Опис начальної дисципліни ВВ 2.2.6

Основи дуетної техніки

 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів   

за спеціальностями 024 Хореографія

 факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

 

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання та форми контролю

Галузі знань 

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів 3

Методи навчання словесні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, обговорення, поточний коментар;

наочні: показ, демонстрація, ілюстрація, відео метод;

практичні: творчі завдання.

                                                                                                  

Спеціальність

024 Хореографія

Загальна кількість годин - 90

Денна 90

 

Освітній рівень бакалавр

Лекції -

Семінарські (практичні) заняття 34 / 12

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

Лабораторні заняття -

Форми поточного контролю

модуль

2 рік навчання

Індивідуальна робота -

Семестр 3,4

Самостійна робота 56 / 78

Тижневе навантаження:

- аудиторне - 1

- самостійна робота – 3,5

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС 1 / 3

 

Форма підсумкового контролю - залік

Мова навчання - українська

   

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з техніками та технологіями сценічної роботи в парі, оволодіння технікою виконання підтримок та вироблення навичок сценічного спілкування та особливостей застосування техніки дуетного танцю в постановочній роботі.

Студент повинен знати техніку роботи у парі та способи переміщення сценічних простором. Студент повинен уміти застосовувати навички техніки дуетного танцю у сценічній практиці та постановочній роботі.

 Програма навчальної дисципліни:

Принципи роботи у парі. Техніка виконання підтримок. Методика вивчення підтримок. Прийоми партерної підтримки. Прийоми повітряної підтримки.

   

Бібліографія:

  1. Басов А. Дуэтный танец в классическом балете : техника поддержки от А до Я / Басов Андрей. [Електорнний ресурс] – Режим доступу:  http://www/lap-publishing.com
  2. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце / Серебренников Н.Н. – Л. : Искусство, 1979. – 151 с., 12 л. ил.
  3. Собинов Б.Н., Суворов  Н.И. Поддержка в танце / Собинов Б.Н., Суворов  Н.И. – М.  : Искусство, 1962. – 153 с.

      Методичне забезпечення:

Протягом лекцій та семінарських занять студентам пропонуються відео записи зразків дуетного танцю.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Зауваження: Необхідні знання з класичного танцю.

Лектор:

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон: 486-99-36.