КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИКИ

alt

З історії кафедри.

Історія Інституту мистецтв бере свій початок з 1962 року, коли при вечірньому факультеті (деканом якого тоді працював кандидат філософських наук, доцент О.Д.Кардаш) було відкрито музично-педагогічний відділ, де вперше почали готувати вчителів музики і співів для загальноосвітніх шкіл та викладачів музичних дисциплін для музично-педагогічних і педагогічних училищ. Підготовку студентів здійснювала єдина кафедра музики, яку очолювала кандидат мистецтвознавства доцент Л.Й.Височинська, а через два роки кандидат мистецтвознавства, доцент М.Т.Лисенко, який пізніше був професором консерваторії. У 1965 році при педагогічному факультеті відкрився заочний музично-педагогічний факультет. Крім того, було організовано денне відділення, яке в 1970 році перетворилося у самостійний музично-педагогічнийфакультет.

Спочатку факультет складався із двох кафедр – теорії, історії музикита гри намузичних інструментах (завідувач – доцент М.Т.Лисенко), а також методики музичного виховання, співів та хорового диригування (завідувач – заслужений артистУкраїни, доцент О.Д.Незовибатько). Згодом кількість кафедр зростає: створюються кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування (завідувач – нар. артист України професор О.Ю.Петровський), теорії, історії музики та постановки голосу (завідувач – заслужена артистка України, доцент Г.С. Шоліна) і гри намузичних інструментах (завідувач – заслужений артист України, доцент В.М.Рязанцев).

Напочатку 80-х років на факультеті функціонує вже чотири кафедри. Кафедру теорії та історії музики очолив кандидат мистецтвознавства, доцент М.К. Боровик, під керівництвом якого вона стала вагомим осередком підготовки викладачів відповідного профілю. З 1977 року при КДПІ ім.Горького діяв факультет підвищення кваліфікації. Щорічно на кафедрі навчались викладачі музично-теоретичних дисциплін пед.училищ і музично-педагогічних факультетіві з різних куточків країни.

З 1991 по 2006 роки кафедрою керувала доктор мистецтвознавства, професор Г.І. Побережна, автор численних досліджень в українських та зарубіжних наукових виданнях. На кафедрі працювали дві методичні секції – теорії музики та історії музики, впроваджувались проблемні методи викладання – експеримент по вивченню синтетичного історико-теоретичного курсу та ін.

Склалася традиція проведення концертів з творчих робіт студентів, виконаних при вивченні курсів гармонії та поліфонії, зустрічі з сучасними українськими композиторами, творчість яких ще не достатньо висвітлена в застарілих підручниках.

Викладачі кафедри проводили велику науково-дослідну роботу. У минулі роки опубліковано монографії: «Андрій Штрогаренко» (автор доц. М.К.Боровик), «Петр Ильич Чайковский» (проф.Г.І.Побережна), «Лев Миколайович Ревуцкий», «Риси стилю творчості К.Стеценка, «Є.Станкович» (доц.С.Й.Лісецький), «Федір Миколайович Попадич» (доц.Н.І.Грицюк), підручник «Загальна теорія музики» (проф.Г.І.Побережна, доц.Т.В.Щериця), серію навчальних посібників з української музики (М.К.Боровик, С.Й.Лісецький, Н.І.Грицюк), численні статті в наукових збірниках і журналах.
Разом із фахівцями відповідної кафедри НМАУ ім.П.І.Чайковського та Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.М.Т.Рильського кафедра взяла участь в академічному виданні «Історія української музики» (доц.М.К.Боровик), в першому виданні посібника по історії української музики ХХ століття (доц.Н.І.Грицюк).

З 2006 року кафедру очолила кандидат мистецтвознавства, доцент С.Ю. Коробецька, відмінник народної освіти, автор наукових досліджень в галузі  музичного стилю, численних статей з теорії та історії оркестрових стилів. З того часу оновлено й створено нові програми всіх навчальних курсів, методичні рекомендації по проведенню практичних занять і самостійної роботи студентів, комплексні контрольні роботи.

Навчальний процес перебудовується згідно запровадженню Болонської системи навчання. Більше уваги приділяється самостійній роботі студентів, регулярності контрольних робіт, тестовому опитуванню, пошуку нових технологій навчання. У зв’язку з впровадженням багатоступеневої системи освіти розроблено навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності “викладач музичних історико-теоретичних дисциплін”.

