Опис начальної дисципліни ВВ 2.1.1 

Сучасна інтерпретація українського танцювального фольклору

 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

за спеціальностями 024 Хореографія

 факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

 

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання та форми контролю

Галузі знань 

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів 3

Методи навчання словесні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, обговорення, поточний коментар;

наочні: показ, демонстрація, ілюстрація, відео метод;

практичні: творчі завдання.

                                                                                                  

Спеціальність

024 Хореографія

Загальна кількість годин - 90

Денна 90

 

Освітній рівень бакалавр

Лекції 14 / 8

Семінарська (практичні) заняття 20 / 2

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

Лабораторні заняття -

Форми поточного контролю

модуль

3 рік навчання

Індивідуальна робота -

Семестр 4

Самостійна робота 56 / 80

Тижневе навантаження:

- аудиторне - 2

- самостійна робота – 3,5

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС 1 / 3

 

Форма підсумкового контролю - залік

Мова навчання - українська

   

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з історичними аспектами розвитку танцювального фольклору на теренах України, формування здатності до самостійного освоєння та інтерпретації фольклорних зразків танцювального мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • засвоєння студентами історичних аспектів становлення та розвитку фольклорної хореографічної культури України;
 • формування у студентів здатності до самостійного освоєння та інтерпретації історичних відомостей стосовно фольклорного хореографічного мистецтва України;
 • формування у студентів вмінь аналізу зразків фольклорної хореографії України;
 • розвиток творчого потенціалу та професійної майстерності при накопиченні необхідних знань;
 • формування вмінь інтерпретації фольклорного танцювального мистецтва з врахуванням сучасного рівня розвитку хореографії;
 • інтеграція мистецьких знань.

 

 Програма навчальної дисципліни:

Теоретичне осмислення фольклорного танцювального мистецтва України. Інтерпретація фольклорного танцювального мистецтва на сучасному етапі розвитку української хореографії. Творча робота з інтерпретації українського танцювального фольклору.

   

Бібліографія:

 1. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / 3-те вид. / Кім Юхимович Василенко. – К. : Мистецтво, 1996. – 496 с.: іл. – ISBN 5-7715-0440-8
 2. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю / 5-те вид., доп. / Василь Миколайович Верховинець. – К. : Муз. Україна, 1990. – 150 с. – ISBN 5-88510-099-3.
 3. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – К. : Велес, 2005. – 528 с. – ISBN 966-8263-16-2.

      Методичне забезпечення:

Протягом лекцій та семінарських занять студентам пропонуються відео записи зразків фольклорного танцювального мистецтва України.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Зауваження: Необхідні знання з українського народного танцю.

Лектор: Козинко Лілія Леонідівна, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон: 486-99-36.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Сучасна інтерпретація українського танцювального фольклору

 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів                                                                         за спеціальністю 024- Хореографія                                                                                                                             факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та історія становлення українського танцювального фольклору і пошук шляхів його сучасної сценічної інтерпретації.

 

Міждисциплінарні зв’язки: При вивченні дисципліни «Сучасна інтерпретація українського танцювального фольклору» широко використовуються знання із суміжних дисциплін, а саме: «Історія української державності», «Історія хореографічного мистецтва», «Історія музичної культури», «Теорія та історія художньої культури», «Народознавство і фольклор України» тощо.

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна інтерпретація українського танцювального фольклору» є ознайомлення студентів з історичними аспектами розвитку танцювального фольклору на теренах України, формування здатності до самостійного освоєння та інтерпретації фольклорних зразків танцювального мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна інтерпретація українського танцювального фольклору» є:

 • засвоєння студентами історичних аспектів становлення та розвитку фольклорної хореографічної культури України;
 • формування у студентів здатності до самостійного освоєння та інтерпретації історичних відомостей стосовно фольклорного хореографічного мистецтва України;
 • формування у студентів вмінь аналізу зразків фольклорної хореографії України;
 • розвиток творчого потенціалу та професійної майстерності при накопиченні необхідних знань;
 • формування вмінь інтерпретації фольклорного танцювального мистецтва з врахуванням сучасного рівня розвитку хореографії;
 • інтеграція мистецьких знань.

1.3. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами (освітньо-наукової) програми:

№ за/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати основні категорії та поняття фольклорної танцювальної культури України

Вміти визначати основні поняття та категорії фольклорної танцювальної культури України

Здатність до оперування основними категоріями фольклорної танцювальної культури України

2.

