Gorbenko S S

 
Оcвіта:
   
Посада:
  професор
Наукові ступені і звання:
  доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України,
Дисципліни, які викладає:
  Педагогічні технології музичного навчання і виховання, Історія гуманізації музичної освіти, хорове диригування  
В університеті працює:
  з 1977 р.
Кафедра
 

теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

 

Горбенко Сергій Семенович – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, нагороджений знаком Національної академії педагогічних наук України “Ушинський К.Д.”; член Національної Всеукраїнської музичної спілки України і творчої спілки “Асоціація діячів естрадного мистецтва України”. Працює на факультеті мистецтв з 1977 року. Розробив ряд навчальних курсів для студентів бакалаврату та магістратури, в тому числі такі новітні дисципліни як “Педагогічні технології музичного навчання і виховання”, “Історія гуманізації музичної освіти”. Коло наукових інтересів – гуманізація музично-освітнього процесу в загальних та вищих навчальних закладах.

 За період з 2005 по 2017 рік підготував 10 кандидатів наук, під його керівництвом захищено біля 30 магістерських робіт. Має більше 160 опублікованих наукових праць, серед яких монографія “Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики (ХХ - початок ХХІ ст.)”; навчальні посібники: “Дитяче хорове виховання в Україні”, “Українська дитяча хорова література”, “Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання”, “Історія гуманізації музичної освіти”; довідник, методичні рекомендації, наукові статті у відомих українських і зарубіжних виданнях. 

Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій з проблем мистецької освіти, духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів та фахової підготовки майбутнього вчителя музики. Постійний член журі ряду Всеукраїнських фестивалів дитячої та молодіжної художньої творчості – “Дитячий пісенний вернісаж”, “Веселі канікули осені”, “Музична школа”, “Академконцерт”, “Ліра Гіппократа”, “Закарпатський едельвейс”, “Українська родина”, “Студентська весна”, “Червона калина”, “Боромля”, “Кришталевий Трускавець” та ін. 

Друковані праці доктора педагогічних наук, професора   Горбенка С.С. за 2006 -2016 рр.                       Монографії:

Людина культури як цінність і мета виховання // Концептуальні засади мистецької педагогіки у вищій школі : [ колективна монографія] / За заг. ред. Т.В.Мартинюк, Н.В.Ігнатенко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – С.102-150.

Музична освіта сьогодення: гуманістичні вектори розвитку // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу: [колективна монографія] / За ред. О.М.Отич, І.В.Дубінець та ін. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2014. – С.29-46.

Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики (ХХ- початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 407с.

Навчально-методичні посібники

Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного віку. Навчальний посібник. -  Кам’янець-Подільський, ПП Зволейко Д.Г., 2007. – 347 с. (з грифом МОН).

Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного віку. Навчальний посібник.  Вид. друге, доповнене. – Житомир, В.Б.Котвицький, 2008. – 416с. (з грифом МОН).

Навчально-наукова діяльність студентів з “Методики музичного виховання”. – К.: Освіта України, 2010. – 178 с. (з грифом МОН).

Довідники:  Освітня діяльність мистецької кафедри: від витоків до сучасності. Історико-інформаційний довідник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2012. – 190 с. - (співавтор – А.Т.Авдієвський).

Методичні рекомендації: Теорія  та методика організації музично-пізнавальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний матеріал з курсу “Методика музичного виховання”. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 44с. (співавтор – Т.О.Бодрова).

Статті у наукових виданнях:

9. Культурологічний підхід до проблеми гуманізації освіти // Вісник  книжкової палати. – 2006. - № 2. - С. 22-25.

10.Народномузична творчість – основа гуманістично орієнтованого  виховання особистості // Наука і сучасність. Зб. наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. Т.52. – К.: НПУ, 2006. – С. 20-28.

11. Особистісно орієнтовані технології як умова гуманістичного підходу до музичної освіти дітей шкільного віку // Науковий вісник  Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.      К.Д. Ушинського.  Збірник наукових праць. № 5-6. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2006. – С. 39-46.

12. Використання особистісно-зорієнтованих технологій у музичній освіті  дітей шкільного віку // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики . Вип. 5 (15). – К.: НПУ, 2006. – С.187-190.

13. Гуманістична спрямованість діяльності вчителя музики початкової школи  в процесі реалізації принципу історизму // Школа першого ступеня: теорія і практика. Зб. наук. праць. Вип. 17-18. – Тернопіль: Астон, 2006. – С.300-306.

14. Розвиток гуманістичних підвалин музичної освіти в Україні етапу відродження (ІІ пол. ХУІІ – кінець ХУІІІ ст.) // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Зб.  наук. праць. Вип. 3(8). – К.: НПУ, 2006. – С.31-37. – (співавтори – П.В.Заїка, З.М.Корінець).