Поглиблюються зв’язки кафедри зі Спілкою композиторів України: М.А.Шух – член приймальної комісії, працює в секції симфонічної та камерної музики, Н.І.Грицюк – член Правління київської організації СК, працює в секції музикознавства та естетичного виховання.

У складі кафедри в різні роки працювали також видатні науковці та талановиті викладачі:

Зінькевич О.С. – доктор мистецтвознавства, професор, нині завідувач кафедри історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П.І.Чайковського.

Майбурова К.В. – кандидат мистецтвознавства, професор, визнаний методист у галузі історії музики та музичної літератури, автор першого україномовного підручника з російської музики та багатьох підручників з історії музики.

Золочевський В. – кандидат мистецтвознавства, доцент; працював не дуже довго, коли ще окремої кафедри не було; викладав гармонію та сольфеджіо, захистив докторську дисертацію, також працював у консерваторії, викладаючи читання партитур на кафедрі композиції.

Юсов О. – кандидат мистецтвознавства, доцент, фахівець у галузі фольклору; працював на кафедрі тривалий період, викладаючи народну творчість, історію української музики, сольфеджіо.

Іовса О. В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, спеціаліст в галузі історії російської музики.

Самборська Т. – кандидат мистецтвознавства, викладач музично-теоретичних дисциплін.

Віноградов Г. –  професор, автор посібників з сольфеджіо та гармонії, комплексних курсів для студентів-вокалістів.

Хівріч Л. – кандидат мистецтвознавства, доцент, викладач гармонії та поліфонії.

Гусєв І. – професор НМАУ ім.П.І.Чайковського, піаніст, композитор, блискучий імпровізатор, викладач авторського курсу “Акомпанемент та імпровізація”.

 Діяльність кафедри  

Навчальна робота

 Навчальна та навчально-методична робота кафедри спрямовані на удосконалення навчального процесу в контексті сучасних вимог і згідно вимог Болонської декларації.

Викладачі кафедри забезпечують читання таких курсів, як Всесвітня історія музики, Історія української музики, Гармонія, Сольфеджіо, Акомпанемент та імпровізація, Поліфонія, Аналіз музичних творів, Сучасна музика, Народознавство та фольклор. Останнім часом впроваджено нові курси, пов’язані з різними спеціалізаціями в Інституті мистецтв: Монодія, Історія духовної музики, Психотерапія засобами мистецтва, Сучасні техніки арт-терапії тощо.

На кафедрі здійснюється підготовка магістрів за профілем теорії та історії музики, студентам-магістрам читаються такі спец.курси, як “Основи композиції”, “Історія джазових стилів”, “Практичні засади музичного формотворення”¸ Методика викладання дисциплін кваліфікації тощо.

Розроблено концепцію нового навчального інтегративного курсу «Загальна теорія музики» і т.п.

Кафедра приймала участь у розробці стандартів вищої освіти МО України, ініціювала відкриття нової спеціальності «Практичний психолог засобами мистецтва», а також Центру арт-терапії при Інституті мистецтв.

Кафедрою впроваджено у навчальний процестакі інноваційні технології навчання: модульно-рейтингова технологія; контекстне навчання; технологія проблемного навчання; ділові ігри, моделювання педагогічних ситуацій, дискусії, експрес-конференції, творчі завдання, алгоритмізація.

Створено аудіо- і відеотеки музичних і музикотерапевтичних записів.

Кафедра здійснює керівництво діагностично-корекційною практикою студентів, що проводиться на базі різних закладів:

- Інституту соціальної тап олітичної психології АПН України

- Будинку дитячої творчості

- Центру психодіагностики та арт-терапії

- загальноосвітніх шкіл.

Лекційні та практичні заняття викладачів кафедри відзначаються високим науковим рівнем, впровадженням авторських технологій і методик навчання, а також професійною вимогливістю.

 Науково-дослідна та методична робота

 Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження історичних та теоретичних мистецьких проблем, а також розробки ефективних методик у сфері викладання музично-теоретичних дисциплін.

Кафедрою ініційовано проведення щорічних всеукраїнських міждисциплінарних науково-практичних конференцій «Логосмузики» (Київ) і «Ставропігійські філософські читання» (Львів), а також міжнародних науково-практичних конференцій «Музикотерапія у світовому гуманітарному просторі».

Викладачі кафедри здійснюють керівництво магістерськими та дипломними роботами, підготовкою кандидатських дисертацій.