Знати історію становлення і розвитку народної хореографічної культури України

Вміти визначати та розрізняти основні етапи становлення та розвитку народної танцювальної культури України

Здатність до аналізу історичних фактів становлення і розвитку народної хореографічної культури України

3.

Знати основні зразки фольклорного танцювального мистецтва України

Вміти виконувати основні зразки фольклорного танцювального мистецтва України

Здатність до виконання основних зразків фольклорного танцювального мистецтва України

4.

 Знати основні методи інтерпретації фольклорних танцювальних зразків

Вміти застосовувати методи інтерпретації фольклорних танцювальних зразків

Здатність до інтерпретування фольклорних танцювальних зразків

5.

Знати яскраві зразки фольклорної хореографічної культури України

Вміти аналізувати та порівнювати яскраві зразки фольклорної хореографічної культури України

Здатність до мистецтвознавчого аналізу яскравих зразків фольклорної хореографічної культури України

що забезпечують формування компетенцій: інформаційної, соціально-психологічної, громадянської, комунікативної, методологічної, психологічної, навчально-пізнавальної, творчої, соціально-культурної, компетентності професійного самовдосконалення.

Сучасний етап розвитку української національної культури характеризується зверненням уваги науковців до питань народної творчості та фольклорних джерел професійного мистецтва. Фольклорне хореографічне мистецтво, яке від самого свого зародження закодоване в малюнках первісних людей, є тілесним втіленням уявлень, вірувань, міфології та ритуально-обрядової сфери етносу. Виходячи з цього, дослідження семантичних кодів традиційної культури дає можливість відродити первинно закладені у фольклорне мистецтво смисли та виявити їх у сучасній мистецькій практиці. У сфері педагогіки це розкриває широке коло можливостей серед яких – залучення молоді до традиційного національного мистецтва; формування здатності до інтерпретації фольклорних зразків танцювального мистецтва; розширення як теоретичних знать, так і виконавських здібностей. Саме це допоможе відродити національну ідентичність молодого покоління.

Література:

