Опис навчальної дисципліни

                                                          «Зарубіжні освітні системи»

Метою викладання навчальної дисципліни “Зарубіжні освітні системи” є ознайомлення студентів із теорією та практикою розвитку світової вищої освіти, актуалізація зарубіжного досвіду в умовах модернізації національної системи вищої освіти.

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: забезпечення розуміння цілісного процесу становлення і розвитку зарубіжних систем вищої освіти; обґрунтування сучасних тенденцій розвитку вищої школи в контексті творення Європейського регіону вищої освіти, її інтернаціоналізації; ознайомлення із системою та структурою вищої освіти у зарубіжних країнах; підготовка студентів до науково-дослідницької роботи у сфері зарубіжної вищої школи.

Програма навчальної дисципліни. Три змістові модулі: «Зарубіжні освітні системи вищої школи як предмет дослідження і теоретичного узагальнення», «Зміст, тенденції та особливості розвитку вищої школи у зарубіжних країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття», «Перспективні напрями розвитку світових освітніх систем».

Опис навчальної дисципліни

«Зарубіжні освітні системи» ЗП03

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: лекційний метод, бесіда, опитування, інструктаж, дискусія, мозкова атака, ділові ігри, робота в групах, портфоліо.

Спеціальність (код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

другий (магістерський)

Лекції:

14

4

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

Вибіркова

16

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

опитування, контрольні роботи, комплексна контрольна робота, тестування, портфоліо.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2-й рік

   

Індивідуальна робота:

Семестр 3

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне – 4 год.;

- самостійна робота -8 год.

60

82

Форма підсумкового контролю:

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/3

 

Передумови навчання

Метою викладання навчальної дисципліни “Зарубіжні освітні системи” є ознайомлення студентів із теорією та практикою розвитку світової вищої освіти, актуалізація зарубіжного досвіду в умовах модернізації національної системи вищої освіти. Основними завданнями вивчення дисципліни є: забезпечення розуміння цілісного процесу становлення і розвитку зарубіжних систем вищої освіти; обґрунтування сучасних тенденцій розвитку вищої школи в контексті творення Європейського регіону вищої освіти, її інтернаціоналізації; ознайомлення із системою та структурою вищої освіти у зарубіжних країнах; підготовка студентів до науково-дослідницької роботи у сфері зарубіжної вищої школи. Програма навчальної дисципліни. Три змістові модулі: «Зарубіжні освітні системи вищої школи як предмет дослідження і теоретичного узагальнення», «Зміст, тенденції та особливості розвитку вищої школи у зарубіжних країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття», «Перспективні напрями розвитку світових освітніх систем».

Бібліографія: 1). Василюк А. Сучасні освітні системи: Навч. посіб. / А.Василюк, Р.Пахоцінський, Н.Яковець. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 139 с.; 2). Корсак К. В. Світова вища школа. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / К. В. Корсак; За ред. проф. Г. В. Щокіна. – К.: МАУП–МКА, 1997. – 208 с.

Методичне забезпечення: робоча програма

Реєстрація на навчальну дисципліну:  потрібна

Особливості курсу: Навчальний курс містить завдання для індивідуальної роботи студентів, які спрямовані на оволодіння майбутніми фахівцями практичними навичками організовувати та здійснювати науково-дослідницьку роботу в сфері зарубіжної вищої школи.

 

ОПИС НА НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ

«Зарубіжні освітні системи»

освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво,                    

024- Хореографія факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: лекційний метод, бесіда, опитування, інструктаж, дискусія, мозкова атака, ділові ігри, робота в групах, портфоліо.

Спеціальність (код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

другий (магістерський)

Лекції:

14

4

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

Вибіркова

16

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

опитування, контрольні роботи, комплексна контрольна робота, тестування, портфоліо.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2-й рік

   

Індивідуальна робота:

Семестр 3

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне – 4 год.;

- самостійна робота -8 год.

60

82

Форма підсумкового контролю:

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/3

 

Передумови навчання

Метою викладання навчальної дисципліни “Зарубіжні освітні системи” є ознайомлення студентів із теорією та практикою розвитку світової вищої освіти, актуалізація зарубіжного досвіду в умовах модернізації національної системи вищої освіти.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: забезпечення розуміння цілісного процесу становлення і розвитку зарубіжних систем вищої освіти; обґрунтування сучасних тенденцій розвитку вищої школи в контексті творення Європейського регіону вищої освіти, її інтернаціоналізації; ознайомлення із системою та структурою вищої освіти у зарубіжних країнах; підготовка студентів до науково-дослідницької роботи у сфері зарубіжної вищої школи.

Програма навчальної дисципліни. Три змістові модулі: «Зарубіжні освітні системи вищої школи як предмет дослідження і теоретичного узагальнення», «Зміст, тенденції та особливості розвитку вищої школи у зарубіжних країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття», «Перспективні напрями розвитку світових освітніх систем».

Бібліографія: 1). Василюк А. Сучасні освітні системи: Навч. посіб. / А.Василюк, Р.Пахоцінський, Н.Яковець. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 139 с.; 2). Корсак К. В. Світова вища школа. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / К. В. Корсак; За ред. проф. Г. В. Щокіна. – К.: МАУП–МКА, 1997. – 208 с.

Методичне забезпечення: робоча програма

Реєстрація на навчальну дисципліну: потрібна

Особливості курсу: Навчальний курс містить завдання для індивідуальної роботи студентів, які спрямовані на оволодіння майбутніми фахівцями практичними навичками організовувати та здійснювати науково-дослідницьку роботу в сфері зарубіжної вищої школи.