Опис начальної дисципліни 

Організація і управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі

Шифр дисципліни   ВВ2.1.01

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

Згідно з навч.планом  

 (шифр, назва)          

Кількість кредитів

 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, аудіо- ,  відеосупроводу, технічних засобів навчання

 

Семінарські заняття

Спеціальність

Згідно з навч.планом  

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:

16

8

Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(нормативна/вибіркова)

Згідно з навч.планом  

6

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування, тестування, індивідуальні творчі завдання  

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

Згідно з навч.планом  

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

Згідно з навч.планом   

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:

- самостійна робота:

68

78

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/3

1/6

Передумови навчання

 Педагогіка і психологія вищої школи

 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити слухачів з основними положеннями нормативного та правового регулювання організації навчального процесу у закладах вищої освіти України; теоретичними основами та методами побудови організа­ційних структур управління навчальним закладом, контролю результатів педагогічної діяльності, впровадження інно­вацій в освітній процес; принципами планування навчально-виховного процесу; засадами формування структури колективу, мотивації педагогічної праці; основами професійної культури та її складових керівників навчального закладу. Особлива увага при вивченні курсу акцентована на сучасних підходах щодо організації навчального  процесу у закладах вищої освіти України, які зорієнтовані на модернізацію вищої освіти до європейських вимог.

Програма навчальної дисципліни: становлення та розвиток науки управління в галузі освіти; навчальний заклад як об’єкт управління; керівництво колективом, потенціал колективу, атестація науково-педагогічних кадрів; стиль керівництва і продуктивність роботи; навчальний час студента і робочий час викладача, культура та гігієна праці; правові засади регулювання діяльності навчального закладу.

Бібліографія: 1. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В.О. Василенко, В.Г. Шматько; за ред. В.О. Василенка. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.

 1. Карамушка Л.М. Психологія управління /Л. М. Карамушка. - К. : Міленіум, 2003. – 344 с.
 2. Карамушка Л.М. Формування конкурентоздат­ної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організа­цій) : Монографія / Карамушка Л.М., Філь О.А. ‑ К. : Фірма «ІНКОС», 2007. - 268 с.
 3. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджмен­ту: навчальний посібник / Н. Л. Коломінський. ‑ К. : Вища школа, 1996. - 260 с.
 4. Конституція України. – К. : Український Центр Правничих Студій, 2006. – 124 с.
 5. Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації / О. І. Мармаза. – Х.: ТОВ «Щедра садиба», 2017. – 126 с.
 6. Педагогіка вищої школи: підручник / АПН України; Інститут вищої освіти / ВП Андрущенко, ІД Бех, ІС Волощук, ОВ Глузман, НВ Гузій, НМ Дем’яненко; за ред. ВГ Кременя, НМ Дем'яненко. - К.: Педагогічна думка, 2009.
 7. Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінсь­кої діяльності: теорія та практика [Монографія] / Т.М. Сорочан. – Лу­ганськ : Знання, 2005. – 384 с.
 8. Шпалінський В.В. Психологія управління: Навч. посібник для керівників навчальних закладів, практик. психологів, вчителів та вихователів / В.В. Шпалінський, К.А. Помазан – Харків : Веста : Вида­вництво «Ранок», 2002. - 128 с.
 9. Управління навчальним закладом : Підручник для магістрантів педагогічних університетів / С.Г. Немченко, О.Б. Голік, О.А. Кри-вильова, ОВ. Лебідь. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 516 с.
 10. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом [Текст] : на­вчальний посібник для ВНЗ / Є.М. Хриков. - К. : «Знання», 2006. - 365 с.

Методичне забезпечення: Програми навчальної дисципліни, презентації до тем, авторські лекції, навчальні посібники та підручники, електронна бібліотека кафедри.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: Необхідні знання з педагогіки і психології вищої школи.

Лектор: канд. пед. наук, доцент, доцент  кафедри педагогіки і психології вищої школи Задорожна О. М.  

Анотація навчальної дисципліни

 

Організація і управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі

Шифр дисципліни   ВВ2.1.01

Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити слухачів з основними положеннями нормативного та правового регулювання організації навчального процесу у закладах вищої освіти України; теоретичними основами та методами побудови організа­ційних структур управління навчальним закладом, контролю результатів педагогічної діяльності, впровадження інно­вацій в освітній процес; принципами планування навчально-виховного процесу; засадами формування структури колективу, мотивації педагогічної праці; основами професійної культури та її складових керівників навчального закладу. Особлива увага при вивченні курсу акцентована на сучасних підходах щодо організації навчального  процесу у закладах вищої освіти України, які зорієнтовані на модернізацію вищої освіти до європейських вимог.

Програма навчальної дисципліни: становлення та розвиток науки управління в галузі освіти; навчальний заклад як об’єкт управління; керівництво колективом, потенціал колективу, атестація науково-педагогічних кадрів; стиль керівництва і продуктивність роботи; навчальний час студента і робочий час викладача, культура та гігієна праці; правові засади регулювання діяльності навчального закладу.

Бібліографія:

 1. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В.О. Василенко, В.Г. Шматько; за ред. В.О. Василенка. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.
 2. Карамушка Л.М. Психологія управління /Л. М. Карамушка. - К. : Міленіум, 2003. – 344 с.
 3. Карамушка Л.М. Формування конкурентоздат­ної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організа­цій) : Монографія / Карамушка Л.М., Філь О.А. ‑ К. : Фірма «ІНКОС», 2007. - 268 с.
 4. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджмен­ту: навчальний посібник / Н. Л. Коломінський. ‑ К. : Вища школа, 1996. - 260 с.
 5. Конституція України. – К. : Український Центр Правничих Студій, 2006. – 124 с.
 6. Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації / О. І. Мармаза. – Х.: ТОВ «Щедра садиба», 2017. – 126 с.
 7. Педагогіка вищої школи: підручник / АПН України; Інститут вищої освіти / ВП Андрущенко, ІД Бех, ІС Волощук, ОВ Глузман, НВ Гузій, НМ Дем’яненко; за ред. ВГ Кременя, НМ Дем'яненко. - К.: Педагогічна думка, 2009.
 8. Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінсь­кої діяльності: теорія та практика [Монографія] / Т.М. Сорочан. – Лу­ганськ : Знання, 2005. – 384 с.
 9. Шпалінський В.В. Психологія управління: Навч. посібник для керівників навчальних закладів, практик. психологів, вчителів та вихователів / В.В. Шпалінський, К.А. Помазан – Харків : Веста : Вида­вництво «Ранок», 2002. - 128 с.
 10. Управління навчальним закладом : Підручник для магістрантів педагогічних університетів / С.Г. Немченко, О.Б. Голік, О.А. Кри-вильова, ОВ. Лебідь. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 516 с.
 11. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом [Текст] : на­вчальний посібник для ВНЗ / Є.М. Хриков. - К. : «Знання», 2006. - 365 с.

Методичне забезпечення: Програми навчальної дисципліни, презентації до тем, авторські лекції, навчальні посібники та підручники, електронна бібліотека кафедри.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: Необхідні знання з педагогіки і психології вищої школи.

Лектор: канд. пед. наук, доцент, доцент  кафедри педагогіки і психології вищої школи Задорожна О. М.