НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

10 Ткач М

Ткач Марія Михайлівна

Освіта: Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського

Посада: доцент

Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає: наукове керівництво аспірантами, бакалаврськими та магістерськими роботами

В Університеті працює: з 2021 р.

Кафедра теорії та історії музики

Професійну освіту отримала на фортепіанному факультеті Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського (клас професора                       А. К. Рощиної). Після закінчення консерваторії з 1987 по 1999 рр. працювала концертмейстером кафедри оркестрового диригування Київського державного інституту культури (зараз Київський національний університет культури  і мистецтв).

З 1999 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв.

Після завершення навчання в аспірантурі у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. М. Олексюк).

У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії музики та музичного виховання.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 30 років.

За цей час працювала на посаді доцента у різних вищих закладах освіти міста Києва: доцент кафедри теорії музики та музичного виховання Київського національного університету культури і мистецтв (2003 – 2007 рр.); доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (2009 – 2017 рр.).

Викладала такі навчальні дисципліни: «Університетські студії» (Вступ до спеціальності); «Музична педагогіка»; «Теорія музичної освіти»; «Системи музичної освіти зарубіжних країн»; «Історія театрального мистецтва»; «Науково-дослідна практика».

Здійснювала наукове керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та дисертаційними дослідженнями аспірантів.

З 2018 по 2020 рр. – докторантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Тема дисертаційного дослідження «Теорія і методика формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».  Робота над дисертаційним дослідженням наразі продовжується.

 

Коло наукових інтересів: духовно-світоглядна проблематика у сфері постнекласичної мистецької освіти.

Автор близько 50 публікацій (навчальні та науково-методичні посібники, розділи у колективних монографіях, статті, доповіді та тези у міжнародних науково-практичних конференціях).

Вибрані публікації:

 

 Монографії:

 

 • Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : колект. монограф. /О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Д. В. Лісун. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. С. 37 – 67. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:307236/Source:default
 • Tkach Mariia. Formation of the Professional Worldwiev of  Future Music Teachers at Universities: A Theoretical and Methodological Analysis of the problem / Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education; Collective monograph; edited by Olga Oleksiuk.  Cambridge Scholars Publishing, 2019.  (авт. Pages 31– 47)  URL: http://oleksyuk/com
 • О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Л. А. Бондаренко. Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри: монографія / редкол.: В. О. Огнев’юк та ін. Київ: Київський    ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. С. 272 – 292.

Навчальні та науково-методичні видання:

 

 • Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. Київ : Знання України, 2004. 264 с.
 • Музично-педагогічний процес у вищій школі : наук.-метод посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. Київ : Знання України, 2009. 123 с.

 Статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях:

 

 • Ткач М. М. Професійне світорозуміння майбутнього вчителя музики: філософський аспект проблеми. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць.  Київ, 2013.  Випуск 15 (20).  С. 42 – 48.
 • Ткач М. М. Психологічні механізми поетапного формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музики на засадах герменевтики. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Додаток 2 до Вип. 35: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології". Київ: Гнозис, 2014. В.11 С. 327 – 336.
 • Ткач М. М. Універсалії педагогічної культури в структурі професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія: зб. статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип. 45.  Ч. 3.  С. 227– 233.
 • Ткач М. М. Професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті гуманістичної парадигми освіти. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі: науковий журнал. Київ: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. №1. С. 20 – 26. https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/7
 • Ткач М. М., Бондаренко Л. А. Герменевтичні методи у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Вип. 37(3), Том ІІ (22): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". Київ: Гнозис, 2017.  С. 114 – 123.
 • Ткач М. М. Сучасні підходи до проблеми формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / редкол.: О. І. Безлюдний (гол. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 18. С. 315 – 327.
 • Ткач М. М. Концепт професійного світорозуміння майбутнього вчителя музичного мистецтва у постнекласичному дискурсі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 4 (91). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019.  С. 208 – 222. DOI: https://doi.org/10.33216/  2220-6310-2019-91-4-208-222
 • Ткач М. М. Філософія музики у контексті культурно-історичної традиції: онтологічний підхід. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2020. – Вип. 21. – с. 33 – 47. DOI: https://doi.org/ 10.33989/2226-4051.2020.21.218083
 • Ткач М. М. Постнекласичні актуалітети вищої мистецької освіти: онтологічний вимір. Мистецтво та освіта: науково-методичний журнал.  Колективне підприємство вид-во "Педагогічна думка" Інституту педагогіки НАПН  України, 2020.  №1(95). С. 14 – 20. DOI: https://doi.org/10.32405/  2308-8885-2020-91-1-14-20
 • Tkach, M. M., & Oleksiuk, O. M. (2021). Value-based orientations as a normative regulatory mechanism for the formation of professional worldview of future music teachers. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 522-536. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1388