Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1 

Музична психологія

 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

 за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

та 025 Культура і мистецтво

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань                                  02 Культура і мистецтво

(шифр, назва)

Кількість кредитів –

3 ЄКТС

 

Методи навчання

 

Лекції із застосуванням аудіо, проведення навчального тестування.   Семінарські  заняття.

 

 

Спеціальність                                 025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

бакалавр      (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

6

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова (за вибором студента)

16

4

Лабораторні заняття:

 

Форми поточного контролю

 

Тести, модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни            за навчальним планом

2 (2019)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр    IV

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   2 години

- самостійна робота:

56

76

 

Форма підсумкового контролю

 

Залік

 

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/1,8

1/7,6

Передумови навчання

Філософія, загальна психологія, педагогіка, теорія музики

Мета і завдання навчальної дисципліни  - формування у майбутніх вчителів музики уявлення про психічні акти в процесі творчої діяльності композиторів, виконавців, слухачів на основі знань педагогіки та психологічних особливостей музичного мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Музична психологія» є формування у студентів відповідних умінь і навичок, які дозволяють узагальнювати сучасні концепції музичної психології та доцільно застосувати їх в художньо-творчій, музично-виконавської та музично-педагогічній практиці.

Студент повинен знати: 

об’єкт, предмет, структуру курсу «Музична психологія» як складової світової музичної освіти;

 • особливості професійної діяльності в галузі музичного мистецтва, освіти та культури;
 • фізіологічні та музично-психологічні особливості людини;
 • специфіку музичного сприйняття школярами різних вікових категорій;
 • базові музично-психологічні поняття;
 • закономірності та принципи музичного розвитку;
 • основи музичного психотренінгу;
 • основні напрямку розвитку музичної арт-терапії;
 • спеціальну літературу у сфері професійної діяльності;

Студент повинен уміти:

самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах музичної психології на основі базових знань музичного мистецтва;

‑ використовувати дослідницький інструментарій методологічного апарату музичної психології вільно оперуючи основними категоріями мистецтвознавства та педагогіки;

‑ здійснювати музично-психологічну діагностику з подальшим прогнозуванням та проектуванням ситуації музичної діяльності;

‑ обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем інтерпретації художнього твору в контексті психотренінгу;

‑ організувати та здійснювати музично-психологічний експеримент та оцінювати його результати;

   

 Програма навчальної дисципліни:

Тема 1.  Загальні основи музичної психології.

Тема 2. Історія розвитку музичної психології з позиції комплексного підходу.

Тема 3. Цілеспрямованість музичної психології.

Тема 4. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві.

Тема 5. Сприйняття та пам’ять, як складові пізнавального процесу в музичному мистецтві.

Тема 6. Процес пізнання в музичному мистецтві через мислення та уяву.

Тема 7. Емоційно-вольова сфера музичного мистецтва.

Тема 8. Індивідуально-психологічні відмінності в музичному мистецтві.

Тема 9. Визначення здібностей. Тести.

Тема 10. Психологічні основи музичного навчання.

Тема 11. Психотренінг музиканта.

Тема 12. Музикотерапія.

     Бібліографія:

 1. Ананьев Б.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. [Текст]: исследования /Б.Г. Ананьев, М.Д. Дворяшина, Н.А. Кудрявцева. - М.: Просвещение, 1968. - 335 с.
 2. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. [Текст]: монография /Л.Л. Бочкарёв. ‑ М.: Из-во «Институт психологии РАН», 1997 г. — 352 с., илл.
 3. Выготский Л.С. Психология искусства. [Текст]: монография /Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.
 4. Герсамия И.К. К проблеме психологии творчества певца. [Текст]: монография /И.К. Герсамия. ‑ Тбилиси: Б. и., 1985. – 230 с.
 5. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. [Текст]: монография /С.В. Гиппиус. ‑ М.–Л.: Искусство, 1967. – 295 с.
 6. Гребенюк Н.С. Вокально-виконавська творчість: Психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти. [Текст]: монографія /Н.С. Гребенюк. /Нац. Музична Академія України ім. П.І. Чайковського ‑ К.: НМАІ ім. П.І. Чайковського, 1999. – 271 с.
 7. Мэй Р. Мужество творить: Очерк психологии творчества [Текст]: исследования /Р. Мэй. – Львов: Инициатива; М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 128 с.
 8. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Монографія. — К.: Освіта України, 2008. — 274 с.
 9. Петрушин В.И. Музыкальная психология. [Текст]: учебное пособие /В.И. Петрушин. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 400 с.
 10. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика. [Текст]: учеб. пособие для высш. учебн. заведений по пед. специальностям. /В.И. Петрушин. ‑ М.: Гуманитарное изд. центр ВЛАДОС, 2000. ‑ 176 с.
 11. Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная. [Текст]: исследования /Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов. ‑ М.: Наука, 1990. ‑ 222 с.
 12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн. 2. Работа психолога с взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. [Текст]: Учеб. Пособие /Е.И. Рогов. ‑ М.: ВЛАДОС, 1999. ‑ 383 с.
 13. Розет И.М. Психология фантазии: Эксперт. – теор. исслед. внутренних закономерностей продуктивности умственной деятельности. [Текст]: монография /И.М. Розет. ‑ Минск: Университетское, 1991. – 339 [3] с.
 14. Стромов Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению. [Текст]: учебное пособие /Ю.А. Стромов /Пред. Б.Е. Захавы. ‑ М.: Просвещение, 1980. – 80 с.
 15. Щербіна, І.В. Психотренінг як засіб реалізації художнього образу у вокальному мистецтві. [Текст]: стаття /І.В. Щербіна //Культура України. ‑ Вип. 16. Мистецтвознавство. Філософія. Зб. наук. пр. /ХДАК; Відп. ред. М.В. Дяченко. – Х.: ХДАК, 2005. – С. 226‑237.
 16. Элькис Г.Я. О пластическом тренаже актера. [Текст]: учебное пособие /Г.Я. Элькис. ‑ К.: Мистецтво, 1986. – 118 с.

 

      Методичне забезпечення:

Протягом лекцій та семінарських занять студентам пропонуються лекції (електронні та онлайн), аудіо та відео записи зразків музичного мистецтва, комплекси тестів для діагностики музичних здібностей, база інтерент-джерел

Реєстрація на навчальну дисципліну                                         

Зауваження: необхідні знання загальної психології, історії музичного мистецтва

Лектор: Полатайко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон

АНОТАЦІЯ

до навчальної програми

 МУЗИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Програма нормативної навчальної Музична психологія складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво,спеціальності 025 Музичне мистецтво.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні процеси та властивості особистості, пов’язані з музикою та музичною діяльністю, а також відображенням психічних явищ в музичній мові та будові музичних творів

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Музична психологія» відповідає структурно-логічній схемі навчального плану; вивчається в комплексі з іншими дисциплінами гуманітарної та музичної підготовки - «Філософія», «Загальна психологія», «Психологія мистецтва», «Методика викладання музичного мистецтва», педагогічна практика, забезпечуючи підготовку студентів до творчої, концертної та педагогічної діяльності в різних галузях музичної освіти.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Музична психологія» є формування у майбутніх вчителів музики уявлення про психічні акти в процесі творчої діяльності композиторів, виконавців, слухачів на основі знань педагогіки та психологічних особливостей музичного мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Музична психологія» є формування у студентів відповідних умінь і навичок, які дозволяють узагальнювати сучасні концепції музичної психології та доцільно застосувати їх в художньо-творчій, музично-виконавської та музично-педагогічній практиці.