Опис навчальної дисципліни_ВВ2.2.3

Основи художньої творчості

 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів                                                                     за спеціальністю 025 Культура і мистецтво факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань                                  025 Культура і мистецтво

(шифр, назва)

Кількість кредитів –

3 ЄКТС

 

Методи навчання

 

Лекції із застосуванням аудіо та відео слайдів.   Семінарські  заняття.

 

 

Спеціальність                                 025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

магістр      (бакалавр/магістр)

Лекції:

20

5

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

6

4

Лабораторні заняття:

 

Форми поточного контролю

 

Модульні контрольні роботи,

Рік вивчення дисципліни            за навчальним планом

4 (2017)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр     VII

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3години

- самостійна робота:

64

81

 

Форма підсумкового контролю

 

Залік

 

  

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/1,7

1/8

Передумови навчання

історія музики, музична психологія, художня культура, методика викладання  художньої культури

 

   

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення майбутніх вчителів мистецтва з творчістю як процесом діяльності, в якому створюються якісно нові матеріальні та духовні цінності, визначення ролі творчості у педагогіці мистецтва. Опрацювання запропонованих тем, а також організовані семінарські заняття будуть сприяти формуванню креативних якостей і творчої активності студентів, необхідних їм у майбутній професійній діяльності.

Студент повинен знати характерні риси творчості, особливості творчого сприймання, умови формування творчості в навчальному процесі.

Студент повинен уміти визначити творчі здібності учнів різних вікових категорій, створювати позитивні ситуації для їх успішної творчої діяльності.

 

 Програма навчальної дисципліни: Творчість як феномен культурної діяльності людини. Інтерпретація поняття «творчість» у психологічній та педагогічній літературі. Наукові підходи та принципи навчання творчості у педагогіці мистецтва. Характеристика творчої діяльності (художнє, аналітичне мислення). Розвиток творчих здібностей засобами різних видів мистецтва. Індивідуалізація навчання – основа розвитку творчої особистості. Методи творчого розвитку учнівської молоді у мистецькій діяльності.

     Бібліографія:

  1. 1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: «Академия», 2002. Докшицер Т. Путь к творчеству/ Т. Докшицер.-М.:Муравей,1999.-216 с. 3. Дроздова М.А. Психологія мистецтва: навч. посібник – Ніжин:Аспект-Поліграф, 2006.-104 с. 4. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина.- 2-е изд.-М.: Академический проект: Культура, 2005.- 304 с.5. Ильин В.П. Психология творчества, креативности, одаренности - СПб.: Питер, 2009.- 448 с.  6. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. 1981. 7. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества: уч. пособие для вузов. -  М.: Академический проект, гаудеамус, 2006. 409 с. 8. Романець В. Психологія творчості: навч. посібник.- 2-ге вид. доп.-К.:Либідь,2001,- 287  с. 9. Щолокова О.П. Методика викладання світової художньої культури. - Вид-цтво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007,- 193 с.

      Методичне забезпечення:

Протягом лекцій та семінарських занять студентам пропонуються відео записи зразків творчості у різних видах мистецтва.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Зауваження: необхідні знання з історії музики, музичної психології, художньої культури, методики викладання  художньої культури

Лектор: Щолокова Ольга Пилипівна, доктор педагогічних наук, професор

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон: 486-99-36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

на дисципліну за вибором

«Основи художньої творчості»

освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво, 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

Викладач – д.п.н., професор, зав. кафедри

педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

Щолокова О.П.

 

 

  Сучасні світові тенденції в галузі педагогіки вищої школи засвідчують зростання вимог до професійних та особистісних якостей майбутніх вчителів. Високий рівень освітніх стандартів, нові прогресивні технології, загальне інформаційне середовище створюють передумови для переосмислення змісту навчання у напрямку особистісно-орієнтованої парадигми.

  Наукові дослідження доводять, що сучасна освіта залежить не стільки від кількості знань, скільки від рівня індивідуальної культури вчителя, від його здатності орієнтуватися в нестандартних ситуаціях. Освіченість в сучасному розумінні передбачає гнучкий і прроектно-орієнтований інтелект, здатність особистості до позитивної комунікації, установку на соціальну відповідальність. Суспільству сьогодні потрібні яскраві, оригінальні, думаючі, знаючі та успішні в своїх справах учителі. Ця гуманістична концепція відштовхується від ідеї самоцінності особистості, її здатності до творчого розвитку. Вона відбивається у педагогічному мисленні, а творча спрямованість навчання проникає у різні сфери освітніх явищ, надаючи \и нового зафарбування.

  Безумовно, успішна професійна діяльність вчителя мистецьких дисциплін не можлива поза розвинутого індивідуально-творчого потенціалу. Ціннісний аспект такої діяльності засновується на системі прийомів самоудосконалення, способах відбору відповідних рішень, які забезпечують самореалізацію у професійній діяльності. В цій ситуації важливим завданням підготовки фахівців в галузі мистецької освіти стає формування у студентів творчої активності, створення психолого-педагогічних умов для постійного розвитку креативних якостей.

   Метою представленого навчального курсу є ознайомлення студентів мистецьких дисциплін  з основними поняттями, теоріями і завданнями в галузі мистецької творчості.  До його змісту входять такі теми:

  1. Творчість як феномен культурної діяльності людини.
  2. Інтерпретація понять «творчість» і «мистецька творчість» у психолого-педагогічних дослідженнях.
  3. Особливості творчого процесу в мистецтві: творче мислення.
  4. Характерні риси творчої особистості.
  5. Розвиток творчих здібностей засобами різних ви дів мистецтва.
  6. Індивідуалізація навчання – основа розвитку творчої особистості.
  7. Методи творчого розвитку учнівської молоді.

Опрацювання запропонованих тем, а також продумані і правильно організовані семінарські заняття в курсі «Основи художньої творчості» будуть сприяти формуванню творчої активності і креативних якостей студентів, необхідних їм у майбутній професійній діяльності.