Опис навчальної дисципліни 

ОСНОВИ  БІЗНЕСУ

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Кількість кредитів – 3

Методи навчання:

пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий, узагальнення, аналіз, синтез, розповідь, бесіда, порівняння, статистичний

Спеціальність

051 Економіка

Загальна кількість годин – 90

Денна

Заочна

Освітній ступінь

бакалавр

Лекції:

14

 

Семінарські (практичні) заняття:

Вибіркова

10

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю – усне опитування, вирішення тестів, підготовка доповідей та рефератів, написання есе

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 3, 4

   

Індивідуальна робота:

Семестр –7

   

Самостійна робота

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2

- самостійна робота: 5,5

66

 

Форма підсумкового контролю –

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – укр.

0,4

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.

Мета та завдання навчальної дисципліни: Вивчення даної дисципліни дозволить студентам набути задатки ведення бізнесу, розширить можливості працевлаштування, дозволить сформувати задатки економічного мислення як громадянина суспільства, дозволить раціонально та ефективно діяти в ринкових умовах господарювання.

Анотація дисципліни за вибором студента

для здобуття освітнього рівня «Бакалавр»

«ОСНОВИ БІЗНЕСУ»

 

І. Основна мета засвоєння курсу – сформувати систему базових знань щодо основ організації та ведення бізнесу, набути умінь аналізу та планування бізнесу в ринкових умовах, здібностей обґрунтовувати необхідність та джерела створення власної справи.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Основи бізнесу» дозволяє набути студентам неекономічних спеціальностей додаткових компетенцій при опануванні циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Дисципліна «Основи бізнесу» покликана сформувати у студентів неекономічних спеціальностей задатки здійснення бізнесу, розширити можливості працевлаштування, сформувати основи економічного мислення у кожного громадянина суспільства, що дозволить раціонально та ефективно діяти в ринкових умовах господарювання.

ІІІ. Завданнями  дисципліни є:

 • дослідити теоретичні основи бізнес і підприємництва;
 • розглянути фактори, що сприяють підприємницькому успіху та визначити складові етикету бізнесмена та основи культури бізнесу;
 • проаналізувати технологію організації та припинення бізнесу, а саме процеси реєстрації, ліквідації та призупинення бізнесу, обмежень бізнесової діяльності;
 • розглянути основи бізнес-планування на підприємстві;
 • охарактеризувати порядок ліцензування, фінансування, кредитування та оподаткування бізнесу;
 • дослідити основи управляння персоналом на підприємстві;
 • визначити механізми застосування комплексу маркетингу у бізнесі;
 • охарактеризувати інфраструктуру бізнесу.

ІV. Основні результати навчання і компетентності, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

 • різницю між бізнесом і підприємництвом, їх цілі та форми;
 • механізм створення та технологію заснування власної справи;
 • основи бізнесу – планування бізнесу;
 • особливості ліцензування, фінансування, кредитування та оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;
 • основи управління персоналом підприємства та маркетингової діяльності;
 • необхідність, складові інфраструктури бізнесу.

 

 

Основні вміння:

 • здійснити державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та процес ліквідації бізнесу;
 • спланувати витрати підприємства та підсумки його діяльності;
 • обчислити податки суб’єкта бізнесу;
 • здійснити функції управління персоналом на підприємстві;
 • використати комплекс маркетингу у практичній діяльності;
 • обґрунтовувати необхідність інфраструктурних елементів функціонування бізнесу.

Компетентності:

 • уміти отримувати вигоду із досвіду;
 • організовувати взаємозв'язок своїх знань і впорядковувати їх;
 • організовувати свої власні прийоми вивчення;
 • уміти вирішувати проблеми;
 • самостійно займатися своїм навчанням;
 • запитувати різні бази даних;
 • одержувати інформацію;
 • уміти працювати з документами та класифікувати їх;
 • організовувати взаємозв'язок минулих і дійсних подій;
 • критично ставитись до того чи іншого аспекту розвитку нашого суспільства;
 • займати позицію в дискусіях і виковувати свої власні думки;
 • бачити важливість політичного й економічного оточення, в якому проходять навчання та робота;
 • уміти співробітничати та працювати у групі;
 • приймати рішення - улагоджувати розбіжності та конфлікти;
 • уміти домовлятись;
 • нести відповідальність;
 • входити до групи або колективу та робити свій внесок;
 • уміти організовувати свою роботу;
 • уміти користуватись обчислювальними та моделюючими приладами.
 • уміти використовувати нові технології інформації та комунікації;
 • показувати стійкість перед труднощами;
 • уміти знаходити нові рішення.
 1. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Бізнес і підприємництво. Підприємницький успіх та культура бізнесу

