АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для студентів магістратури

                           «Основи професіоналізму викладача вищої школи»

І.Основна мета засвоєння курсу полягає у підготовці магістрантів до успішної викладацької діяльності у ВНЗ шляхом опанування системою сучасних знань з теорії педагогічного професіоналізму, набуття умінь самоорганізації продуктивної професійно-педагогічної поведінки.

 

 

ІІ. Місце дисципліни у програмі підготовки фахівця. Дисципліна з основ професіоналізму викладача вищої школи належить до циклу професійної підготовки студентів-магістрантів як майбутніх науково-педагогічних працівників з орієнтацією на викладання у вищій школі та має міжпредметні зв’язки із основами педагогічної творчості та майстерності, педагогікою та психологією вищої школи, методикою викладання у вищій школі.

ІІІ. Завдання дисципліни: усвідомити сутність професіоналізму викладача вищої школи як соціально-педагогічного явища та психолого-педагогічного феномена; оволодіти методичними засадами проектування й самопроектування індивідуальної траєкторії професійного зростання викладача вищої школи та формування основних складників його педагогічного професіоналізму; набути лабораторно-творчого досвіду підвищення готовності до професійно-педагогічного самовдосконалення як викладача вищої школи.

ІУ. Основні знання і уміння, яких набуває студент у процесі опанування дисципліною:

знання з історіогенезу та еволюції викладацької діяльності у ВНЗ з урахуванням специфіки фаху студентів, методологічних орієнтирів розуміння професіоналізму викладача вищої школи, понятійно-термінологічного апарату теорії педагогічного професіоналізму, його змісту і структури, закономірностей професіогенезу педагогічного зростання викладача ВНЗ та умов і факторів його успішності;

уміння самопроектувати власне професійне зростання як майбутнього викладача вишу, діагностувати стан сформованості основних складників педагогічного професіоналізму викладацьких кадрів, продуктивно вирішувати педагогічні задачі і ситуації у середовище вищої школи, володіти елементами педагогічної техніки, артистизму, культуровідповідної професійно-педагогічної поведінки.

У. короткий зміст дисципліни.

У темі 1. «Вступ до курсу» формулюється предмет дисципліни, його мета і завдання, презентується огляд історіографії становлення й еволюції професійної діяльності викладача вищої школи у зарубіжній та вітчизняній освітній традиції, висвітлюється система сучасних загальнонаукових і конкретнонаукових методологічних орієнтирів розуміння сутності професіоналізму викладача вищої школи.

У темі 2 «Професіоналізм викладача вищої школи як соціально-педагогічне явище та психолого-педагогічний феномен» подається тлумачення понятійно-термінологічного апарату теорії педагогічного професіоналізму для усвідомлення соціальних детермінант і стандартів продуктивної діяльності викладача ВНЗ, уточнення нормативних кваліфікаційних характеристик і параметрів професіоналізму професорсько-викладацького складу ВНЗ з урахуванням сучасних законодавчо-нормативних змін; вибудовуються ієрархічні понятійні ряди характеристик високоякісної праці викладачів і встановлюються спільні та відмінні риси професіоналізму з педагогічною майстерністю, творчістю, культурою, компетентністю, професійно-педагогічною технікою.

У темі 3 «Зміст і структура професіоналізму викладача вищої школи» розглядається змістове наповнення понять професіоналізму діяльності та професіоналізму особистості викладача, виокремлюються його основні інтегративні компоненти для можливості їх подальшої діагностики, проектування, корекції.

У темі 4 «Професіогенез викладача вищої школи» розкриваються динамічні характеристики становлення, розвитку, вдосконалення професійності педагогічних працівників, акцентується увага на особливостях професійної кар’єри викладача у ВНЗ, її етапах, рівнях та їх зумовленості відповідними кваліфікаційними параметрами. Висвітлюється проблема явищ дизонтогенезу у професійній діяльності викладача та можливостей його подолання (бар»єри, стереотипи, деформації, професійне вигорання, професійне здоров»я і довголіття).

УІ. Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечує викладання курсу.

Кафедра педагогічної творчості. Авторський курс доктора педагогічних наук, професора Гузій Наталії Василівни.

УІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни вивчення дисципліни на ф-ті фізичного виховання і спорту: ІІ семестр, 2 рік навчання, 3 кредити, з них – 6 год. лекцій, 6 год. практичних, 78 год. самостійної роботи, залік.

УІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму : навч. посіб. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. – 155 с.

Маркова А.К. Психология професіоналізму. – М. : Знание, 1996. – 308 с.

Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовин Л.М. Основи педагогічної майстерності викладача. – К. : НУБіП, 2010. – 244 с.

ІХ. Система оцінювання: залік за кредитно-модульно-рейтинговою системою контролю успішності студентів на лекціях, семінарсько-практичних заняттях, виконання індивідуально-творчих завдань.