15.Технології реалізації принципу історизму в процесі професійної діяльності вчителя музики // Педагогіка вищої та середньої школи. Зб.наук. праць №18: Спеціальний випуск: Мистецько-педагогічна освіта – 2007 /Редкол.: В.К.Буряк (гол. ред.) та ін. - Ч.1. –  Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – С.116-124. – (співавтор – Л.М.Філатова).

16. Пріорітетні напрями розвитку сучасної музичної освіти // Професійно-художня освіта України. Зб. наук. праць / Редкол.: І.А.Зязюн (голова),        В.О.Радкевич, Н.М.Чепурна (заступник голови) та ін.  – Київ; Черкаси: вид-во “Черкаський ЦНТЕІ”, 2007. – Вип. ІУ. - С.19-25.

17. Гуманістична спрямованість змісту музичної освіти школярів у період “нового педагогічного мислення” // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 4, (9). – К.: НПУ, 2007. - С.131-135.

18. Гуманістична спрямованість музично-педагогічних поглядів М.Д.Леонтовича // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. - Вип. ХІV. - Кам’янець- Подільський: ПП Мошак М.І., 2007. – С.19-20. - (співавтор – З.М.Корінець).

19. Цілі та завдання загальної музичної освіти сьогодення у контексті її гуманізації // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: НДУ, 2008. - № 4.  – С. 38-40.

20. Ідеї гуманістичної спрямованості діяльності вчителя в історії розвитку музичного виховання особистості // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2008. - № 5. – C. 243-250. –      (співавтор – Г.Дицьо).

21. Особистісно орієнтований підхід до фахової підготовки майбутнього вчителя музики // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький      державний педагогічний університет імені Г. Сковороди”: Науково- теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – С.27-29.

22. Велетень української музичної культури // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 1. – C.60-61.

23. Педагогічні умови застосування гуманістично орієнтованих технологій у загальній музичній освіті школярів // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти.       Вип.7 (12). – К., 2009. – С. 182-186.

24. Підготовка студентів до реалізації особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: збірник матеріалів VІІ педагогічно - мистецьких читань пам’яті проф. О.П.Рудницької / [за ред. О.М.Отич]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – С.318-323.

25. Особистісна спрямованість фахової підготовки майбутнього вчителя музики // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник  наук. праць / Ред. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). - Вип.13(23). – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. – С.99-103. 

26. Гуманістичні погляди на музичне виховання особистості в початковий  період новітньої української культури // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових  праць / Гол. ред. – О.П.Щолокова. Вип. 10(15). – К.: НПУ, 2010. – С.14-19.

27. Сучасна підготовка майбутнього вчителя музики на основі особистісного підходу // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. Вип.11(16). – К.: НПУ, 2011. – С.70-73.

28. Розвиток гуманістично орієнтованої педагогічної думки щодо музичного виховання дітей шкільного віку на межі ХІХ-ХХст. // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / за заг. ред. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ, 2011. - № 6.  – C.121-123.

29. Гуманістично орієнтована діяльність сучасного вчителя музики на засадахпринципу історизму //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал СДПУ ім. А.С.Макаренка. -  № 3(13). – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – C.309-315.

30. Гуманістичний потенціал української народної музичної творчості // Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наукових праць. Вип.2 /Гол. редактор – І.А.Зязюн. – Київ-Полтава, 2011. – C.128-139.

31. Технологічний підхід до формування музично-творчої особистості учнів основної школи // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник  наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.24. – C.69-72.

32. Історико-теоретичний сегмент гуманістично-орієнтованої парадигми музичної освіти дітей шкільного віку ХХ ст. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка. Вип. 12. -  Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – С.314-319.

33. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя музики в умовах гуманізації освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип.28. – Т.1. – С.86-90.

34. Формування педагогічно доцільних відносин між учителем і учнями в процесі гуманізації музичного виховання // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. Вип. 14(19). Частина 1. – К.: НПУ, 2013. – С.167-171.

35. Гуманістично спрямоване художнє виховання особистості: методологічний аспект // Збірник наукових праць Бердянського державного  педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2013. - № 2. – С.48-54.

36. Методологічні основи гуманістично спрямованого виховання особистості засобами мистецтва // Наукові записки . Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський держ. університет імені Миколи Гоголя) /за заг. ред.  проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. - № 1. – С.16-19.

37. Основні періоди гуманізації виховного процесу засобами музичного  мистецтва (ХХ – поч. ХХІ ст.) // Теоретико-методичні проблеми  виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн.1. – С.152-160.

38.  Гуманістичне виховання засобами музики як процес духовно-катарсичного перетворення особистості // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід” /ред.. кол.: І.Д.Пасічник, Р.В.Каламаж та ін. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька   академія”, 2014. – Вип. 27. – С.22-25.          

