ОПИС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Психологія професіоналізму викладачів мистецьких дисциплін»

ШИФР ДИСЦИПЛІНИ ВВ2.2.01

 

 

 

 

Загальні характеристики

Навчальне навантаження

Методи навчання і форми

 

дисципліни

з дисципліни

 

контролю

     

Галузь знань

Кількість кредитів –

Методи навчання

     

01 – освіта,

3 ЄКТС

 

Методи навчання:

     

02 – культура і мистецтво

   

словесні – лекція, пояснення,

 

(шифр, назва)

   

бесіда; семінарськи  – вивчення

Спеціальностей:

Загальна кількість годин –

теоретичного

   

матеріалу,

014 – середня освіта (музичне

90 год.

конспектування джерел, їх аналіз

мистецтво);

та обговорення; практичні –

 

024 – хореографія;

Денна

Заочна

виконання практичних

завдань,

025 – музичне мистецтво

розробка

опорних

схем,

 

аналітичних таблиць;

 

самостійне

Освітній рівень

Лекції:

виконання творчих завдань.

 

(бакалавр/магістр)

10

8

   

Магістр ((1,4)

Семінарські заняття:

   

Статус дисципліни

6

4

   

(Нормативна/вибіркова)

Практичні заняття:

Форми поточного контролю

 

вибіркова

Форми

поточного

контролю

 

усне

опитування,

 

оцінка

 

виконання

творчих

 

завдань,

Рік вивчення дисципліни за

   

перевірка

 

результатів

навчальним планом 2-й

Індивідуальна робота:

самостійної роботи.

     

Семестр 3-й

-

-

Модульний

контроль

Самостійна робота:

проведення

контрольних

модульних робіт (тестування) за

 

кожним

змістовим

модулем

у

поєднанні

із

 

поточною

успішністю.

     

Тижневе навантаження (год.)

74

78

Форма підсумкового контролю

 

- аудиторне: 2 год.

Співвідношення

   

- самостійна робота: 6 год.

аудиторних годин і годин

Залік (комплексна оцінка за

 
 

СРС:

поточними результатими)

 

Мова навчання українська

1/4

¼

   
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис з навчальної дисципліни

«Основи професіоналізму викладача вищої школи»

Шифр дисципліни ВВ2.21.02

 

 

Загальні характеристики

Навчальне навантаження

Методи навчання і форми

 

дисципліни

з дисципліни

 

контролю

     

Галузь знання

Кількість кредитів –

Методи навчання

     
 

3 ЄКТС

 

Методи навчання:

     

02 – культура і мистецтво

   

словесні – лекція, пояснення,

 

(шифр, назва)

   

бесіда; семінарськи  – вивчення

Спеціальності:

Загальна кількість годин –

теоретичного

   

матеріалу,

 

90 год.

конспектування джерел, їх аналіз

 

та обговорення; практичні –

 

024 – хореографія;

Денна

Заочна

виконання практичних

завдань,

025 – музичне мистецтво

розробка

опорних

схем,

 

аналітичних таблиць;

 

самостійне

Освітній рівень

Лекції:

виконання творчих завдань.

 

(бакалавр/магістр)

20

8

   

Магістр (1,10)

Семінарські заняття:

   

Статус дисципліни

6

4

   

(Нормативна/вибіркова)

Практичні заняття:

Форми поточного контролю

 

вибіркова

Форми

поточного

контролю

 

усне

опитування,

 

оцінка

Рік вивчення дисципліни за

   

виконання

творчих

 

завдань,

навчальним планом 2-й

Індивідуальна робота:

перевірка

 

результатів

Семестр 3-й

-

-

самостійної роботи.

     

Самостійна робота:

Модульний

контроль

проведення

контрольних

модульних робіт (тестування) за

 

кожним

змістовим

 

модулем

у

поєднанні

із

 

поточною

успішністю.

     

Тижневе навантаження (год.)

64

78

Форма підсумкового контролю

 

- аудиторне: 2 год.

Співвідношення

   

- самостійна робота: 6 год.

аудиторних годин і годин

Залік (комплексна оцінка за

 
 

СРС:

поточними результатими)

 

Мова навчання українська

1/3

¼

   
                 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – феноменологія педагогічного професіоналізму та психолого-педагогічні засади його становлення у майбутніх викладачів ЗВО.

Міждисциплінарні зв’язки: викладання дисципліни «Основи професіоналізму викладача вищої школи» узгоджено з вивченням циклів загальнопедагогічних і методичних дисциплін магістратури, а саме з психологією та педагогікою вищої школи, філософією освіти та освітньою політикою, методиками викладання фахових дисциплін у вищій школі.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи професіоналізму викладача вищої школи» є підготовка магістрантів музичного та хореографічного профілю до успішної викладацької діяльності у ВНЗ шляхом опанування системою сучасних знань з теорії

 

педагогічного професіоналізму, набуття умінь самоорганізації продуктивної професійно- педагогічної поведінки.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Основи професіоналізму викладача вищої школи» є:

  • усвідомлення сутності професіоналізму викладача вищої школи як соціально- педагогічного явища та психолого-педагогічного феномена;
  • ознайомлення із сучасною методологічною базою розуміння професіоналізму викладачів ЗВО як характеристики високоякісної педагогічної праці;
  • оволодіння понятійно-категоріальним апаратом та сучасними науковими положеннями щодо педагогічного професіоналізму;
  • ознайомлення із концептуальними моделями педагогічного професіоналізму як передумови його діагностики, проектування та вдосконалення;
  • оволодіти методичними засадами проектування й самопроектування індивідуальної траєкторії професійного зростання викладача вищої школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

на дисципліну за вибором

«Основи професіоналізму викладача вищої школи»

освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво, 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

Викладач – д.п.н., професор, зав. кафедри

педагогічної творчості

Гузій Н.В.

