Опис начальної дисципліни ВВ 2.2.1

Режисура хореографії

 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

за спеціальностями 024 Хореографія

 факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 04 Культура і мистецтво

(шифр, назва)              

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

 

Лекційні та семінарські заняття із застосуванням відеоматеріалів, фонограм

 

Спеціальність  024 Хореографія

(код, назва)            

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:

20

10

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

10

8

Практичні заняття:

Форми поточного контролю

 

Модульні контрольні роботи 

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр                ІV

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 години

- самостійна робота: 3,3 год.

60

80

Форми підсумкового контролю

 

Залік –4 сем., 

 (усно) 

  

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/1,6

1/8

Передумови навчання

 основи постановочної роботи, теорія музики

 

Мета і завдання навчальної дисципліни - Метою викладання навчальної дисципліни “Режисура хореографії” є теоретична підготовка майбутніх вчителів хореографії у процесі вивчення та засвоєння законів музично-хореографічної драматургії та композиції танцю.

Програма навчальної дисципліни: Поняття композиції та архітектоніки танцю. Зміст та форми хореографічних творів. Ідея, тема, сюжет танцю. Хореографічний образ, розвиток дії у танці. Режисура хореографії – мистецтво створення єдиного, гармонійно цілісного мистецького твору. Функції режисера-постановника. Тлумачення образів, створення хореографічного тексту.  

Бібліографія: 1. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением.- М.: 1979. 2. Белова Е. Ракурсы танца. – М., 1991. 3. Карпушкин М.А. Размышления о театральной педагогике. С., 2001. 4. Озджевиз Е.Л. Методичні указівки  по предмету "Основи акторської майстерності та режисури в танці" [Е. р.] - С., 2011. http://library.sgu.ru/uch_lit/365.pdf., 5. Пузирева, И. А. Пластичне виховання  (танець в драматичному театрі) [Е. р.]  - К, 2012.

Методичне забезпечення: Протягом занять студентам демонструються відеоматеріали, фонограми та інший наочний матеріал.

Зауваження: Необхідний базовий рівень хореографічної підготовки, знання з постановки хореографічних творів.

Викладач: Киседь Дар`я Петрівна, викладач.

Факультет: Факультет мистецтв.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.. Тургенєвська,11, телефон: 486-99-36, факс. 486-89-95