При кафедрі діє гурток НСТ, а також студентські проблемні групи, де досліджуються актуальні аспекти сучасної музично-педагогічної освіти, сучасні психотехнології навчання, психологічні фактори музичного стилеутворення.

Кожного року викладачі кафедри беруть участь у чисельних наукових конференціях з міжнародною участю, публікують наукові й науково-методичні праці.

Кафедра теорії та історії музики підготувала власну електронну бібліотеку, яка містить більше 100 найменувань учбових посібників, підручників, збірників з сольфеджіо та гармонії різних авторів, у тому числі й доробок самих викладачів кафедри.

 Виховна робота

Викладачі кафедри проводять велику виховну роботу зі студентами, скеровуючи її напідвищення їх психологічної культури. Концептуальною базою виховної роботи, яку здійснює кафедра, є актуальна вимога часу: випускники вузів мусять володіти не тільки професійними навичками в галузі інтелектуальних операцій, але й вміннями, що допомагають жити в сучасному суспільстві, знати, як справлятися з його вимогами та усувати суб’єктивні труднощі, що обов’язково виникнуть на життєвому шляху. З цією метою кафедрою сформовано декількан апрямків виховної роботи, що набули усталено-традиційного характеру.

Кафедра започаткувала традицію щорічних звітних концертів з творів студентів, проведення конкурсу накращий музичний твір і кращу  доповідь серед студентів Інституту мистецтв.

Організуються зустрічі з кращими випускниками Інституту та відомими музикантами, музичні «круглі столи» і «ток-шоу» з питань сучасної музичної культури.

Викладачі кафедри разом із студентами регулярно відвідують вистави оперного театру та філармонічні концерти, концерти Міжнародного фестивалю «Київмузікфест» та ін.

Започатковано цикли музично-просвітницьких лекцій на теми «Музика в цілительстві», «Музика у вихованнідітей» для широкої громадськості Києва із залученням до участі у такій роботі студентів Інституту.

Кафедра підтримує професійно-творчі зв’язки з НМАУ ім.П.І.Чайковського, університетом «Львівський Ставропігіон», Кримським гуманітарним університетом (Ялта), Київською Арт-терапевтичною асоціацією, загально-освітніми та музичними школами м. Києва.

Кафедра особливо зацікавлена у розвитку психологічного підрозділу в структурі Інституту мистецтв, де накопичено унікальний досвід в галузіарт-терапії, який має великий попит у суспільстві. Час демонструє виразну тенденцію до розширення цього попиту в силу глобальнокризових явищ у сферіекології, художньої культури та медицини. Це важливий вектор співробітництва, що може бути реалізований нашляху інтеграції України у європейську спільноту, в якій арт-терапевтичний простір є одним з найбільш суспільнорезонансних.

 ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

 Завідувач кафедри – кандидат мистецтвознавства Коробецька С.Ю.

На кафедрі працюють штатні викладачі: професор, доктор  мистецтвознавства Побережна Г.І., композитор, Заслужений діячмистецтв, доцент Шух М.А., доценти Грицюк Н.І., Щериця Т.В., викладач Пінчук (Мринська) І.О. Також за сумісництвом на кафедрі викладають кандидати мистецтвознавства, доценти Чижик І.О., Пономаренко О. Ю., кандидат педагогічних наук ст. викладач Хоружа О.В.

Результати наукових та науково-методичних досліджень систематично впроваджуються в навчальний процес. Так, в курсах Сольфеджіо та Гармонії активно використовуються підручники і навчальні посібники викладачів кафедри Побережної Г.І. та Щериці Т.В. “Загальна теорія музики”, “Українська народна пісня”, “Барокко и рококо в западно-европейской музыке”, “Музика епохи барокко” тощо. Значним досягненням стала публікація грунтовного дослідження - наукової монографії Коробецької С.Ю. “Оркестровий стиль: теорія, історія, сучасність”.

 
alt Коробецька Світлана Юріївна працює на кафедрі з 1983 року після закінчення з відзнакою Київської державної консерваторії (нині Національна музична академія), учениця Малозьомової О.І., Горюхіної Н.О., Пясковського І.Б., Котляревського І.А. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему“Оркестрова драматургія як інтонаційне явище (на прикладі симфонічних творів П.І.Чайковського”), а в 1998 році отримала вчене звання доцента. У 2005 році закінчила докторантуру у НМАУ ім. П.І.Чайковського.