39. Катарсичне переживання як чинник гуманістичного виховання особистості // Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: збірник наукових праць /[редкол.: І.А.Зязюн (голова), О.М.Отич та ін.; упоряд.: О.М.Отич, О.М.Боровік; Національна академія педагогічних наук України; Ін-т пед.. освіти і освіти  дорослих НАПН України]. – К., 2014. – С.85-89.

40. Методи гуманістичного виховання у творчій спадщині вітчизняних педагогів ХХ - поч. ХХІ ст. //Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи  Гоголя. Серія “Психолого-педагогічні науки”  /За заг. ред. проф.  І.Коваленко. – Ніжин: НДУ імені М.Гоголя, 2015. –№ 2. – С.167-171.

41. Системний конструкт у розвитку ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський  збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного  педагогічного університету імені Івана Франка /[редактори-упорядники  В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.13. – С.88-94.

42. Крос-культурна домінанта в гуманістичному вихованні особистості засобами музики // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки /[гол. ред. П.Ю.Саух, відп. ред. Н.А.Сейко] – Житомир: Вид-во Житомирського  держ. ун-ту  імені І.Франка, 2016. – Вип.4(86). – С.56-60.

Статті у зарубіжних виданнях:

43. Искусство в измерении гуманистического воспитания личности // Педагогические проблемы музыкального образования: сборник  науч. статей. Вып. 4. / Ред. кол.: В.А.Хоник и др.; отв. ред. Л.В.Яркина. – Воронеж: Воронежский гос. педаг. ун-т, 2013. – С.6-12.

44. Музыкальное  воспитание личности в начальный период новейшей украинской культуры: гуманистические идеи // Интеграктивная психология и педагогика искусства в полиэтническом регионе. Сборник статей. – Майкоп: Изд-во Адыгейского госуниверситета, 2013.  – С.73-81.

45. Humanistic character education: search for the concept and values priorities  //Science and Education [Text]: materials of  international research and practice conference, Vol. Munich, October 30 th, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013. – 472 (p.129-135).

46. Main determinants of pupil’s humanistic education in the process of musical activities // Humanities and Social Sciences in Europe Achievements and Perspectives. 4 th Interational symposium 30 th June, 2014. – Vienna, 2014. – p. 45-50.

47. Сущностный концепт гуманистического воспитания личности // Сборник научных трудов Телавского государственного  университета им. Якова Гогобашвили. Вып. 1(27). – Тбилиси, 2014. – С.281-284.

48. Деятельностный конструкт в гуманистическом воспитании учащихся средствами музыкального искусства // Веснік Магілеускага  дзяржаунага  універсітэта імя А.А.Куляшова. Серыя С. Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, психалогія. – 2014. - № 2 (44). – С.76-82.

Статті у збірниках матеріалів наукових конференцій

49. Використання особистісно орієнтованих технологій навчання у підготовці вчителя музики як педагогічна інновація // Розвиток  наукових  досягнень у педагогічних ВНЗ в умовах реалізації завдань         Болонської  декларації. Матеріали загальноуніверситетської науково-практичної  конференції  викладачів та науково-педагогічних працівників. 20лютого 2007р. –  Переяслав-Хмельницький, 2007.– С.81-85.

50. Історико-культурні умови формування теорії гуманізації освіти //   Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії. Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.- практ. конференції, Київ, 22-23 листопада 2007 р. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. - С.182-187. 

51. Урок музики в системі особистісно орієнтованого навчання і виховання //  Єдність навчання і наукових досліджень – головний  принцип університету.Матеріали доповідей звітно-наукової конференції  викладачів ун-ту за 2007 рік 5-6 лютого 2008р. – К.: НПУ імені  М.П.Драгоманова, 2008. – С.22-24.

52. Гуманізація освіти у контексті культури і ціннісних пріоритетів // VІ культурологічні читання пам’яті Володимира  Подкопаєва “Національний  мовно-культурний простір України в контексті глобалізаційних та  євроінтеграційних процесів”: Збірник матеріалів  Всеукраїнської науково - практичної конференції. Київ 3-5 червня 2008р. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С.86-90.

53. Особистісно орієнтовані технології музичного навчання і виховання: основні принципи застосування // Єдність навчання і наукових досліджень  – головний принцип університету. Матеріали доповідей звітно-наукової  конференції викладачів НПУ ім. М.П.Драгоманова за 2008 рік. 5-6 лютого   2009р. – К., 2009. – С.63-65.

54.Гуманістичні погляди європейських педагогів-мислителів епохи Просвітництва на естетичне виховання особистості // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету. Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2010 рік. 9-10 лютого 2011року /Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С.75-76. - (співавтор - Євтушенко Н.).

