ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Релігієзнавство

ВВ2.1.2

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знання  01 – Освіта/Педагогіка; 02Культура і мистецтво

(шифр, назва)                 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання:

Лекційні заняття, семінарські заняття з  активними творчими виступами студентів та груповими дискусіями, екскурсії за бажанням студентів до релігійних центрів Києва з метою ознайомлення з традиціями та культурою релігійних громад різних конфесій в Україні.

Спеціальність  014.13 – «Середня освіта (Музичне мистецтво), 024 – «Хореографія», 025 – «Музичне мистецтво»

(код, назва)              

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

 

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

16

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

 

Опитування на семінарських заняттях, написання і захист глосарію, модульна контрольна робота

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом ___

-

-

Індивідуальна робота:

1 семестр                  5

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    _ годин

- самостійна робота: __год.

56

 

Форма підсумкового контролю

Залік 

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

1/8

Передумови навчання

Культурологія, історія України, історія світової та української культури, історія мистецтва

 

Мета і завдання навчальної дисципліни - сформувати у студентів знання основних теорій релігієзнавства як автономної дисципліни, положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих досліджень, надати знання щодо найбільш поширених релігійних традицій світу та їх вплив на формування культури та мистецтва.

Програма навчальної дисципліни: 1. Загальні питання релігієзнавства і теорії релігії. 2. Ортопраксичні релігії. 3. Ортодоксальні релігії.

Бібліографія: 1. Релігієзнавство: навчальний посібник / [Наук. ред. Д. В. Брильов; відп. за вип. О. В. Лісовий, С. О. Лихота]. — К.: Дух і Літера, 2018. — 328 с.; 2. Дисциплінарне релігієзнавство. Навчальний посібник. За редакцією А. Колодного. – К.: ВР Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 2010. – 219 с. 3.  Москальова Л. Ю., Єрьоміна Л. Є. Сакральне мистецтво у духовно-моральному вихованні учнів: [навчально-методичний посібник] / укладач Л. Ю. Москальова, Л. Є. Єрьоміна. Мелітополь, 2019.73 с. // [Електронне джерело]. Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4248/1/Sakralne_mist_vo_NP_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf

Методичне забезпечення: Електрона копія базового підручника та матеріалів для підготовки до лекцій та семінарських занять з тем передбачених навчальною та робочою програмами.

Зауваження: Необхідні попередні загальні знання з культурології, історії України,  історії світової та української культури, історії мистецтва.

Лектор: Котлярова Тетяна Олександрівна, доцент, кандидат філософських наук.

Факультет: філософської філософії та суспільствознавства

Адреса: 01010, м.Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, телефакс (044) 486-05-99.

 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво, 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

 

І. Основна мета засвоєння курсу – сформувати у студентів знання  про сутність і природу релігії, її структуру і зміст, закономірності виникнення та розвитку, її важливої соціальної функції та особливого місця в історії та духовному житті людства.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності.

          Курс «Релігієзнавство» надає студентам можливість розуміти сутність феномену релігії і застосовувати знання про релігійні організації України та світу на практиці, зокрема у педагогічній діяльності.

ІІІ. Завдання дисципліни надати студентам ґрунтовні знання у сфері релігієзнавства

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Результати навчання:

  • • мати уявлення про історію, теорії, типологію та функціональність релігії як особливого духовного і суспільного феномену;
  • • розуміти сучасні релігійні процеси в Україні та світі;
  • • вміти професійно оцінювати і аналізувати релігієзнавчі концепції, релігійні тексти, критичну літературу.

Здобуті компетентності:

  • • вміння професійно оцінювати і аналізувати релігієзнавчі концепції, релігійні тексти, критичну літературу
  • • вміння дотримуватись принципів об’єктивності, позаконфесійності та толерантності під час висвітлення питань та проблем у сфері релігії;
  • • здатність здійснювати критичний аналіз подій та тенденцій у релігійному середовищі України та світу;
  • • здатність розуміти та використовувати знання про релігійні організації України та їхні зв’язки в практичній діяльності.

ІV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Поняття релігії та її феномен у релігієзнавстві. Релігія як об’єкт та предмет релігієзнавства. Структура релігії та особливості її систематизації (типології та класифікації). Багатоманітність релігій світу, релігійні конфесії, різноманітність їх віровчення та культу. Релігія як особливий духовний і суспільний феномен.

Тема 2. Походження, первісні та ранні форми релігії. Первісні форми релігії (міфологія, демонологія, магія). Ранні форми релігії (анімізм, фетишизм, тотемізм, анімалізм). Родоплемінні культи (землеробський культ, шаманізм). Ранні етнічні релігії.

Тема 3. Етнонаціональні релігії. Пізні етнічні релігії, їх загальна характеристика та еволюція до сучасних національних релігій. Класифікація національних релігій, їх особливості та характерні риси (зороастризм, іудаїзм, індуїзм, джайнізм, сикхізм, конфуціанство, даосизм, сінтоїзм)

Тема 4. Світові релігії: буддизм, християнство, іслам. Обумовленість, обставини та історія виникнення світових релігій, їх особливості та характерні ознаки, регіони поширення. Буддизм як світова релігія, умови його виникнення та розвитку. Соціально-історичні передумови та ідейні джерела виникнення християнства. Іслам як світова релігія завершеного монотеїзму

Тема 5. Новітні релігії, релігійні течії та рухи. Причини виникнення релігійного модернізму – різноманітних новітніх релігійних культів: новітніх релігій (неорелігій) та новітніх релігійних течій (НРТ). Визначення поняття “неорелігія” та його загальна характеристика. Географія неорелігій та класифікація їх головних типів (напрямів, груп).

Тема 6. Сучасний стан релігійних процесів  в Україні. Актуальні проблеми державно-церковних відносин в сучасній Україні. Сучасне законодавство України (Закон Верховної Ради України) “Про свободу совісті та релігійні організації”. Співпраця релігійних організацій з різними суспільними інститутами в сучасній Україні.

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра культурології, кандидат філософських наук доцент Котлярова Тетяна Олександрівна

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу :

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – ­­__ год., семінарських – ___ год.,  самостійної роботи студентів – ___ год.

Дисципліна викладається у ­­­___семестрі.

VІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Релігієзнавство: навч. посіб. / [Наук. ред. Д. В. Брильов; відп. за вип. О. В. Лісовий, С. О. Лихота]. – К., 2015. – 302 с.
  2. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч.посібник для студентів вузів. – К.: «Кондор», 2004. // Електронний ресурс: http://libfree.com/152937002-religiyeznavstvoreligiyeznavstvo__kislyuk_kv.html
  3. Релігійно-інформаційна служба України // офіційний сайт http://risu.org.ua/

VІІІ.Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на семінарських заняттях, оцінювання 1 модульної контрольної роботи, виконання творчих індивідуальних завдань, підготовки есе/презентації за заданою тематикою.

Підсумковий контроль: залік у _5_ семестрі.