З 2006 року є завідувачем кафедри. Коробецька С.Ю. читає лекційно-практичний курс“Аналіз музичних творів”, спецкурс “Практичні засади музичного формотворення” (для магістрів), Практикум за кваліфікацією, веде практичні заняття з сольфеджіо, гармонії, керує асистентською практикою та магістерськими роботами, дисертаційною роботою аспірантів та ін. Лекційні та практичні заняття Коробецької С.Ю. відзначаються високим науковим-методичним рівнем, цілеспрямованістю, впровадженням інноваційних методів викладання.

  Навчально-методична робота Коробецької С.Ю. спрямована на удосконалення викладання музично-теоретичних дисциплін. Нею було підготовлено з урахуванням сучасних вимог навчальну програму з курсу “Гармонія”, створено Програму комплексного кваліфікаційного екзамену для магістрів, що спеціалізуються на кафедрі, впроваджено модульну технологію у дисципліни, що викладаються, розроблено спецкурс для магістрів. Багато років Коробецька С.Ю. є головою та членом предметної комісії в Інституті мистецтв на вступних фахових випробуваннях.

  Наукові інтереси Коробецької С.Ю. в галузі актуальних проблем сучасної теорії музики, а саме, розробка теорії та історії оркестрового стилю та дослідження цього явища у сучасній музиці. Кожного року вона виступає на наукових конференціях, публікує наукові праці.

Певним етапом у науковій діяльності Коробецької С.Ю. став вихід з друку ґрунтовної наукової монографії “Оркестровий стиль: теорія, історія, сучасність”. - Київ: Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011 - 332 с. Вона містить теоретичну концепцію оркестрового стилю, який досліджується у різних аспектах: як теоретичне поняття та як система, в історико-еволюційному аспекті від часу зародження цього явища до сучасності. Автором розроблено типологічну класифікацію оркестрових стилів, у якій представлено основні стильові напрямки й типи оркестрових стилів з урахуванням стильової специфіки цього явища. У дослідженні поєднуються аналіз епохальних стилів з конкретикою індивідуально-стильових рис окремих композиторів та напрямків, наприклад, І.Баха, віденських класиків, М. Глінки, М. Равеля тощо. А запровадження в дослідження оркестрового стилю інформаційно-ентропійного підходу дозволило вийти на найвищий рівень узагальнення й зробити цікаві висновки про функціонування оркестрового стилю в історико-еволюційному контексті.

Роботу Коробецької С.Ю. відзначено Почесною грамотою Міністерства освіти України, нагороджено знаком “Відмінник освіти України”.

Основні наукові ідеї опубліковано у статтях:

 Оркестровий стиль “Бранденбурзьких концертів” І.С.Баха як зразок докласичного оркестрового стилю // Розвитокінноваційнихпроцесів у навчально-виховнихзакладах. Зб. наук. праць. - Харків: Стиль-Издат,2003.- С.119-131. До питання про визначення поняття „оркестровий стиль” // Українське музикознавство: Науково-методичнийзб. - К:НМАУ ім.П.І.Чайковського, 2004. - Вип.33. - С.191-201.Віденський класицизм як  історична оркестрово-стильова парадигма //Українське музикознавство: Науково-методичний зб. - К: НМАУ ім.П.І.Чайковського, 2005. - Вип.34. - С.117-127.Нові тенденції у трактуванні оркестрових груп та інструментів в     оркестровому стилі музики ХХ та на межі ХХ століть // Науковийвісник НМАУ ім.П.І.Чайковського: Зб. Статей “Музика третього тисячоліття: перспективи і тенденції. 2007. – Вип.56. – С. 105-115. Сучасний камерно-оркестровий стиль: історичні передумови та основні тенденції // Українське музикознавство: Науково - методичний зб. - К: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2007. - Вип.36. – С. 142 -150. Загальна теорія ентропії в дослідженні еволюції оркестрового стилю // Ставропігійські філософські студії. ULTIMARATIO. Зб.наукових праць з філософії, мистецтвознавства, культурології, педагогіки та філософії освіти - Львів, 2009. – Вип.3.- С. 82 - 97. та багато інших.

 alt Побережна Галина Іонівна - професор, доктор мистецтвознавства, музикотерапевт, астропсихолог працює в університеті з 1976 р. з них 15 років очолювала кафедру теорії та історії музики.Закінчила у 1971 р. Київську консерваторію ім.П.І.Чайковського, у 1976 — аспірантуру Ленінградської консерваторії ім.М.А.Римського-Корсакова, у 1994 — Київську Астрологічну академію.
 
У 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему «П.І.Чайковський: діалектика особистості і стилю».