Сутність понять «бізнес» і «підприємництво», різні теорії підприємництва.

Умови, принципи та функції підприємництва. Форми підприємництва та форми підприємств. Сутність та ознаки бізнесу. Стратегія і тактика бізнесу. Власність — економічна основа бізнесу. Відносини власності, права власника.

Підприємницький успіх та фактори, що його визначають. Культура бізнесу. Етичний кодекс бізнесмена. Імідж. Publik relations. Етикет в бізнесі та його складові.

Тема 2. Технологія організації та припинення бізнесу

Початок бізнесу. Засновницькі документи та їх підготовка. Статутний фонд і порядок його формування. Порядок відкриття розрахункового рахунку в банку.

Основні способи організації власного бізнесу. Суб'єкти підприємницької діяльності. Структура та зміст статуту відповідної організаційної форми підприємницької діяльності. Структура та зміст засновницького договору. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Особливості реєстрації фізичних та юридичних осіб. Плата за державну реєстрацію.

Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності. Що гарантує успіх під час організації власного бізнесу?

Ліквідаційна комісія та її основні завдання. Ліквідація підприємств та призупинення діяльності. Порядок ліквідації підприємств: за вимогами засновників, за рішенням суду. Вартість ліквідації підприємств. Банкрутство та санація. Відносини з контролюючими та наглядовими органами під час ліквідації.

Законодавство України про реєстрацію та ліквідацію суб’єктів підприємницької діяльності.

Тема 3. Бізнес-планування

Сутність та призначення бізнес-плану. Необхідність розробки бізнес-плану. Процедура розробки бізнес-плану. Програмні засоби розробки бізнес-плану. Правові та організаційні особливості бізнес-планування в Україні.

Структура бізнес-плану та порядок його формування. Зміст найважливіших розділів бізнес-плану. Обкладинка бізнес-плану. Процедура написання резюме. Формулювання мети діяльності. Аналіз стану справ у сфері діяльності. Опис сутності проекту та продукту. План маркетингу. Виробничий план. Організаційний план. Підприємницькі ризики та управління ними.  Оцінка ризиків і страхування. Фінансовий план майбутньої діяльності. Додатки. Зразки реальних бізнес-планів різних видів підприємницької діяльності.

Тема 4. Ліцензування, фінансування, кредитування та оподаткування бізнесу

Поняття ліцензії та ліцензування. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню. Законодавче врегулювання ліцензування. Порядок отримання ліцензії. Вартість ліцензій по різних видах економічної діяльності. Поняття патентування. Особливості та порядок придбання патенту. Продовження патенту та порядок його скасування. Короткотерміновий патент. Вартість патентів по видах діяльності.

Власні, позикові та залучені джерела фінансування підприємницької діяльності. Кредитування підприємств різних форм власності. Види кредитів. Банківське кредитування. Принципи та умови кредитування. Вимоги до документів, необхідних для отримання кредиту. Вартість залучених та запозичених коштів. Особливості забезпечення. Фінансування бізнесу за рахунок власних коштів. Лізинг як альтернатива кредиту. Венчурне фінансування: сутність, особливості та можливість отримання.

Загальна та спрощена система оподаткування, обліку та звітності підприємницької діяльності. Особливості для юридичних осіб різних форм власності та фізичних осіб. Єдиний податок для юридичних та фізичних осіб. Порядок та форми ведення обліку на підприємствах. Види податків. Податкові пільги в різних сферах діяльності. Штрафні санкції.

Тема 5. Управляння персоналом

Система управління. Організація та функції управління. Об’єкти управління. Управлінська стратегія, управління маркетингом. Іноваційна функція.

