Анотація навчальної дисципліни

   «Основи художньої творчості»

Сучасні світові тенденції в галузі педагогіки вищої школи засвідчують зростання вимог до професійних та особистісних якостей майбутніх вчителів. Високий рівень освітніх стандартів, нові прогресивні технології, загальне інформаційне середовище створюють передумови для переосмислення змісту навчання у напрямку особистісно-орієнтованої парадигми.

 

 

Наукові дослідження доводять, що сучасна освіта залежить не стільки від кількості знань, скільки від рівня індивідуальної культури вчителя, від його здатності орієнтуватися в нестандартних ситуаціях. Освіченість в сучасному розумінні передбачає гнучкий і прроектно-орієнтований інтелект, здатність особистості до позитивної комунікації, установку на соціальну відповідальність. Суспільству сьогодні потрібні яскраві, оригінальні, думаючі, знаючі та успішні в своїх справах учителі. Ця гуманістична концепція відштовхується від ідеї самоцінності особистості, її здатності до творчого розвитку. Вона відбивається у педагогічному мисленні, а творча спрямованість навчання проникає у різні сфери освітніх явищ, надаючи \и нового зафарбування.

Безумовно, успішна професійна діяльність вчителя мистецьких дисциплін не можлива поза розвинутого індивідуально-творчого потенціалу. Ціннісний аспект такої діяльності засновується на системі прийомів самоудосконалення, способах відбору відповідних рішень, які забезпечують самореалізацію у професійній діяльності. В цій ситуації важливим завданням підготовки фахівців в галузі мистецької освіти стає формування у студентів творчої активності, створення психолого-педагогічних умов для постійного розвитку креативних якостей.

Метою представленого навчального курсу є ознайомлення студентів мистецьких дисциплін  з основними поняттями, теоріями і завданнями в галузі мистецької творчості.  До його змісту входять такі теми:

Творчість як феномен культурної діяльності людини.

Інтерпретація понять «творчість» і «мистецька творчість» у психолого-педагогічних дослідженнях.

Особливості творчого процесу в мистецтві: творче мислення.

Характерні риси творчої особистості.

Розвиток творчих здібностей засобами різних ви дів мистецтва.

Індивідуалізація навчання – основа розвитку творчої особистості.

Методи творчого розвитку учнівської молоді.

Опрацювання запропонованих тем, а також продумані і правильно організовані семінарські заняття в курсі «Основи художньої творчості» будуть сприяти формуванню творчої активності і креативних якостей студентів, необхідних їм у майбутній професійній діяльності.