 На базі вивчення досвіду викладання курсу «Музичнатерапія» за кордоном, а також власного досвіду викладання цього курсу в Національній музичній академії ім.П.І.Чайковського ініціювала відкриття в НПУ імені М.П. Драгоманова спеціальності «психічна корекція засобами арт-терапії”. З 2000 р., окрім НПУ імені М.П.Драгоманова, Побережна Г.І. читає лекції в НМАУ імені П.І.Чайковського, Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта).

Новінаукові ідеї, висунуті й обґрунтовані Г.І. Побережною, стосуються проблем типології творчої особистості, психологічних факторів музичного стилеутворення, музичної терапії, методології інтегрованих музично-теоретичних курсів. Серед науково-методичних здобутків — концепція комплексного викладання музично-теоретичних і музично-історичних дисциплін, принципово нове структурування блоку теоретичних дисциплін на історико-стильовій основі, впровадження оригінального інтегрованого курсу, розробка ефективних методик у сфері викладання музично-теоретичних дисциплін, нових методів контролю знань студентів.

Г.І. Побережною висунуто нову парадигму музичної терапії на перетині сучасної педагогіки і глибинної психології, розроблено концепцію Центру арт-терапії, ініційовано його відкриття в м.Києві, а також відкриття при очолюваній нею кафедрі теорії та історії музики в НПУ спеціальності «практичний психолог засобами арт-терапії».

У 90-х роках присуджено 3 гранти фонду «Відродження» за рукописи підручників та навчальних посібників з комплексного музично-теоретичного курсу (конкурс МО України).

Автор понад 100 публікацій, у тому числі монографій «П.И.Чайковский», «Музыка и психика: Слушать душой» (у співавторстві з Б.Любан-Плоцца, О.Бліновим); «Музыка в детской душе»; підручника «Загальна теорія музики» (у співавторстві з Т.В. Щерицею), навчальних посібників “Барокко и рококо в западноевропейской музыке”, “Українська народна пісня: навчальний посібник зі стильо­вого сольфеджіо для музично-педагогіч­них факультетів", «Музика епохи Бароко» (у співавторстві з Т.В. Щерицею); 14-ти книжок із серії «Музичні крила долі».

Г.І. Побережна є автором наукового проекту «ULTIMA RATIO», мета якого — об'єднання вчених різнихнаукових галузей – філософів, психологів, мистецтвознавців, педагогів, теологів таін. — навколо дослідження онтологічних аспектів буття людини, узагальненняна міжпредметному рівні актуальних проблем сучасної освіти.

Побережна Г.І. проводить велику музично-просвітницьку роботу, регулярно виступаєна телебаченні, у пресі.

Приорітетне місце займають роботи на перетині наукових галузей:

История музыки в разрезе сакральной нумерологии // Музично-історичні концепції у минулому і сучасності (Львів.: Сполом, 1997. — С. 37­-48), Творча особистість кризової епохи (від Чайковськогодо Сільвестрова) // Духовність і художньо-естетична культура (К.: НІІ «Проблеми людини», 1999. — Т. 14. — С. 535-540), О феномене рекурсии в Библии и Музыке // Музика і Біблія (К.: МДПП «Друкар», 1999. — С. 20-30), Нумерологический код Вселенной // Неведомый мир (Х. — 2002. — № 4. — С. 11-15), Художественный и сакральный аспекты музыкального метра // Метроритм-1 (К.: НАН України, Ін-т МФЕ ім. М.Т.Рильського. — 2002. — С. 88-90), «Масонский след» в творчестве Чайковского // П.И.Чайковский. Забытое и новое. — Вып. 2 (М.: ООО «Интерграф Сервис». — 2003. — С. 99-113), Отравил ли Сальери Моцарта? // Taurus(К., — 2003. — № 2. — С. 15-17). Универсальные основы дифференциации психотипов // Музична освіта в Україні: теорія і практика (К.: НМА України. — Науковий вісник, випуск 29. — 2003. — С. 200-218), Бах в контексті метаісторії К.: Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип.54: Музична педагогіка. – К., 2007. – С. 18-28.; История музыки в зеркале Шестоднева // Проблеми педагогіки мистецтва. Сер.: Музична педагогіка і мистецтвознавство. – Зб.статей: Вип. I. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2007. - С. 76 – 95; “Нетрадиційні джерела пізнання алгоритму буття” // Ставропігійські філософські студії. – Вип.1. – Львів: «Ставропігіон», 2008. – С. 36-48,  Музично-логічні основи буття (коментар до музично-космогонічних теорій) // Ставропігійськіфілософськістудії. – Вип.3. – Львів: «Ставропігіон», 2009. – С. 9-44, Спроба сакрально-холістичного підходу до феномена творчості // Ставропігійські філософські студії. – Вип.4. – Львів: «Ставропігіон», 2010. – 18 с.та ін.

