Анотація начальної дисципліни_ВВ2.3.1

"ВОКАЛ"

Мета і завдання навчальної дисципліни: Формування та розвиток у студентів знань, умінь та навичок в галузі вокального мистецтва у процесі вивчення різностильових і жанрових вокальних творів кращих зразків вітчизняної та зарубіжної класичної, народної та сучасної музики. Удосконалення вокально-виконавської та методичної підготовки майбутніх учителів музики для використання у фаховій діяльності.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

(шифр, назва)           

Кількість кредитів –12 ЄКТС

Методи навчання

Практичні заняття.

Спеціальність 

025  Музичне мистецтво

(код, назва)            

Загальна кількість годин -360

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр(бакалавр/магістр)

Лекції:

-

-

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

123

48

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульний контроль, залік, екзамен

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4 (2015)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр                  І – VIII

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    1 годин

- самостійна робота: 1,8 год.

237

312

Форма підсумкового контролю

Екзамен (практичний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/2

1/8

Передумови навчання

 Здоровий голосовий апарат, первинні співацькі навички

Програма навчальної дисципліни: Науково-методичні основи вокального мистецтва. Формування та удосконалення вокально-технічних умінь й навичок, необхідних для використання у виконавській та педагогічній діяльності. Вокально-художня виразність, сценічна поведінка, акторська майстерність у процесі відтворення вокального твору.

Бібліографія: 1.Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.

2. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – 2002. 3.Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. – К., 1985. 4. Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвиток співацького голосу. – К., 1998.

Методичне забезпечення: Музичний інструмент, аудіо та відео записи.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором) шляхом прослуховування     

Зауваження:

Розробник: професорГурець Олександр Васильович,  канд. пед. наук, професор Тоцька Людмила Олексіївна

Факультет мистецтв.

Адреса:01010, м. Київ, вул. Тургенівська, 11 телефон: 486-99-36