Анотація навчальної дисципліни

"Основи теорії музики"

Мета: метою викладання навчальної дисципліни «Основи теорії музики» є формування різнобічної артистичної особистості студентів-хореографів, розвиток їхніх музичних здібностей, цікавості і любові до музики, усвідомлення її специфіки.

 

Завдання:

- виховати у студентів цілісне сприйняття музично-хореографічного образу;

- навчити студентів розуміти інтонаційну природу музики;

- поглибити їхнє сприйняття спеціфічних рис музичних образів;

- дати уявлення про головні засади музичної мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

правила нотного запису;

систему виразових засобів музики;

основні категорії, поняття та терміни музичної мови.

вміти :

- відчувати інтонаційну виразність музики;

- аналізувати на слух окремі елементи музичної мови, усвідомлюючи їхню взаємодію у створенні музичного образу;

- використовувати отримані теоретичні знання у практичних формах музичної діяльності – сольфеджуванні, співі пісень з диригуванням, грі на фортепіано, хоровому співі, пластично-музичній імпровізації.