 1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій : кн. 1 та 2/ Василь Авраменко. – Голівуд ; Ню Йорк ; Вінніпег ; К. ; Л., 1947. – 80 с.
 2. Аксьонова І. Ю. Лексика народно-сценічного танцю Волинського Полісся : Навчальний посібник / І. Ю. Аксьонова. – Рівне : РДГУ, 2007. – 243 с.
 3. Балог К. Танці Закарпаття / Клара Балог.– Ужгород : КП «Ужгородська міська друкарня», 2008. – 168 с., 20 с. іл. – ISBN 978-966-2921-39-7.
 4. Балог К.Ф. Мої роси і зорі / Літ. запис В. А. Качкана. – Ужгород : Карпати, 1988. – 59 с. – ISBN 5-7757-0213-1.
 5. Богород А. Український танець у писемних джерелах / Анатолій Богород// Диво слово. – 1997. – № 7. – С. 11–17.
 6. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / 3-те вид. / Кім Юхимович Василенко. – К. : Мистецтво, 1996. – 496 с.: іл. – ISBN 5-7715-0440-8.
 7. Василенко К. Ю. Український танець: Підручник / Кім Юхимович Василенко. – К. : ІПК ПК, 1997. – 282 с. – ISBN 966-7194-45-0.
 8. Верховинець В. М. Весняночка: Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів / 4-те вид., перероблене та доповнене / В. М. Верховинець. – К. : Музична Україна, 1979. – 339 с.
 9. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю / 5-те вид., доп. / Василь Миколайович Верховинець. – К. : Муз. Україна, 1990. – 150 с. – ISBN 5-88510-099-3.
 10. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – К. : Велес, 2005. – 528 с. – ISBN 966-8263-16-2.
 11. Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. Кн.1. Гуцульські танці / упоряд. Павлюк С., Яблонська В. – Л. : Ін-т народознавства НАН України, 2008. – 608 с. – ISBN 978-966-02-5088-8.
 12. Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. Кн.2. Бойківські і лемківські танці / упоряд. Павлюк С., Яблонська В. – Л. : Ін-т народознавства НАН України, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-02-5089-5.
 13. Гнатюк В. Гаївки / Володимир Гнатюк // Матеріали до української етнології. Видає етнографічна комісія Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові. Том ХІІ. – Л. : Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1909. – 267 с.
 14. Гнатюк В. Коломийки. Том І / Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник Наукового товариства імені Т. Шевченка. Том XVIІ. – Л. : Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1905. – XLIII. – 259 с.
 15. Григор’єв П. Збірник українських народних танців / П. Григор’єв. – К. : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. –   96 с.
 16. Губ’як В. Д. Фольклорні обереги духовності : Посібник / В. Д. Губ’як. – Івано‑Франківськ : ІМЕ, 2001. – 323 с.: іл., ноти. – ISBN 966-7768-17-1.
 17. Гуменюк А. І. Запис і принципи класифікації народних танців / Андрій Гуменюк // Народна творчість та етнографія. – К., 1964. – № 4. – С. 37–42.
 18. Гуменюк А. І. Народне хореографічне мистецтво України / А. І. Гуменюк. – К. : Вид. АН УРСР, 1963. – 235 с.
 19. Гусев В. Е. Эстетика фольклора / В. Е. Гусев. – Ленинград : Наука, 1967. – 320 с.
 20. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 310 с. – ISBN 966-361-037-9.
 21. Дмитренко М. К. Українська фольклористика: історія, теорія, практика / Микола Костьович Дмитренко. – К. : Ред. часопису «Народознавство», 2001. – 576 с. – ISBN 966-7421-12-0.
 22. Збірник «Буковинський танець» у записах Поморянського М. А., Мураховського Я. П. / упоряд. Сулятицький Т. В., Купченко М. Г. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-399-068-2.
 23. Іваницький А. І. Український музичний фольклор. Підручник для вищих учбових закладів /Анатолій Іванович Іваницький. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 320 с. – ISBN 966-95024-11.
 24. Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями). Навч. посіб. для вищих навч. закл. культури і мистецтв I–IV рівнів акредитації / А. І. Іваницький. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. – 520 с. – ISBN 978-966-382-139-9.
 25. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. [У 3 кн., 6 т.] / факс. вид. / С. Килимник. – К. : АТ «Обереги», 1994. – ISBN 5-8104-0046-9.
 26. Кокуленко Б. Г. Фольклорні традиції в народно-сценічному танцювальному мистецтві Кіровоградщини : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. : 26.00.01. «Теорія і історія культури» / Борис Григорович Кокуленко ; Київ. нац. унів-т культури і мистецтв. – К., 2010. – 20 с.
 27. Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – К. : Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с. – ISBN 5-7707-4282-8.
 28. Марущак В. С., Марко Ю. М. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. Буковинські чоловічі народні танці «Гопак», «Козак»: Методичні рекомендації / В. С. Марущак, Ю. М. Марко. – Чернівці, 2005. – 36 с.
 29. Полятикін М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся / М. А. Полятикін. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 102 с. – 4 іл. – ISBN 978-966-361-292-8.
 30. Русин М. Ю. Фольклор: традиції і сучасність / М. Ю. Русин. – К. : Либідь, 1991. – 100 с.
 31. Самохвалова А. Традиційний народний танець / Алла Самохвалова // Етнокультура Рівненського Полісся. – Рівне : ПП ДМ, 2009. – С. 357–373.
 32. Стасько Б. Роман Гарасимчук та його автентичні «Танці гуцульські» : Навчально-методичний посібник / Богдан Стасько, Наталія Марусик. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-640-269-4.
 33. Стасько Б. Танці з Прикарпаття : Навчальний посібник / Богдан Стасько / 2-ге вид. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 206 с. – ISBN 978-966-640-258-8.
 34. Стасько Б., Марусик Н. Митці народної хореографії Прикарпаття : Посібник для студентів хореографічних відділень мистецьких вищих навчальних закладів / Богдан Стасько, Наталія Марусик. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-640-250-2.
 35. Степовий О. Український народний танець: етнографічний нарис / Олекса Степовий. – Авгсбург, 1946. – 31 с. з фото.
 36. Танці Поділля : Збірник / упоряд. та хореогр. ред. І. М. Антипової. – К. : Мистецтво, 1971. – 106 с. з іл.
 37. Танці Полтавщини : Репертуарний збірник / ред. В. І. Пасс. – К. : Мистецтво, 1969. – 104 с.
 38. Тітов В. С. Народні подільські танці : Навч. метод. вид. / В. С. Тітов. – Хмельницький : [б.в.], 2000. – 152 с.: схем., ноти. – ISBN 966-7158-58-0.
 39. Українські народні танці / упоряд. А. Гуменюк. – К. : Наукова думка, 1969. – 616 с.