У понеділок З0.11.2020 р. о 13.30 год. в аудит. 4-13 відбудеться попередній захист докторської дисертації Паньків Л. І. з теми  «Теоретико-методичні засади формування художніх орієнтацій старшокласників у процесі музично-театральної діяльності».

До обговорення запрошено: докторів наук, професорів Козир А. В., Щолокову О. П., Федоришина В. І., Падалку Г. М., Горбенка С. С., Отич О. М., Комаровську О. А., Гуральник Н. П., Зайцеву А. В ., Проворову Є. М., Савченко Р. А., Хижну О. П.; кандидатів педагогічних наук, професорів Болгарського А. Г., Бодрову Т. О., Завадську Т. М., Жигінас Т. В., Гризоглазову Т. І., Коробецьку С. І.; професора Деркача В. Ф., кандидатів педагогічних наук, доцентів Топчієву І. О., Степанову Л. П., Мельник О. П., Полатайко О. М., Соколову О. В., кандидатів педагогічних наук Чинчеву Л. В., Гусаченко О. П., Голубицьку Н. О.

Усі бажаючі можуть приєднатися до обговорення за посиланням https://meet.google.com/myk-ocxo-dyi  Реєстрація з 13.15 до 13.30.

Паньків Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства. Працює на факультеті мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, з 1995 року. Кандидатську дисертацію з теми «Теорія і методика керівництва учнівськими музичними колективами» захистила в 2005 р. Під керівництвом Паньків Л.І. захищено 4 кандидатські дисертації, більше 60 магістерських робіт.

Упродовж 1995-2019 рр.. Паньків Л. І. керувала музично-театральним колективом «Маестро» у Дитячому оздоровчо-екологічному центрі м. Києва, де проходили педагогічну практику студенти факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського. За роки роботи було створено оригінальну методику формування художніх орієнтацій учнів, проведено дисертаційне дослідження.

Результати дисертації опубліковано в одноосібній монографії автора, представлено у розділах колективних монографій, вітчизняних та зарубіжних статтях.

Список основних опублікованих праць Паньків Л.І. за темою дисертації

Монографія

 1. Паньків Л. І. Формування художніх орієнтацій старшокласників у процесі музично-театральної діяльності: теорія, методологія, методика: Монографія / Л. І. Паньків; за наук. ред. О. П. Щолокової. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 377 с.