55. Гуманістично орієнтована діяльність сучасного вчителя музики на засадах принципу історизму // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: Збірник  матеріалів  Всеукраїнської  відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті А.Ф.Кречківського. 7-9 квітня 2011р. – Суми: Вінніченко М.Д., 2011. – С.36-41.

56. Особистісно-орієнтована і традиційна технологія музичного навчання учнів: порівняння особливостей // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету. Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 рік. 9-10 лютого 2012 р. Ч.1. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.128-129.

 57. Синтез мистецтв як засіб художнього виховання // Проблеми сучасної мистецької освіти: матеріали звітно-наукової конференції студентів Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.7-12. – (співавтор -  К.Антонова).

58. Творча самореалізація учнів молодшого підліткового віку в процесі позакласних музично-виховних заходів // Проблеми сучасної мистецької освіти: матеріали звітно-наукової конференції студентів Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.70-74.  (співавтор - С.Кир’яновська).

59. Використання комп’ютерних технологій навчання на уроках музики в початковій школі // Проблеми сучасної мистецької освіти: матеріали звітно-наукової конференції студентів Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.187-192. - (співавтор. - О.Штембурзька).

60. Сучасні погляди на музично-естетичне виховання учнів гуманістичного виміру // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції,  Мукачеве, 14-15 березня 2013 р. – Мукачеве: МДУ, 2013.-  С.30-32.

61. Парадигмальні конструкти гуманістичного виховання особистості в процесі музичної діяльності // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-         методичної конференції-семінару, 27-28 лютого 2014 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.21-23.

62.  Координація слуху і голосу як важливий елемент музичного розвитку учнів // Проблеми сучасної мистецької освіти: матеріали звітно-наукової конференції студентів Інституту мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова. Вип 5. – К. Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.89-94. (співавтор – І.Панченко).

63. Розвиток гуманістичних ідей виховання особистості в історії музичної освіти (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 12-14 березня 2014 року)  /Редкол.: Т.В.Мартинюк, О.М.Ткаченко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – С.130-135.

64. Людина культури як мета гуманістичного виховання // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: збірник матеріалів ХІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П.Рудницької /[Гол. ред.: І.А.Зязюн]. Вип. 5(9). – Чернівці: Зелена Буковина, 2014. – С.59-62.

65. Деякі закономірності та принципи гуманістичного виховання  особистості  в процесі музичних занять // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік /[За ред. О.В.Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника; літ ред. І.П.Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – Вип. 4. – С.52-55.

66. Парадигмальні конструкти гуманістичного виховання особистості в процесі музичної діяльності // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-         методичної конференції-семінару, 27-28 лютого 2014 року. – К.: Вид-во  НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.21-23.

67. Координація слуху і голосу як важливий елемент музичного розвитку учнів // Проблеми сучасної мистецької освіти: матеріали звітно-наукової конференції студентів Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип 5. – К. Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.89-94. (співавтор – І.Панченко).

68. Розвиток гуманістичних ідей виховання особистості в історії музичної освіти (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м.Переяслав-Хмельницький, 12-14 березня 2014 року)  /Редкол.: Т.В.Мартинюк, О.М.Ткаченко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – С.130-135.

69. Катарсичне переживання як чинник гуманістичного виховання особистості // Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: збірник наукових праць /[редкол.: І.А.Зязюн (голова), О.М.Отич та ін.; упоряд.: О.М.Отич, О.М.Боровік; Національна академія педагогічних наук України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – К., 2014. – С.85-89.

70. Парадигмальні конструкти гуманістичного виховання особистості в процесі музичної діяльності // Мистецька освіта в Україні: проблеми  теорії і практики: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-          методичної конференції-семінару, 27-28 лютого 2014 року. – К.: Вид. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.21-23.

71. Координація слуху і голосу як важливий елемент музичного розвитку учнів // Проблеми сучасної мистецької освіти: матеріали звітно-наукової конференції студентів Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип 5. – К. Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.89-94. (співавтор – І.Панченко).

72. Розвиток гуманістичних ідей виховання особистості в історії музичної освіти (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 12-14 березня 2014 року)  /Редкол.: Т.В.Мартинюк, О.М.Ткаченко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – С.130-135.

73. Людина культури як мета гуманістичного виховання // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: збірник  матеріалів  ХІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П.Рудницької /[Гол. ред.: І.А.Зязюн]. Вип. 5(9). – Чернівці: Зелена Буковина, 2014. – С.59-62.

74. Деякі закономірності та принципи гуманістичного виховання  особистості  в процесі музичних занять // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік /[За ред. О.В.Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника; літ ред. І.П.Білоцерківець]. – Ів.-Франківськ: НАІР, 2014. – Вип. 4. – С.52-55.