Анотація навчальної дисципліни

                                                              "Основи медичних знань"

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування особистості вчителя, озброєного знаннями та уміннями з основ медичних знань у невідкладних станах, які необхідні для забезпечення збереження здоров’я учнів, отримання студентами необхідного об’єму знань про основні поняття з розділу «Пропедевтики внутрішніх хвороб» та принципи  надання першої медичної допомоги у невідкладних станах що виникають при хворобах внутрішніх органів та інфекційних хворобах при травмах.

 

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань:

01 Освіта

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів -3 ЄКТС

Методи навчання:

 Лекції із застосуванням мультимедійних засобів навчання, практичні і лабораторні заняття.

Спеціальність:

014 Середня освіта (музичне мистецтво)

025 Музичне мистецтво

024 Хореографія

Загальна кількість годин- 90

Форми поточного контролю:

Модульні контрольні, тестові завдання, ситуаційні задачі

Денна

Заочна

Освітній рівень:бакалавр

                Лекції (год)

Форма підсумкового контролю:

Екзамен (залік)

20

 

Варіативна

Семінарськи(практичні)                 заняття

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом: курс 3

10

 

Семестр: 6

Лабораторні заняття (год)

   

Тижневе навантаження(год)

-аудиторна: 30

-самостійна: 60

    Індивідуальна робота(год)

   

Мова навчання- українська

        Самостійна робота(год)

60

   

Співвідношення аудиторних годин і СРС

Передумова навчання

Анатомія, фізіологія людини

     
         

        

Програма навчальної дисципліни: невідкладні стани що виникають при хворобах внутрішніх органів, отруєннях, алергічних реакціях, психоневрологічних порушеннях. Основи інфекційних хвороб, їх попередження. Повітряно-крапельні, кишкові і кров’яні інфекції. Поняття про хвороби шкіри. Кровотечі, їх види, реанімація, поранення.

Програма з « Основ медичних знань» спрямована на формування у освіченої людини знань та умінь оперативно оцінювати за загальноприйнятими ознаками стан хворого або потерпілого учня, визначати необхідний обсяг долікарської медичної допомоги та без зволікань надавати її з метою попереджень можливих ускладнень або летального наслідку.

 Програма складається з лекційного і практичного курсів. Найважливішими формами навчання є практичні та лабораторні заняття, які забезпечують набуття студентами практичних умінь і навичок щодо надання невідкладної долікарської допомоги.

Лекційний курс передбачає отримання студентами необхідного мінімуму знань про причини, ознаки, перебіг хвороб та невідкладних станів, про способи надання долікарської медичної допомоги у будь яких умовах, про роль профілактичних  заходів у попередженні розвитку патології.

На лабораторних і практичних заняттях студенти засвоюють практичні вміння і навички надання долікарської медичної допомоги відповідно до рівня вимог, що встановлюються освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця в галузі педагогічної освіти.

Семінарські заняття служать для обговорення та аналізу тем, які пропонуються студентам для самостійної підготовки.

Згідно з вимогами програми  студенти повинні знати:

- питання загальної та особистої гігієни;

- основні ознаки патологічних станів у дітей дошкільного і шкільного віку;

- ознаки клінічної і біологічної смерті, основи реанімації;

- основи надання допомоги при деяких патологічних станах (опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, отруєннях, переломах, кровотечах, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях у звичайних умовах та екстремальних ситуаціях;

- основи долікарської діагностики, класифікацію раптових захворювань (у тому числі епідемічних процесів) та патологічних стані;

- техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану на попередження ускладнень та порятунок потерпілого.

Студенти повинні вміти:

Володіти навичками діагностики раптових захворювань та патологічних станів (володіти навичками реанімації, вимірювати температуру тіла, артеріальний тиск, визначати та оцінювати пульс, дихання тощо);

Володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, кровотечах, утопленнях, задусі, ураженнях різними хімічними і фізичними факторами та при отруєннях;

Розпізнавати ознаки та надавати першу допомогу при укусах змій, отруйних комах, собак та інших тварин;

Володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації та тимчасової зупинки кровотеч;

Володіти технікою беззондового промивання шлунку, очисної клізми, застосування компресів, банок, гірчичників, льоду, ванн(місцевих та загальних), ін’єкцій, інгаляцій;

Користуватись доступними лікарськими препаратами;

Володіти навичками введення доступних лікарських препаратів в організм хворого при невідкладних станах(зовнішнє, внутрішнє, парентеральне);

Володіти правилами роботи в умовах стихійного лиха чи екстремальних    ситуацій;

Використовувати набуті знання не тільки в побуті та особистому житті, а й у повсякденній роботі з дітьми.

Бібліографія: 1.Крістман В.М. Внутрішні хвороби з елементами догляду за хворими: навчальний посібник.-К.:Медицина, 2007, – 323 с. 2. Передерій В.Г. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб.-К.: Манускрипт, 2006. – 97.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, методичні розробки лабораторних занять, презентації.

Зауваження: необхідні загальні знання анатомії, фізіології внутрішніх систем організму людини та дитини.

Лектор: проф.. Кривич Ірина Пантеліївна

Факультет: Педагогіки і психології.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська8/14, , телефон: 4864140

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВВ.2.2.2

Основи медичних знань

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво, 024- Хореографія                                                        факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань:

01 Освіта

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів -3 ЄКТС

Методи навчання:

Лекції із застосуванням мультимедійних засобів навчання, практичні і лабораторні заняття.

Спеціальність:

014 Середня освіта (музичне мистецтво)

025 Музичне мистецтво

024 Хореографія

Загальна кількість годин- 90

Форми поточного контролю:

Модульні контрольні, тестові завдання, ситуаційні задачі

Денна

Заочна

Освітній рівень:бакалавр

               Лекції (год)

Форма підсумкового контролю:

Екзамен (залік)

20

 

Варіативна

Семінарськи(практичні)                 заняття

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом: курс 3

10

 

Семестр: 6

Лабораторні заняття (год)

   

Тижневе навантаження(год)

-аудиторна: 30

-самостійна: 60

   Індивідуальна робота(год)

   

Мова навчання- українська

       Самостійна робота(год)

60

  

Співвідношення аудиторних годин і СРС

Передумова навчання

Анатомія, фізіологія людини

     
         

         Мета і завдання навчальної дисципліни: формування особистості вчителя, озброєного знаннями та уміннями з основ медичних знань у невідкладних станах, які необхідні для забезпечення збереження здоров’я учнів, отримання студентами необхідного об’єму знань про основні поняття з розділу «Пропедевтики внутрішніх хвороб» та принципи надання першої медичної допомоги у невідкладних станах що виникають при хворобах внутрішніх органів та інфекційних хворобах при травмах.

Програма навчальної дисципліни: невідкладні стани що виникають при хворобах внутрішніх органів, отруєннях, алергічних реакціях, психоневрологічних порушеннях. Основи інфекційних хвороб, їх попередження. Повітряно-крапельні, кишкові і кров’яні інфекції. Поняття про хвороби шкіри. Кровотечі, їх види, реанімація, поранення

Бібліографія: 1.Крістман В.М. Внутрішні хвороби з елементами догляду за хворими: навчальний посібник.-К.:Медицина, 2007, – 323 с. 2. Передерій В.Г. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб.-К.: Манускрипт, 2006. – 97.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, методичні розробки лабораторних занять, презентації.

Зауваження: необхідні загальні знання анатомії, фізіології внутрішніх систем організму людини та дитини.

Лектор: проф.. Кривич Ірина Пантеліївна

Факультет: Педагогіки і психології.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська8/14, , телефон: 4864140