Статті у фахових виданнях України

 1. Паньків Л. І. Розвиток духовно-творчих якостей учнів старшого шкільного віку засобами мистецтва / Л. І. Паньків // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 185. – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – 274 с. – С.139 -143. DOI: 10.3655/2415-7988.2019.185.29
 2. Паньків Л. І. Педагогічні умови формування художніх орієнтацій старшокласників / Л. І. Паньків // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип.8 (164) (Серія: Педагогічні науки). – Чернігів: НУЧК, 2020. – 376 с. -С. 82 -86.
 3. Паньків Л. І. Педагогічні принципи організації мистецької діяльності учнів в умовах позашкільної освіти / Л. І. Паньків // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: зб. наук. пр./ Арт академія сучасного мистецтва ім. С. Далі, Інститут ПТО НАПН України ; редкол. В. Ф. Орлов (голова) . – Київ: Вид-во «ТОНАР», 2019. Вип. 14. – 289 с. (Серія : Педагогічні науки) – С.130-142.
 4. Паньків Л.І. Зміст та функції художніх орієнтацій у контексті мистецької освіти/ Л. І. Паньків // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. – Вип. 18 (23). – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 342 с. – С. 37– 42.
 5. Паньків Л. І. Проблема формування художніх орієнтацій молоді у координатах духовності/ Л.І. Паньків // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки»/ за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2015. - №2. – 173 с. – С. 57 – 60.
 6. Паньків Л. І. Формування мистецьких орієнтацій старшокласників як вектор духовного розвитку особистості/ Л.І.Паньків// Мистецтво та освіта - № 1 (79) – 2016 – С. 16 – 20
 7. Паньків Л., Влох С., Андрушкевич Ф. Сутність ціннісних орієнтацій у контексті формування духовності особистості/ Паньків Л., Влох С., Андрушкевич Ф. // Наукові записки : [збірник наукових статей]  / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М.П.Драгоманова, упор. Л.Л.Макаренко. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск СХХХV (135). – 288 с. – (Серія педагогічні науки). – С. 188 – 196.
 8. Паньків Л. І. Методологічні засади формування художніх орієнтацій старшокласників в умовах позашкільної освіти/Л. І. Паньків// Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - № 1. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – С.45 – 49.
 9. Паньків Л. І. Музичний театр у педагогічному дискурсі /Л. І. Паньків// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. – Вип24 (29). – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. – 166 с. – С. 7 – 12.
 10. Паньків Л. І. Ціннісні пріоритети мистецького навчання старшокласників/ Л. І. Паньків// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. – Вип 16 (21). Ч.2. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 253 с. – С. 117 – 120.
 11. Паньків Л. І. Аксіологічні засади мистецького навчання старшокласників / Л. І. Паньків// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 718. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 208 с. – С.142-147.
 12. Паньків Л. І. Жанри української фортепіанної музики в контексті розвитку світової культури/ Л. І. Паньків, Н. А. Василенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - №1. – Ніжин: НДУ, 2013. – С.40-48.
 13. Паньків Л. І. Методичні напрямки організації позаурочної мистецької діяльності школярів у контексті сучасної гуманістичної парадигми освіти / Л.І.Паньків// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. - №10(269). Ч.І. – 216 с. – С.43-49.
 14. Паньків Л. І. Музично-театральна діяльність як одна з форм позакласної виховної роботи/ Л. І. Паньків, О. Д. Чурікова-Кушнір// Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [ред. кол.: Побірченко Н.С. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Вип.8. – Ч.І. – С. 245-250.  
 15. Паньків Л. І. Сутність рефлексії у професійній діяльності вчителя музики / Л. І. Паньків// Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXIX (89). – 285 с. (Серія педагогічні та історичні науки). – С.171-176.
 16. Паньків Л. І. Методичні напрямки розвитку творчої самореалізації учнів мистецького колективу / Л. І. Паньків// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.- Ч.2. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. - №7. – 150 с. – С.12-17.
 17. Паньків Л. І. Діалоговий підхід у мистецькій освіті / Л.І.Паньків// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.- Ч.1. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. - №9. – 215 с. – С.110-121.
 18. Паньків Л. І. Майстер пензля / Л.І.Паньків// Мистецтво та освіта. - №1 (59). – 2011. – С.60-62.
 19. Паньків Л. І. Розвиток пам’яті у контексті професійного становлення майбутнього вчителя музики/ Л. І. Паньків, С. Д. Мельничук// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.- Ч.1. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. - №11 (246). – 216 с. – С.119-126.
 20. Паньків Л. І. Мальовничий світ на полотні /Л.І.Паньків// Рідна школа. - №6 (990). – 2012. – С.72-74.
 21. Паньків Л. І. Новорічна казка. Сценарій мистецького заходу/ Л.І.Паньків// Мистецтво та освіта. - №4(54). – 2009. – С.51-54.
 22. Паньків Л. І. Педагогічні умови забезпечення творчої самореалізації учнів у мистецькому колективі/ Л. І. Паньків// Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - №4. – Ніжин: НДУ, 2008. – С.146-149.
 23. Паньків Л.І. Жанр як категорія педагогіки мистецтва/ Л. І. Паньків, Л. О. Путішина// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.- Ч.2. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. - №7. – 174 с. – С.67-71.
 24. Паньків Л. І. Керівництво учнівським музичним колективом у контексті особистісно-орієнтованого навчання/ Л. І. Паньків// Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць №16. – Спеціальний випуск: Мистецько-педагогічна освіта (теорія, методи, технології). – Ч.2. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – 368 с. – С.3-9.
 25. Паньків Л .І. Підготовка майбутнього вчителя до керівництва учнівськими музичними колективами у контексті формування професійної компетентності/ Л. І. Паньків// Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 8. – Глухів: ГДПУ, 2006. – 278 с. – С.172-174.


