Опис навчальної дисципліни 

Соціологія

 

 

Загальні характеристики

дисципліни

Навчальне навантаження

з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

 

Галузь знань

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка; 02 Култура і мистецтво

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія, лекція), робота з підручником, методи контролю і самоконтролю у навчанні (усний, письмовий), проблемного викладу, активні методи навчання.

 

Спеціальність 04.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво)

025 Музичне мистецтво, 024 Хореографія

Загальна кількість годин - 90

 

Денна

Заочна

 

Освітній рівень - бакалавр

Лекції

 

10

6 год.

 

Семінарські (практичні)

заняття:

 

Нормативна

23

4 год.

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю: Усні та письмові відповіді, модульні контрольні роботи, індивідуально-пошукові завдання, наукові реферати, ессе, творчі роботи, дискусії

 

Рік вивчення дисципліни

за навчальним планом - 4

     

Індивідуальна робота:

 

Семестр 6, 7

     

Самостійна робота:

 

57 год.

80 год.

 

Тижневе навантаження (год)

- аудиторне:

- самостійна робота:

Форми підсумкового контролю : залік

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС – 1/3

 

Мова навчання - українська

     
           

Лектор: професора кафедри соціології та публічних комунікацій факультету соціально-економічної освіти, Федас Валентина Володимирівна

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Соціологія"

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів                                                                                          за спеціальністю 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020202 Хореографія                                                                                                                                         факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П Драгоманова

 

Мета: допомогти студентам в опануванні категоріального апарату соціології, формування практичних навичок аналізу соціальних явищ і процесів, проведення соціологічних досліджень, ґрунтовному вивченні особливостей соціального життя та взаємодії людей між собою.

Завдання: розкрити специфіку соціології, як науки про суспільство, її відмінність від інших наук; обґрунтувати важливість існуючих теоретичних концепцій класичного та сучасного періодів розвитку соціального знання, показати їх особливості і взаємозв’язок; розкрити та пояснити особливості функціювання різних соціальних інститутів, важливість вивчення кожного з них для особистого життя людини; усвідомити значення різних спеціальних соціологічних теорій для досягнення якісного отримання загальноуніверситетського рівня студентів та їх високої професійної кваліфікації, показати емпіричне значення використання методів соціального дослідження для різних сфер життя суспільства. Запропонована побудова викладу сприятиме засвоєнню студентами соціології як цілісної системи людських знань, осмисленню проблем, що породжені сучасного суспільною практикою

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- історію формування предмета соціології, головні цілі використовування соціологічного знання;

 • чітке уявлення про суспільство, його структуру, місце і роль людини в ньому;
 • основні типи механізмів соціокультурної регуляції поведінки та соціального контролю, соціальні ідеали, цінності, норми;
 • основні типи соціальних зв’язків, визначити сутність соціальної дії та соціальних відносин;
 • основні закономірності виникнення та розвитку масових соціальних рухів, їх типологію;
 • природу соціальних груп, їх класифікацію;
 • характеристику змісту поняття «соціальна організація», розуміння її цілей, структури, механізмів функціювання та змін;
 • характеристику змісту, форм та витоків соціального контролю;
 • основні принципи побудови програми соціологічного дослідження;
 • основні методи збору соціологічних даних: анкетного опитування, експертного опитування, інтерв’ю, аналіз документів, спостереження, соціального експерименту;

вміти:

 • охарактеризувати соціологічних підхід до розуміння культури, виділити її елементи та пояснити, як вона регулює поведінку індивідів в групах та суспільстві;
 • пояснити, що таке особистість, охарактеризувати основні фактори, які формують особистість у процесі соціалізації, описати механізм соціалізації, формування ідентичності та самопізнання;
 • визначити поняття соціального статусу та соціальної ролі індивіда, уявлення процесу рольового конфлікту;
 • пояснити, що таке «соціальна структура» і «соціальна стратифікація», знати основні елементи соціальної структури;
 • визначити поняття «соціальний інститут», види та функції соціальних інститутів, пояснення механізмів інституціоналізації на прикладі формування конкретного соціального інституту;
 • визначити поняття «соціальний процес», виділити основні види процесів: диференціації, інтеграції, мобільності, соціального конфлікту; вміти проаналізувати конкретні соціальні процеси;
 • уявляти, що таке соціальна спільнота;
 • визначити та проаналізувати поняття «громадянське суспільство», його відмінність від поняття «держава»;
 • пояснити природу, функції соціального конфлікту;
 • охарактеризувати природу та функції соціальної комунікації;
 • описати механізм соціальних відхилень;
 • проводити соціологічні дослідження з найбільш актуальних проблем сучасного життя і практичного ефективного використання їх результатів.

Для успішного завершення курсу необхідно вивчення матеріалів лекцій, активну участь у практичних заняттях і скласти іспит.

Освоєння курсу методично реалізується в традиційній формі (лекції, практичні заняття, індивідуальні та консультації.

Значний обсяг навчального матеріалу студенти вивчають в ході самостійної роботи з навчальною літературою, а також займаючись підготовкою до іспиту.