Mukolinsjka S I

 
Оcвіта:
  НПУ ім.М.П.Драгоманова, 1999 р., аспірантура  НПУ ім. М.П.Драгоманова 2011 р.
Посада:
  доцент
Наукові ступені і звання:
  кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає:
  хоровий клас,хорове диригування, методика викладання диригентсько-хорових дисциплін у ВНЗ; керівництво магістерськими роботами  
В університеті працює:
  з 1999 р.
Кафедра
 

теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

 

 

Кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ ім. М.П.Драгоманова Народилася 31.12.1974 р.  в місті Біла Церква Київської області. ОсвітаВінницьке музичне училище  імені Миколи Леонтовича (диригентсько-хорове відділення, 1990 – 1994), клас диригування – Т.О. Бєльська;  Київський національний університет імені М.П.Драгоманова (музично-педагогічний факультет, 1994 – 1999), клас диригування – П.А. Ковалик;  аспірантура  НПУ ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю «Теорія та методика музичного навчання»  (2008 – 2011). У 2014 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук  «Методика формування слухової уваги молодших школярів на уроках музики» (науковий  керівник – доктор педагогічних наук, професор Г.М. Падалка). Науково-педагогічна діяльність З 1999 року працює на факультеті  мистецтв Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова  (з 1999 р. – викладач,  з 2012 р. –   старший викладач,  з 2015 р. – доцент). Викладання дисциплін: хоровий клас;  хорове диригування; методика викладання диригентсько-хорових дисциплін у ВНЗ; керівництво магістерськими роботами; керівництво виробничою педагогічною практикою у школі;  керівництво виробничою науково-дослідною та асистентською практикою магістрів. У 1999 – 2004 рр. – працювала хормейстером мішаного хору факультету, який очолював заслужений діяч мистецтв, доцент П.А. Ковалик; окрім навчальної роботи, брала активну участь у громадському житті факультету та  концертній діяльності хору (виступи у Колонному залі імені М.В.Лисенка Національної філармонії України, у Будинку органної та камерної музики, Будинку вчителя, концертних залах НПУ ім. М.П.Драгоманова та ін.). З  2011 р. працює  хормейстером жіночого хору «Павана»  (керівник заслужений діяч мистецтв Л.А.Байда). З 2013 р. очолює секцію науково-технічної творчості студентської молоді кафедри теорії та методики музичної освіти,  хорового співу і диригування. З 2014 року є членом науково-методичної ради кафедри. У  2015 р.  та 2016 р.  була членом журі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Музичне мистецтво» що проходив у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького; підготувала переможця олімпіади – лауреата ІІІ ступеню – студентку 3-го курсу  Василенко Євгенію Вікторівну (квітень 2016 р.). Здійснює рецензування дисертаційних досліджень, передзахист яких проходить на засіданнях кафедри.  Постійно підвищує свій професійний рівень, має великий авторитет у колективі.

Педагогічна робота  Педагогічну діяльність у Національному педагогічному університеті Світлана Іванівна суміщає з навчанням і вихованням учнівської молоді. 1998 – 2000 рр.  –  працювала хормейстером дитячого хору «Ластівка» Будинку дитячої та юнацької творчості Московського району міста Києва. 1999 – 2001 рр. – викладач хорових дисциплін Броварської школи мистецтв № 1. з 2008 р. – до цього часу – викладач вокалу в музичній школі № 13 імені М.Глінки міста Києва. Серед учнів є лауреати всеукраїнських дитячих конкурсів, стипендіат Київського міського голови для обдарованої молоді за особистий творчий внесок у розвиток міста.

Наукові публікації Опубліковано більше 20 наукових праць, надрукованих у фахових виданнях. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Навчально-методичний посібник   Миколінська С.І. Музично-слухова увага молодших школярів: теорія та методика формування: [навч.-методич. посібн.] / Світлана Миколінська /. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - 220 с. Методичні рекомендації Миколінська С.І. Особливості формування слухової уваги у молодших школярів на уроках музики: [методичні рекомендації] / Миколінська С.І. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – 54 с. Статті  Миколінська С.І. До проблеми розвитку уваги у молодших школярів / С.І.Миколінська // Теоретичні та методичні засади неперервної освіти: Зб. Матеріалів науково-практичного семінару. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С. 226–229.  