Статті в зарубіжних фахових виданнях

 

 1. Pankiv L. Axiological Aspects of Senior Pupils Art Education / L. Pankiv // Intellectual Archive, Volume 4, Number – November 2015 (Canada). – P. 132 – 141.
 2. Pankiv L., Sherbinina O. Modernization of instrumental-performing training of the musician-teacher in the conditions of informatization of modern education/ Pankiv, O. Sherbinina // Телавский Государственный Университет. Сборник научных трудов. - №1(30). – 2017. –Тбилиси: Телавский Государственный Университет имени Якова Гогебашвили. – 320 с. – С. 305 - 313
 3. Pankiv L .Formation of Artstic Orientations of Senior Pupils in the Context of Modern Methodological Approaches / L. Pankiv // Intellectual Archive, Volume 8, Number 3. – July – September 2019 (Canada). – P. 198 – 206.
 4. Pankiv L. Formation of art orientations of pupils in the context of modern education paradigm / L. Pankiv // Modern Science. – Praha. – Czech. Republic, Nemoros. – 2020. - № – P.113 – 122.
 5. (Казахстан)
 6. Kozyr A., Labunets V., Pankiv L., Liming W., Geyang Zh. Methodological aspects of modernization of professional training of future music teacher/Utopia y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofia y Teoria Social /Universidad del Zulia-Venezuela. – Vol. 25. – 2020. – pp. 370-377. - https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/32135
 7. Kanishevska L., Matvienko O., Pankiv L., Pet’ko L., Stepanova L., Ragozina V., Soichuk R. Innovation in arts and cultural education: Entrepreneurial aspect. /Journal of Entrepreneurship Education. – Vol. 23 (1), 2020. – pp.1-8. - https://www.abacademies.org/articles/Innovations-in-arts-and-cultural-education-1528-2651-23-1-518.pdf
 8. Pankiv L. Pedagogical principles of formation pupils artistic orientations for school education system/ Pankiv L. // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of  scientific articles. – Les Editions L’Originale, Paris, France, 2016. – 484 p. – P. 463 – 466
 9. Pankiv L. Methodological approaches of senor pupils artistic orientations formation for system to out-of-school education/ Pankiv L. // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. – Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. – 408 p. – P. 396 – 399

Статті у колективних монографіях та наукових збірках

 1. Паньків Л. І. Методичні засади проведення мистецьких заходів у загальноосвітній школі /Л. І. Паньків // Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г. М. Падалки. Колективна монографія / наук. ред. А. В. Козир. – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 360 с. – С. 294-299.
 2. Паньків Л. І. Аксіологічний контекст мистецтва у педагогічному дискурсі / Л. І. Паньків // Мистецька освіта у вимірах сучасності: проблеми теорії та практики. Наукова школа Ольги Пилипівни Щолокової . Колективна монографія/ Заг. ред. О. М. Полатайко. – К.: «Адверта», 2014. – 305 с. – С. 209-213.
 3. Панькив Л.И. Ценностные содержание художественных ориентаций личности в контексте художественного образования/ Л. И. Панькив // Актуальные проблемы организации обучения в высшей и средней школе – история, теория, практика: монография / общая редакция проф. Мельниченко О.В. – Саабрюккен / Гемания: LAP LAMBERT  Academic Publishing. , – 294 p. – P.170 – 188.
 4. Паньків Л. І. Технологічний підхід у мистецькій освіті: сутність, перспективи/ Л. І. Паньків// Innovative processes in education. Collective monograph – AMEET Sp. Z o. o., Lodz, Poland, 2017 – 256 p. – P. 152 – 160.
 5. Pankiv L., Wang Yayueqi. Pedagogical technologies for forming multifarious artistic outlook in a future music teacher/Pankiv, Wang Yayueqi // Science and society:  Collection of  scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2017. – 452 p. – P. 407 – 413.