Започатковано серію психологічних нарисів про видатних митців у науково-популярних журналах (Л. Українка, М. Заньковецька, С. Крушельницька, М. Леонтович, Л. Ревуцький, М. Врубель, Ван-Гог, М. Цвєтаєва, С. Єсенін, Е. По, Ж. Бізе, Жюль Верн та ін.) Наукові роботи видано українською, російською, англійською і польською мовами.

alt Грицюк Наталія Іванівна – музикознавець, доцент, працює на музично-педагогічному факультеті / тепер Інституті мистецтв / з перших років його існування, один з фундаторів кафедри теорії та історії музики. За період роботи викладала більшість дисциплін кафедри – історію музики, гармонію, сольфеджіо, поліфонію, методику /історичних дисциплін/, керувала педагогічною практикою студентів, курсовими роботами з аналізу музичних творів і  художньої культури. В останні роки зосередилась на кредитно-модульному викладанні курсу «Всесвітня історія музики» - читає лекції по розвитку музичної культури стародавнього світу, епохи раннього середньовіччя, Відродження, періоду класицизму, романтизму і музичної культури ХХ ст. / Східна Європа /, розробила відповідну програму, методичні рекомендації по проведенню практичних занять і самостійної роботи студентів; викладає також спецкурс за кваліфікацією, керує асистентською практикою на відділенні магістрів.

Наукові інтереси доц. Н.Грицюк зосереджені в галузі актуальних проблем українського музичного Відродження /на основі вивчення невідомих рукописів, нотодруків, архівних зібрань, тогочасної преси/, а також проблем сучасного музичного процесу. Їй належить монографія «Федір Миколайович Попадич» /К.,1987/, статті « К.Богуславський. Спроба нового погляду.» / Наукові записки НПУ ім. Драгоманова, 2001/, «Сторінки літопису музичного життя Полтави першої третини ХХ сторіччя» / Науковий вісник НМАУ ім. Чайковського, вип.67, К.2008 /, що по-новому висвітлюють в соціокультурних реаліях 20-30 рр. постаті митців, творчість яких не популяризувалась в часи тоталітарних утисків; дослідження «Деякі особливості сучасного музичногопроцесу» / Вісник, НПУ ім. Драгоманова, вип.8, К.2006/., статті в наукових збірках «Українське музикознавство» тощо. Н. Грицюк приймала участь в підготовці першого посібника з історії української музики  ХХ сторіччя для студентів музичних вузів / К., Музична Україна, 1990, глави 1,2,3/, в «Истории украинской музыки» /М., «Музыка»,1981, главы 6,7,8/. В науковому доробку Н.Грицюк – і методичні матеріали для вчителів загальноосвітніх шкіл: «Слухання музики в 1-3 класах» /К.,1980/, «Слухання музики в 4-5 класах»/К.,1984, у співавторстві/.

Доц. Н. Грицюк – член Ради Інституту мистецтв, понад 10 років виконувала обов’язки декана факультету додаткових професій, постійний куратор академічних групс тудентів. Н.Грицюк – член Спілки композиторів України, бере участь в роботі секцій музикознавства та естетичного виховання, працює в керівних органах – ревізійній комісії, приймальній комісії, зараз є членом правління Київської організації СК.


alt Шух Михаїл Аркадійович – доцент кафедри теорії та історії музики, композитор, лауреат премії ім.М.Лисенка, лауреат премії ім. С.Прокоф’єва, дипломант  IBLA GRAND PRIZE-2000 в Італії, член Національної спілки композиторів України, член Міжнародної федерації хорової музики IFCM, заслужений діяч мистецтв України.

У 1977 – закінчив Харківський інститут мистецтвім. І. Котляревськогоза фахом «композиція» (клас професорів Д. Клеба́нова і В. Золотухіна).

