Опис навчальної дисципліни

Шифр дисципліни  ВВ2.1.01

«Освітня інноватика у вищій школі»

 

 

Загальні характеристики

Дисципліни

Навчальне навантаження

з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва) –01 Освіта /Педагогіка

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів – 3 кредити

Методи навчання: Методи навчання: лекційний метод, бесіда, опитування, інструктаж, дискусія, мозкова атака, ділові ігри, робота в групах, портфоліо-технологія, тьюторська технологія.

Спеціальність (код, назва)

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво);

024 Хореографія;

025 Музичне мистецтво

Загальна кількість годин – 90 год.

Денна

Заочна

Освітній рівень

другий (магістерський)

Магістри (1,4р.)

Лекції

10

-

Семінарські (практичні)

заняття:

Статус дисципліни

Вибіркова

6

-

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, тестування; контрольна робота, есе, реферування

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2-й рік

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр 3

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне – 2 год.;

- самостійна робота -8 год.

74

-

Форми підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

мова викладання - українська

1/3

Передумови навчання _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис навчальної дисципліни

Шифр дисципліни  ВВ2.1.02

«Освітня інноватика у вищій школі»

 

 

 

Загальні характеристики

Дисципліни

Навчальне навантаження

з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва) –

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів – 3 кредити

Методи навчання: Методи навчання: лекційний метод, бесіда, опитування, інструктаж, дискусія, мозкова атака, ділові ігри, робота в групах, портфоліо-технологія, тьюторська технологія.

Спеціальність (код, назва)

024 Хореографія;

025 Музичне мистецтво

Загальна кількість годин – 90 год.

Денна

Заочна

Освітній рівень

Другиймагістри (1,10) (магістерський)

Лекції

20

8

Семінарські (практичні)

заняття:

Статус дисципліни

Вибіркова

6

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, тестування; контрольна робота, есе, реферування

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2-й рік

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр 3

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне – 4 год.;

- самостійна робота -8 год.

64

78

Форми підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

мова викладання - українська

1/3

Передумови навчання _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація навчальної дисципліни

«Освітня інноватика у вищій школі»

Мета і завдання навчальної дисципліни.

            Метою викладання навчальної дисципліни «Освітня інноватика у вищій школі»  є оволодіння магістрантами головними аспектами інноваційних процесів, структурою та технологією інноваційної педагогічної діяльності, методикою проектування і реалізації авторських інновацій, формування у майбутніх викладачів інноваційного мислення, готовності до інноваційної професійної діяльності.

            Основними завданнями навчальної дисципліни є: розширити уявлення студентів про сутність і основні тенденції розвитку інноваційних процесів в  вищій освіті; виробити вміння орієнтуватися у різних видах інноваційної діяльності; виробити уміння відбирати та оцінювати педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітнього процесу; формувати вміння самостійно розробляти педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітньої діяльності; виробити уміння творчої реалізації освітніх та педагогічних інновацій у освітньому процесі закладу вищої освіти; формувати готовність майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності.

Програма навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна складається із трьох модулів: Модуль І. Сутність і зміст освітньої інноватики у вищій школі (Сутність та специфіка інновацій в освіті; характеристика сучасних класифікацій інновацій в освіті; тенденції та закономірності розвитку інноваційних процесів в освіті). Модуль ІІ. Інноваційні педагогічні технології (характеристика сучасних інноваційних технологій навчання; технології контроля та оцінки досягнень учнів). Модуль ІІІ. Проектування та впровадження освітньої інноватики в дидактичний процес закладів вищої освіти (сутність, структура та етапи інноваційної педагогічної діяльності; науково-педагогічна творчість як основа створення педагогічних інновацій; управління процесом впровадження педагогічних інновацій).

Бібліографія: Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 р., № 433-ІV – [Електронний ресурс] – 2002. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12; Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів [Електронний ресурс] / – 2010. – Режим доступу:http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718; Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.;Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура: монографія / за ред.. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – 472 с.

Методичне забезпечення: навчальна програма; робоча навчальна програма; опорні конспекти лекцій; тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового тестового контролю).

Реєстрація на навчальну дисципліну  (для дисциплін за вибором)

Лектор: Смікал Вікторія Олексіївна, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи

Факультет: факультет менеджменту освіти та науки

Адреса: : м.Київ, вул.Тургенєвська, 8/14, телефон: 238-01-78