 

Матеріали конференцій

 

 1. Паньків Л. І. Учнівський музичний театр як художньо-освітнє середовище в умовах сучасних викликів суспільства / Л. І. Паньків // Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; Київ, 27 лютого 2020 р. / за наук. ред. О. І. Бондаря, О. М. Отич. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 188 с.
 2. Паньків Л. І. Діалогова стратегія музично-навчального процесу / Л. І. Паньків // Проблеми музично-естетичного виховання учнів мистецьких закладів освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 березня 2020 р.) – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С.5-7.
 3. Паньків Л. І. Синтез мистецтв у розвитку творчих якостей майбутнього вчителя / Л. І. Паньків // Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-2 травня 2020 р.). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – С.63-65.
 4. Паньків Л. І. Діалогічний вектор сучасної мистецької освіти / Л. І. Паньків // У діалозі з музикою : Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції; Ужгород, 30 квітня – 01 травня 2020 р.- Ужгород: Видавництво «Карпати», 2020. – С.157-159.
 5. Паньків Л. І. Формування художньої емпатії старшокласників на аксіологічних засадах в умовах позашкільної мистецької освіти/ Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. Матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 22-23 квітня 2020 р. – Мукачево: МДУ, 2020. – С.188-122.
 6. Паньків Л. І. Музичний театр у педагогічному дискурсі/ Л. І. Паньків// Сучасна мистецька освіта: матеріали ІІ Міжнародних науково-практичних читань пам’яті академіка Анатолія Авдієвського/ Укл. : докт. пед.н., проф. А. В. Козир. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – С.61-63.
 7. Паньків Л. І. Аксіологічна специфіка художніх орієнтацій особистості в контексті соціально-культурної активності/ Л. І. Паньків// Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 23 листопада 2017 р.). – Київ: НАКККіМ, 2017. – 424 с. – С.207-210.
 8. Паньків Л. І. Інтегративні тенденції розвитку мистецької освіти / Л. І. Паньків // Проблеми державного будівництва в Україні. Вип.25. Т.1: матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом : реалії та перспективи»; Київ, 15 березня 2017 р. – Т.1.- 238 с. – С.167-171.
 9. Паньків Л. І. Аксіологічний контекст художніх орієнтацій особистості / Л. І. Паньків / Художня освіта на межі тисячоліть : здобутки, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; Ніжин, 24-25 квітня 2015 р. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 125 с. – С.6-8.
 10. Паньків Л. І. Аксіологічні координати фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін /Л. І. Паньків // Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 2016). – Херсон: МППП «Издательство ІТ», 2016. – С.96-100.
 11. Паньків Л .І. Аксіологічні виміри мистецької освіти / Л. І. Паньків // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару 27-28 лютого 2014 р.- Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 46-47.
 12. Паньків Л. І. Формування мистецьких орієнтацій старшокласників: особливості та перспективи/ Л. І. Паньків // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results - 2016: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 15 – 16 March 2016).- K.: LLC  «NVP  Interservice», 2016. – 168 p. – P.52 – 53.

Методичні рекомендації та програми

 1. Паньків Л. І. Методичні рекомендації з організації та проведення мистецьких заходів у загальноосвітній школі / Л. І. Паньків. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 22 с.
 2. Мистецтво. Програми для 5-9 класів / Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова // Мистецьво та освіта. – 2013 - №1(67). – С.2-10.
 3. Мистецтво. Програми для 5-9 класів / Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова // Мистецтво та освіта. – 2013 - №2. – С.2-6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2013_2_2