Опис начальної дисципліни ВВ.3.2.05

Вікова фізіологія і валеологія

 

Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчити вікові особливості морфо-функціональних змін дитячого організму, вплив навчальної діяльності та умов навчання на організм учнів, ознайомити студентів з здоров’язберігаючими складовими життєдіяльності. Сформувати розуміння вмілого використання методологічних підходів відповідно до вікових особливостей формування організму дітей і підлітків при викладанні.


  

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

(шифр, назва)

0401 Природничі  науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням таблиць та муляжів. Лабораторні  заняття.

Спеціальність

(код, назва)

6.040102 Біологія

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень

бакалавр

(бакалавр/магістр)

Лекції:

16

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

 

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2

16

-

Індивідуальна робота:

Семестр                  ІV

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 годин

- самостійна робота: 4 год.

58

78

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/2

1/7

Передумови навчання

 Біологія людини

Програма навчальної дисципліни: загальні закономірності росту та розвитку дитячого організму. Загальна будова та вікові функціональні особливості формуючих, регулюючих та соматичних систем дитячого організму. Фізичний і психічний розвиток дитини. Фізіологічні основи адаптації дітей до природних та соціально-психологічних факторів середовища. Вплив чинників навчального середовища та учбової діяльності на організм учнів. Фізіологічно-гігієнічної основи організації навчально-виховного процесу.

Бібліографія: 1.Хоменко Б.Г., Дідков О.М. Анатомія і фізіологія дитячого організму / Київ, 2004, 381с. 2. Маркасян А.А. Вопросы возрастной физиологии / Москва “Просвещение”, 1974, 223с. 3. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков / Москва, “Академия”, 2004, 454с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються таблиці, моделі, схеми. На лабораторних заняттях вирішуються ситуаційні задачі з проблематики майбутньої педагогічної діяльності.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)  

Зауваження: Необхідні загальні знання з біології людини.

Лектор: Лебединець Наталія Віталіївна, к.б.н., доцент.

Факультет: Природничо-географічної освіти та екології.

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-47