Миколінська С.І. Дослідження  проблеми слухової уваги в теорії і методиці навчання музики / Миколінська С.І. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Вип. 10 (15) – С. 57-62.

 Миколінська С.І. Критерії, показники та рівні сформованості музично-слухової уваги в учнів молодших класів / С.І.Миколінська // Вісник Луганського  національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Ч. ІІ, 2011,  № 7 (218) – С.105-110.

 Миколінська С.І. Методи і прийоми спонукання молодших школярів до свідомого регулювання музично-слухової уваги / Світлана Миколінська //  Молодь і ринок. – № 9. – 2012. – С. 141–145.

 Миколинская С.И. Особенности проведения диагностики слухового внимания учащихся младших классов на уроках музыки / Миколинская С.И. // Освоение и внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс: Материалы IV Международной научно-практической конференции (27 февраля 2013 г., Россия, Таганрог): Сборник научных трудов / Под науч. ред. д.пед.н., проф. С.П.Акунина. – М.: Издательство «Спутник+», 2013. –  С. 129–132.

 Миколінська С.І.  Педагогічні умови формування музично-слухової уваги молодших школярів  / Світлана Миколінська //  Молодь і ринок. – № 10. – 2011. – с. 155–159.

 Миколінська С.І. Розвиток творчої активності молодших школярів на музичних заняттях / Миколінська С.І. // Науково-дослідна діяльність молодих вчених: особливості підготовки майбутнього вчителя: Матеріали звітної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 травня 2003 р. / Укл.: П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко, І.О.Нікуліна. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – С.165–169.

 Миколінська С.І. Слухова увага як психолого-педагогічна проблема / Миколінська С.І. // Наукові записки: [збірник наукових статей] (Серія педагогічні та історичні науки). – Випуск LXXI (71) / К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С.112–117. 

 Миколінська С.І. Слухова увага як складова формування музичної культури особистості / Світлана Миколінська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів XII Всеукраїнської науково-практичної конф., Київ, 13 – 15 травня 2009 р.; У 2-х т. / Редкол.: І.І.Тимошенко та ін. – К.: вид-во Європ. ун-ту, 2009. – Т.І (1). – С. 157–159.

 Миколінська С.І. Структура та функції слухової уваги в музичній діяльності      / Миколінська С.І. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», Київ, 27-29 квітня 2011 р. – Вип. 11 (16). – К.: НПУ, 2011. – С.156–159.

 Миколінська С.І. Сутність та зміст слухової уваги в музичній діяльності / Світлана Миколінська // Науковий Вісник Чернівецького університету, вип.491. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.56–64.

 Миколінська С.І. Образне слуховідчуття та слухомислення у процесі формування слухової уваги молодших школярів / Миколінська С.І. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. –– Вип. 16 (21). – Ч.ІІ. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 178 - 181.

 Миколінська С.І. До питання формування відчуття ритму в учнів молодших класів на уроках музичного мистецтва  / Миколінська С., Мостова Г. // Проблеми сучасної мистецької освіти. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2014. – [Вип. 5] – С. 83 – 88.

 Миколінська С.І. Вплив вікових особливостей на формування музично-слухової уваги молодших школярів / Миколінська С.І. // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету ім. К.Д. Ушинського (зб. наукових праць). – № 11-12. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2014. – С. 168 – 172.

 Миколінська С.І. Психофізіологічні основи музично-слухової уваги особистості / Миколінська С.І. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. –– Вип. 18 (23). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 42-46.

 Миколінська С.І. Спонукання молодших школярів до слухового контролю та самоконтролю у виконавській діяльності як засіб формування їх слухової уваги / Миколінська С.І. //  Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики, –– Вип. 25 (35). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 166 – 169.

 Миколінська С.І. Результати впровадження методики формування слухової уваги у молодших школярів на уроках музичного мистецтва / Миколінська С.І. //  Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, упор. Л.Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск СXXIV (124). – (Серія педагогічні та історичні науки). –С.136–143. 

 Миколінська С.І. Витоки дослідження проблеми слухової уваги особистості в музичній діяльності / Світлана Миколінська // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини / [ред.кол.: Безлюдний О.І. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 14. – С. 301 – 307.