Опис начальної дисципліни ВВ 2.1.3

Основи акторської майстерності

 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

 за спеціальностями 024 Хореографія

 факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 04 Культура і мистецтво

(шифр, назва)              

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

 

Лекційні заняття із застосуванням відеоматеріалів.

 

Спеціальність  024 Хореографія

(код, назва)            

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:

20

6

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

16

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

 

Модульні контрольні роботи. 

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр                VIІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    2 години

- самостійна робота: 4 год.

54

80

Форми підсумкового контролю

 

 

 Залік – 8 сем. (усно) 

  

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

1/3,5

Передумови навчання

знання з художніх стилів і напрямків, знання

видатних особистостей хореографічного мистецтва

 

Мета і завдання навчальної дисципліни Курс  «Основи акторської майстерності» покликаний допомогти студентам навчитись втілювати авторський задум, виявляти глибину ідейного змісту твору, донести його до глядача та засобами виразності  створювати  художні, сценічні образи.

Програма навчальної дисципліни: Виразові засоби хореографії та акторського мистецтва, їх використання у сценічній танцювальній практиці. Грим та костюм як основні засоби виразності у хореографії.

Бібліографія: 1.Станішевський Ю. Український балетний театр, К.: 2008. 2.Захаров Р. Искусство балетмейстера. М. Искусство 1954. 3.Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Ленинград: “Искусство”, 1979.4. Станіславський К.С. Робота актора над собою: В 2-х частинах / К.С. Станіславський. – К.: Мистецтво, 1953. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. Пособие / Б.Е. Захава. – М.: Просвещение, 1973.

Методичне забезпечення: Протягом занять студентам демонструються відеоматеріали.

Зауваження: Необхідні знання художніх стилів і напрямків, базовий рівень хореографічної підготовки, знання історії хореографічного мистецтва.

Викладач: Кисель Дар`я Петрівна, викладач.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.. Тургенєвська,11, телефон: 486-99-36, факс. 486-89-95.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи акторської майстерності

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

І. Основна мета засвоєння курсу – виховання у студентів навичок акторської гри, вдосконалення професійних інструментів в процесі роботи з виконавцями над роллю в хореографічному номері або спектаклі, виховання навичок ансамблевої гри.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної спеціальності.

Курс «Основи акторської майстерності» надає студентам можливість виховання навичок акторської майстерності в хореографії; розширення світогляду в царині хореографічного та театрального мистецтва; розвиток у студентів потреби до постійного самовдосконалення, творчої ініціативи та самостійної роботи над  удосконаленням навичок професійної виконавської майстерності в області хореографії в контексті конкретних пластичних та інших вистав.

ІІІ. Завдання дисципліни - підготовка висококваліфікованих, всебічно розвинених танцівників, які володіють рядом акторських умінь і навичок, необхідних в галузі хореографічного мистецтва.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Результати навчання:

Знати:

- і розуміти лінію дії ролі в репетиційному процесі;

- прийоми імпровізації в акторському тренінгу;

- основні форми і стилі майстрів минулого.

Вміти:

- на основі аналізу творів літератури, образотворчого мистецтва, музики, хореографії створити власний художнійобраз у різних хореографічних формах;

- розкривати перед виконавцями смислове навантаження хореографічного тексту, його образність і музикальність;

Здобуті компетентності:

- здатність безперервно накопичувати особистісні спостереження, узагальнювати і аналізувати їх;

- здатністю використовувати методи хореографічної імпровізації та акторського втілення художнього образу.

      ІV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Театральне мистецтво. Система акторської майстерності та її особливості в хореографічному мистецтві.

Тема 2. Основні принципи системи К.С.Станіславського.

Тема 3. Основні терміни і поняття акторської майстерності.

Тема 4. Психологічний жест у створенні хореографічної лексики.

Тема 5. Робота актора над роллю.

Тема 6. Метод дієвого аналізу.

Тема 7. Мізансцена - один із універсальних засобів існування актора на сцені.

Актор – творець мізансцен у процесі створення сценічного етюду.

Тема 8. Рішення акторських завдань в танці.

Тема 9. Взаємодія акторів на сцені.

Тема 10. Створення етюдів. Парний та масовий етюди.

Тема 11. Малі форми драматургії.

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу: Кафедра хореографії,  викладач Кисель Дарія Петрівна.

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу :

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS (20 – лекції, 16 – семінари, 56 – самостійна робота).

Дисципліна викладається у ­­­ 8 семестрі.

VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка / В.Ц. Абрамян. – К.: Лібра, 1996. – 224 с.
  2. Амаспюранц А.А. Уроки мастерства в народном театре и студии / А.А. Амаспюранц. – М., 1989. – 77с.
  3. 3. Брехт Б. Про мистецтво театру / Б. Брехт. – К.: Мистецтво, 1977. – 364с.

VІІІ. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на семінарських заняттях, оцінювання 1 модульної контрольної роботи, виконання творчих індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: залік у 8 семестрі.