Анотація навчальної дисципліни

«Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ»

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння студентами знаннями в галузі теорії і практики організації освітнього процесу у вищій школі та управління вищим навчальним закладом в умовах розширення автономії внз, підвищення якості освітніх послуг, набуття компетентностей професійної діяльності у вищому навчальному закладі щодо виконання посадових обов’язків викладача.

 

 

Основними завданнями є: засвоєння змісту й вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо організації та управління освітнім процесом у вищих навчальних закладах на засадах розширення їх автономії; забезпечення розуміння основних положень, принципів організації освітнього процесу у вищій школі; обґрунтування структурних елементів системи управління освітнім процесом у ВНЗ.

Програма навчальної дисципліни: Модуль І. Управління вищим навчальним закладом (Вищі навчальні заклади у системі вищої освіти України; забезпечення якості вищої освіти; ліцензування та акредитація; структура та система управління ВНЗ; учасники освітнього процесу; формування та рух контингенту студентів). Модуль ІІ. Організація освітнього процесу у вищому навчальному закладі (Основні засади організації освітнього процесу у ВНЗ; форми організації освітнього процесу у ВНЗ; форми навчання у ВНЗ; контрольні заходи в процесі фахової підготовки).

Опис начальної дисципліни

«Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ»

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: лекційний метод, бесіда, опитування, інструктаж, дискусія, мозкова атака, ділові ігри, робота в групах, портфоліо.

Спеціальність (код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

другий (магістерський)

Лекції:

14

4

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

Вибіркова

16

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

опитування, контрольні роботи, комплексна контрольна робота, тестування, портфоліо.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2-й рік

   

Індивідуальна робота:

Семестр 3

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне – 4 год.;

- самостійна робота -8 год.

60

82

Форма підсумкового контролю:

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/3

 

Передумови навчання

Бібліографія: 1. Закон України «Про вищу освіту», 2014 р. 2. Вернидуб Р.М. Організація і управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі. – К., 2005. 3. Довідник користувача ЄКТС, Брюссель, 2009 р.

Методичне забезпечення:  програма навчальної дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, контрольні роботи, тести.

Реєстрація на навчальну дисципліну  (для дисциплін за вибором) у ІІ семестрі.