Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2.6  

Основи дуетно-сценічного танцю

 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

за спеціальностями 024 Хореографія

 факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

 

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання та форми контролю

Галузі знань 

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів 3

Методи навчання словесні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, обговорення, поточний коментар;

наочні: показ, демонстрація, ілюстрація, відео метод;

практичні: творчі завдання.

                                                                                                  

Спеціальність

024 Хореографія

Загальна кількість годин - 90

Денна 90

 

Освітній рівень бакалавр

Лекції -

Семінарська (практичні) заняття 34 / 12

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

Лабораторні заняття -

Форми поточного контролю

модуль

2 рік навчання

Індивідуальна робота -

Семестр 3,4

Самостійна робота 56 / 78

Тижневе навантаження:

- аудиторне - 1

- самостійна робота – 3,5

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС 1 / 3

 

Форма підсумкового контролю - залік

Мова навчання - українська

   

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з особливостями сценічної роботи в парі, оволодіння технікою виконання підтримок та вироблення навичок сценічного спілкування.

Студент повинен знати закони роботи у парі та способи переміщення сценічних простором. Студент повинен уміти застосовувати навички дуетного танцю у сценічній практиці.

 Програма навчальної дисципліни:

Принципи роботи у парі. Класифікація підтримок. Методика вивчення підтримок. Прийоми партерної підтримки. Прийоми повітряної підтримки.

   

Бібліографія:

  1. Басов А. Дуэтный танец в классическом балете : техника поддержки от А до Я / Басов Андрей. [Електорнний ресурс] – Режим доступу:  http://www/lap-publishing.com
  2. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце / Серебренников Н.Н. – Л. : Искусство, 1979. – 151 с., 12 л. ил.
  3. Собинов Б.Н., Суворов  Н.И. Поддержка в танце / Собинов Б.Н., Суворов  Н.И. – М.  : Искусство, 1962. – 153 с.

      Методичне забезпечення:

Протягом лекцій та семінарських занять студентам пропонуються відео записи зразків дуетного танцю.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Зауваження: Необхідні знання з класичного танцю.

Лектор: Кафедра хореографії, старший викладач Мялківська Світлана Андріївна, викладачі Антонов Микита Ростиславович, Кисель Дарія Петрівна

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон: 486-99-36.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи дуетно-сценічного танцю

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

І. Основна мета засвоєння курсу – ознайомлення студентів з особливостями сценічної роботи в парі, оволодіння технікою виконання підтримок та вироблення навичок сценічного спілкування.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності.

вивчення навчальної дисципліни є основи дуетно-сценічного танцю; особливості виконання елементів дуетно-сценічного. Курс «Основи дуетно-сценічного танцю» пов'язаний з рядом дисциплін: «Теорія та методика викладання класичного танцю», «Теорія та методика викладання історико-побутового танцю», «Теорія та методика викладання сучасного танцю», «Мистецтво балетмейстера», «Методика викладання хореографічних дисциплін».

ІІІ. Завдання дисципліни

 -          оволодіння технікою підтримки та сценічного спілкування;

-           засвоєння методології різноманітних прийомів виконання у парі;

-           засвоєння правил складання елементарних комбінацій дуетного танцю ;

-           розвиток координації м’язової сили та легкості.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Результати навчання:

Знати технічні прийоми роботи в парі.  методику виконання портретної і повітряної підтримок

Вміти продемонструвати техніку виконання підтримок;  визначити причини допущених помилок та шляхи їх усунення

Здобуті компетентності:

 Здатність до виконання технічний прийомів у парі,    Здатність до застосування технічних елементів дуетно-сценічного танцю у професійній діяльності

   ІV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Основний прийом партерної підтримки.

Тема 2. Підтримка партнерші двома руками за талію.

Тема 3. Підтримка партнерші двома руками за обидві руки.

Тема 4. Підтримка партнерші однією рукою.

Тема 5. Обводки

Тема 2. Повітряні підтримки в маленьких стрибках.

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра хореографії, старший викладач Мялківська Світлана Андріївна, викладачі Антонов Микита Ростиславович, Кисель Дарія Петрівна

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу :

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS (34 – індивідуальні заняття, 56 – самостійна робота).

Дисципліна викладається у ­­­ 3,4 семестрах.

VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Басов А. Дуэтный танец в классическом балете : техника поддержки от А до Я / Басов Андрей. [Електорнний ресурс] – Режим доступу: http://www/lap-publishing.com 2.       Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце : учеб.-метод. пособие / Серебренников Николай Николаевич - 2-е изд., доп. - Л.: Искусство,1979.

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на індивідуальних заняттях, оцінювання 2 модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: залік у 4 семестрі.