 

І.Основна мета засвоєння курсу полягає у підготовці магістрантів до успішної викладацької діяльності у ВНЗ шляхом опанування системою сучасних знань з теорії педагогічного професіоналізму, набуття умінь самоорганізації продуктивної професійно-педагогічної поведінки.

ІІ. Місце дисципліни у програмі підготовки фахівця. Дисципліна з основ професіоналізму викладача вищої школи належить до циклу професійної підготовки студентів-магістрантів як майбутніх науково-педагогічних працівників з орієнтацією на викладання у вищій школі та має міжпредметні зв’язки із основами педагогічної творчості та майстерності, педагогікою та психологією вищої школи, методикою викладання у вищій школі.

ІІІ. Завдання дисципліни: усвідомити сутність професіоналізму викладача вищої школи як соціально-педагогічного явища та психолого-педагогічного феномена; оволодіти методичними засадами проектування й самопроектування індивідуальної траєкторії професійного зростання викладача вищої школи та формування основних складників його педагогічного професіоналізму; набути лабораторно-творчого досвіду підвищення готовності до професійно-педагогічного самовдосконалення як викладача вищої школи.

ІУ. Основні знання і уміння, яких набуває студент у процесі опанування дисципліною:

знання з історіогенезу та еволюції викладацької діяльності у ВНЗ з урахуванням специфіки мистецького фаху студентів, методологічних орієнтирів розуміння сутності феномену професіоналізму викладача вищої школи, понятійно-термінологічного апарату теорії педагогічного професіоналізму, його змісту і структури, закономірностей професіогенезу педагогічного зростання викладача ВНЗ та умов і факторів його успішності;

уміння самопроектувати власне професійне зростання як майбутнього викладача ЗВО, діагностувати стан сформованості основних складників педагогічного професіоналізму викладацьких кадрів, продуктивно вирішувати педагогічні задачі і ситуації у середовище вищої школи, володіти елементами педагогічної техніки, артистизму, культуровідповідної професійно-педагогічної поведінки.

У. короткий зміст дисципліни.

У темі 1. «Вступ до курсу» формулюється предмет дисципліни, його мета і завдання, презентується огляд історіографії становлення й еволюції професійної діяльності викладача вищої школи у зарубіжній та вітчизняній освітній традиції, зокрема у мистецькій освіті, висвітлюється система сучасних загальнонаукових і конкретнонаукових методологічних орієнтирів розуміння сутності професіоналізму викладача вищої школи.

У темі 2 «Професіоналізм викладача вищої школи як соціально-педагогічне явище та психолого-педагогічний феномен» подається тлумачення понятійно-термінологічного апарату теорії педагогічного професіоналізму для усвідомлення соціальних детермінант і стандартів продуктивної діяльності викладача ВНЗ, уточнення нормативних кваліфікаційних характеристик і параметрів професіоналізму професорсько-викладацького складу ВНЗ з урахуванням сучасних законодавчо-нормативних змін; вибудовуються ієрархічні понятійні ряди характеристик високоякісної праці викладачів і встановлюються спільні та відмінні риси професіоналізму з педагогічною майстерністю, творчістю, культурою, компетентністю, професійно-педагогічною технікою.

У темі 3 «Зміст і структура професіоналізму викладача вищої школи» розглядається змістове наповнення понять професіоналізму діяльності та професіоналізму особистості викладача, виокремлюються його основні інтегративні компоненти для можливості їх подальшої діагностики, проектування, корекції.

У темі 4 «Професіогенез викладача вищої школи» розкриваються динамічні характеристики становлення, розвитку, вдосконалення професійності педагогічних працівників, акцентується увага на особливостях професійної кар’єри викладача у ВНЗ, її етапах, рівнях та їх зумовленості відповідними кваліфікаційними параметрами. Висвітлюється проблема явищ дизонтогенезу у професійній діяльності викладача та можливостей його подолання (бар»єри, стереотипи, деформації, професійне вигорання, професійне здоров»я і довголіття).

УІ. Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечує викладання курсу.

Кафедра теоретичної та консультативної психології. Авторський курс доктора педагогічних наук, професора Гузій Наталії Василівни.

УІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни вивчення дисципліни на ф-ті мистецтв: І семестр, 2 рік навчання, 3 кредити, з них:

денна форма навчання – 10 год. лекцій, 6 год. семінарських занять, 74 год. самостійної роботи, залік;

заочна форма навчання – 8 год. лекцій, 4 год. семінарських занять, 78 год. самостійної роботи, залік.

УІІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму : навч. посіб. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. – 155 с.
  2. Маркова А.К. Психология професіоналізму. – М. : Знание, 1996. – 308 с.
  3. Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовин Л.М. Основи педагогічної майстерності викладача. – К. : НУБіП, 2010. – 244 с.

ІХ. Система оцінювання: залік за кредитно-модульно-рейтинговою системою контролю успішності студентів на лекціях, семінарсько-практичних заняттях, виконання індивідуально-творчих завдань.