Поняття трудового колективу та персоналу. Законодавство про трудові відношення. Теорії управління персоналом.

Кадрова служба. Форми найму на работу. Планування трудових ресурсів. Принципи кадрової політики. Аналіз, опис та спеціалізація роботи.  Навчання кадрів та його необхідність.

Нормування праці. Організація оплати праці. Заохочення за працю та його форми. Оцінка та оплата праці.

Бізнес, підготовка і перепідготовка кадрів. Біржи праці.

Законодавство України по використанню трудових ресурсів.

Тема 6. Комплекс маркетингу у бізнесі

Маркетинг та збут. Мета маркетингу. Комплекс маркетингу: товар, ціна, продаж, просування. Інструменти маркетингового впливу на споживача. Можливості часових змін елементів маркетингу у складі комплексу маркетингу.

Вимоги до ефективного комплексу маркетингу підприємства. Переваги й недоліки комплексу маркетингу «4 P». Концепція «7Р».

Складові (функції) маркетингової діяльності. Збирання маркетингової інформації та проведення маркетингових досліджень. Розробка маркетингової стратегії. Розробка товарної політики. Розробка цінової політики. Формування і управління системою розподілу (дистрибуції) товарів. Розробка комунікаційної політики.

Тема 7. Інфраструктура бізнесу

Інфраструктура бізнесу.

Емісійна система та емісійні банки. Кредитна система та комерційні банки. Податкова система та податкові інспекції. Митна система та митниці.

Система товарних та фондових бірж. Ринок цінних паперів.

Інститути спільного інвестування. Система захисту конкуренції. Консалтинг та аудит. Система страхування і страхові компанії.

Служби зайнятості та центри зайнятості.

Система професійної підготовки та перепідготовки кадрів. Бізнес-інкубатори. Бізнес-ангели. Школи бізнесу. Тренінги. Профспілки.

Державно-приватне партнерство: сутність, цілі та форми.

 

 1. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра економічної теорії Факультету соціально-економічної освіти та управління: к.е.н., доц. Біла І.С.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 14 год., семінарських – 10 год., самостійної роботи студентів – 66 год. Дисципліна викладається у 5/6/7/8 семестрах.

VIIІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Варналій З.С. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / З.С.Варналій – 3-тє вид., випр.. і доп. – К: Знання-Прес, 2006. – 285с.
 2. Власна справа (Основи малого бізнесу) [Текст] : метод. посіб. для вчителя. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009 . – 95с.
 3. Гутник Е.В. Теоретичні основи оцінки бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Е. В. Гутник ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : [ДДМА], 2010. – 68 с.
 4. Дикань В.Л. Етичні основи бізнесу [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Дикань, В. В. Компанієць, О. М. Полякова ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 316 с.
 5. Захарчин Г. М. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 437 с.
 6. Збарський В.К. Основи підприємництва та бізнесу [Текст] : підручник для студ. екон. ф-тів вищих навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. К. Збарський, О. І. Стешук; заг. ред. В. К. Збарський. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 464 с.
 7. Левін П. Б. Основи економіки та бізнесу. 10 клас [Текст]: підручник / П. Б. Левін, В. В. Мадзігон. –- К. : Педагогічна думка, 2011. – 280 с.
 8. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 280 с.
 9. Основи бізнесу таменеджменту [Текст] : глосарій екон. термінів / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Ганіна В. І. ; уклад.: В. І. Ганін [та ін.]. – Х. : С.А.М., 2010. – 200 с.
 10. Основи підприємництва: теорія і практикум (Текст): навч.посіб. / В.Г. Воронкова, А.Г. Біліченко, О.В. Желябін, М.А. Ажажа – Львів: Магнолія 2009. – 454с.
 11. Цигилик І.І., Криховецька З.М., Паневник Т.М. Основи підприємництва. Друге видання, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2007. – 224 с.

 

 

ІХ. Система оцінювання:

Поточний контроль: відповіді на питання за власною ініціативою студента та за викликом викладача, доповнення, відповіді, участь у дискусії, підготовка реферату, опрацювання літературних джерел, а також виконання модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль: залік у 7 семестрі