1977 – викладач музично-теоретичних дисциплін у Донецькому музичному училищі

1980 – Член Національної Спілки композиторівУкраїни

1991 – лауреат премії ім. С. Прокоф'єва

З 1990 по 1997 – стипендіат фондукультури «Арт-Радон "

1994  – дипломант фестивалю "Червона рута" (за кращу пісню)

1999 – член Всеукраїнської гільдії режисерів «24/1»

2000 – дипломант Міжнародногоконкурсу IBLA Grand Prize (Італія)

2001 – заслужений діяч мистецтв України

2001 – почесний знак «Відмінник освітиУкраїни»

2002 – художній керівник Всеукраїнського хорового фестивалю «Співочий Собор»

2002 – доцент кафедри теоріїта історії музики Національного педагогічного університетуім. М. Драгоманова

2003 – лауреатом премії ім. М. Лисенко.

2003 – член Міжнародної федерації хорової музики (IFCM)

2005 – член журі міжнародному хоровому у місті Нафпактос (Греція)

2010 – голова фортепіанного журі XII Фестивалю інструментальної майстерності (Москва)

На кафедрі М.Шух викладає музично-теоретичні дисципліни:«Гармонія», «Поліфонія»,«Акомпанемент та імпровізація», «Історія джазових стилів»,«Основи композиції», «Сучасна музика».

М.Шух брав участь у численних міжнародних форумах сучасної музики, включаючи "Kiev-muzikFest(1990-20011)," «Прем'єра сезону» (Київ, 2003-2011), міжнародний хоровий фестиваль у м. Горі (Грузія, 1990), тиждень органної музики в Бонні (Німеччина, 1991), Фестиваль органної музики для 11 містах СНД (1992), Київський органний фестиваль (1994-2002), фестиваль сучасної музики у м. Аліканте (Іспанія, 1996), Міжнародний фортепіанний фестиваль ім. В.Горовиця (1997), хоровий фестиваль «Золотоверхий Київ" (1998-2006), Дні музикипо містам Польщі (1999), фестиваль «Контрасти» (м. Львів, 2002), Дні музики Кракова (2004), культурна програма «Схід-Захід» (Німеччина, 1997).

У період з 1980 року проведено велику кількість авторськихк онцертівпо містах України, Польщі, Німеччини, Австралії, у яких приймали участь видатні українські та закордонних виконавці татворчі колективи, середяких органісти Н.Чеснокова, О. Дмитренко, І.Калиновська, Н.Висіч, Г.Булибенко; піаністи Ю.Кот, М.Народницька, Н.Толпига, І.Жуковська, В.Кнорозок; співаки В.Буймістер, Л.Войнаровська, В.Іваненко, Т.Лагунова, Т.Штонда, І.Диков, О.Шиналь; оркестри "АRСІ", камерний оркестр Мадридського радіо, камерний оркестр «Symphonietta» (Німеччина), «Київська камерата», «Київські солісти»; хорові капели «Думка», «Київ», «Хрещатик»,  «Кредо», академічна чоловіча капела Україниім. Л.Ревуцького, жіночий хор Київського вищого музичного училища ім. Р.Гліера, жіночий хор «Павана», хор хлопчиків штату Вікторія (Австралія), хор українського радіо ім.. П.Майбороди; гітаристи В.Вайгель (Німеччина), Б.Бєлский; скрипалі М.Могилевський (Австралія), О.Бондаренко (Німеччина); диригенти П.Шмельцер (Австрія) Андре де Квадрос (США), І.Блажков, І.Андрієвський, В.Матюхін, і багатотабагатоінших.

 Публікації та публічні виконання музичних творів останнього року:

  • «Пробудження» (хоровий цикл). Публічне виконання твору на фестивалі «Музичні прем’єри року»
  • «Святий вечір». Публічне виконання твору в Національній філармонії України.
  • Авторський концерт «Пісні минулого віку» (музична містерія для голосу, органу та віртуального поетичного голосу) на Міжнародному органному фестивалі в м. Ужгород.

alt Доцент Щериця Т.В. працює в НПУ ім. М.П.Драгоманова з 1976 року після закінчення з відзнакою Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського. Викладає основні предмети кафедри: „Аналіз музичних творів”, „Гармонію”, „Сольфеджіо”, „Основи теорії музики” на стаціонарі та заочному відділі Інституту мистецтв, керує секцією з музично-теоретичних предметів кафедри, керує магістерськими роботами та магістерською практикою, бере активну участь у розробці та впровадженні модульної технології навчання, займається формуванням бібліотеки електронних підручників кафедри.

Її лекційні тапрактичні заняття відзначаються наявністю наукової концепції, творчим ставленням до матеріалу, спрямованістю на школу, вимогливістю до себе та до студентів. Вона вміє зацікавити студентів, створити особливу атмосферу занять, яка реалізується в численних творчих працях студентів, в їхніх виступах натворчих концертах.

