Опис дисципліни

Навчальної дисципліни «Риторика»

Шифр дисципліни ВВ 2.1.3.

 

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знання (шифр, назва)                                           01Освіта/Педагогіка                              02 Культура і мистецтво                       

Кількість кредитів –3ЄКТС

Методи навчання

Лекції та семінарські заняття, практичні завдання, публічні виступи.

Спеціальність                                       014.13 Середня освіта(Музичне мистецтво)                                              025 Музичне мистецтво                          024 Хореографія (код, назва)            

Загальна кількість годин –90

Денна

Заочна

Освітній рівеньбакалавр(бакалавр/магістр)

Лекції:

20

 

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

варіативна

16

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Практичні завдання,публічні виступи перед аудиторією

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4-й

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр                  8-й

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   2год

- самостійна робота:

54

 

Форма підсумкового контролю

Залік ( підсумкова промова у відповідності з законами комунікації)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

 

Передумови навчання

  Філософія, лінгвістика

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни«Риторика» ,складеної відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напрямів підготовки 033–філософія,є вибір і розробка теми публічного виступу, як інструменту побудови успішної комунікації, техніко-практичні аспекти ораторського мистецтва.

Міждисциплінарні зв’язки з:теорією комунікацій, акторською майстерністю, стилістикою, психологією, лінгвістикою, філософією, етикою, естетикою, логікою, еристикою, конфліктологією, літературознавством, історією, соціологією, політологією, педагогікою.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

Першийзмістовний модуль присвячений вивченню розвитку риторики і красномовства від моменту зародження дисципліни до наших часів.

Другий змістовний модуль передбачає вивчення етапів ораторської діяльності та характерні особливості кожного розділу риторики, розглянуто прийоми, застосування яких сприяє успішності ораторської промови.

Мета викладання навчальної дисципліни «Риторика»  - опанування навичок публічного виголошення ораторських промов.

            Основними завданнями вивчення дисципліни «Риторика» є необхідність навчитися розробляти предметну царину ораторської промови через підбір відповідного матеріалу; уміння будувати аргументацію для обґрунтування власних тез, критику інших відомих положень з певної теми; структурувати промову та забезпечити зв'язок з окремими її частинами; застосовувати прийоми виразності при підготовці тексту промови; запам’ятовувати промову за допомогою спеціальних засобів; виголошувати промову з використанням невербальних прийомів впливу на аудиторію,формування власного риторичного стилю назасадах гуманістичного риторичного ідеалу та комунікативної компетентності в основнихжанрах красномовства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Риторика»

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів                                                                                          за спеціальністю 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020202 Хореографія                                                                                                                                         факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П Драгоманова

 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає  в отриманні навиків виступу перед публікою, як одного з інструментів успішної кар’єри, вмінні спілкування та переконання опонентів.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Риторика» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни опанування навичок публічного виголошення ораторських промов та оволодіння риторичною майстерністю.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Результати навчання:

 • розробляти предметну царину ораторської промови через підбір матеріали до заданої теми;
 • будувати аргументацію для обгрунтування власних тем;
 • будувати критику положень опонентів;
 • структурувати промову та забезпечувати зв'язок між окремими частинами;
 • застосовувати прийоми виразності при підготовці тексту промови;
 • запам’ятовувати промову за допомогою спеціальних методик;
 • застосовувати невербальні прийоми впливу на аудиторію.

Здобуті компетентності:

 • формування навичок публічного виступу як можливості теоретично та грамотно висловлювати свої думки;
 • застосування риторичного аналізу тексту промови;
 • теоретичного осмислення сили риторичного слова , опираючись на вітчизняні та зарубіжні джерела;
 • володіння вербальними на невербальними методами впливу на слухача;
 • уміння толерантності та взаємоповаги в питаннях міжособистісного спілкування при виконаннї професійних обовязків;
 • спроможності ефективно працювати в команді та самостійно.