Разом з іншими членами кафедри вона брала участь у розробці комплексного музично-теоретичного курсу, має свій авторський курс "Аналізмузичних творів"; враховуючи специфіку музичної освіти хореографів, створила для них новий курс "Основи теорії музики". З двох останніх дисциплін склала типові навчальні програми та підготувала методичні рекомендації до них.

 Цікавим методичним внеском у навчальний процес стала розробка різноманітних форм творчого концерту з дисциплін „Аналіз музичних творів”, „Гармонія”, „Сольфеджіо”, метою яких стало поєднання теорії з практикою, узагальнення головних наукових ідей та методичних засобів курсу, активізація творчих здібностей студентів завдяки вмілій мотивації щодо виконання творчих завдань. Унікальність розроблених форм – в суміщенні творчої самореалізації студентів з одночасною перевіркою якості засвоєних ними знань, умінь, навичок.

ЩерицяТ.В. веде активну наукову роботу. Узагальнення власного викладацького досвіду, апробацію наукових та науково-методичних ідей здійснює в численних публікаціях у журналі «Мистецтво та освіта», збірниках наукових праць та інших фахових виданнях.

У співавторстві з проф. Побережною Г.І. надруковано декілька підручників та навчальних посібників з музично-теоретичних предметів:  "Загальна теорія музики" (К.: Вища школа. – 2004. – 305 с.), «Барокко и рококо в западноевропейской музыке» (К., НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – 80 с.), «Українська народна пісня» (К.: Вища школа. – 2006. – 151 с.), "Музика епохи Бароко"(К., НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 103 с.).

Щериця Т.В. систематично виступає на звітних наукових конференціях викладачів НПУ, бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях, організованих іншими ВНЗ України: Києва, Житомира, Одеси, Львова, Тернополя. Чернівців, Ялти, присвяченим різноманітним проблемам модернізації, гуманітаризації освіти, філософії та методології гуманітарних наук, становлення творчої особистості й професіоналізму майбутнього вчителя. До наукового доробку Щериці Т.В. належать різноманітні методичні розробки та наочні посібники з окремих розділів курсу "Аналіз музичних творів".

Досвід власної науково-дослідницької роботи ЩерицяТ.В. використовує в керівництві науковою роботою студентів: в підготовці виступів на студентських конференціях, публікацій студентських робіт, в заняттях з проблемною групою студентів, завданням якої є поглиблене вивчення питань стильової гармонізації та аранжування, зокрема, аранжування української народної пісні. Найкращі творчі роботи студентів наприкінці кожного семестру виконуються натворчих концертах у класі й берутьучасть у щорічному звітному концерті, організованому кафедрою теорії та історії музики.

Доцент Щериця Т.В. виконує активну громадську і виховну роботу. Вона - секретар і одночасно профорг кафедри, постійний учасник гуртка НСТ, організатор та ведуча цікавих тематичних зустрічей викладачів кафедри зі студентами. Резонансними стали,  наприклад,  проведені для колективу Інституту мистецтв міжнародний круглий стіл „Музикана межі тисячоліть”, присвячений новітнім тенденціям сучасної музики в Німеччині та в Україні,  творча зустріч-концерт у гуртожитку «Квіти в поезії та музиці» та ін. Упродовж декількох років сумлінно виконувала обов’язки куратора навчальної групи.

alt Пінчук (Мринська) Ірина Олександрівна працює викладачем на кафедрі теорії та історії музики з 2002 року. Має вищу освіту: у 2002 р.  захистила  магістерську кваліфікаційну роботу на тему "Меморіальний жанр в камерно-інструментальній музиці другої половини ХХсторіччя" на  кафедрі теорії музики Національної музичної академії імені  П.І.Чайковського (науковий керівник - канд. мистецтвознавства, доцент Коханик І.М.). У 2009-2010 рр. здала канд. мінімуми з усіх предметів, зара ззавершує роботу над дисертацією. Має наукові публікації (наукові  статті, тези доповідей), виступи на конференціях, статті в газетах. В  Інституті мистецтв викладає як теоретичні дисципліни (сольфеджіо,  гармонію), так і історичні предмети, зокрема, "Історію музичної культури" для хореографів стаціонарного та заочного відділень. Є співавтором програми з "Сольфеджіо". У студентах понад усе цінує творчий підхід до предметів.