Опис навчальної дисципліни_ВВ.2.2.02

Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ

­

освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальностями 025 Музичне мистецтво та 024 Хореографія факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П Драгоманова

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 02 Культура і мистецтво (шифр, назва)                   

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції, лекції-бесіди, лекції--дискусії, лекції-концерти, . практичні і семінарські  заняття

Спеціальність  (код, назва)

025 Музичне мистецтво;

024 Хореографія

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

20

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

6

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

 

 контрольні роботи, тестування, творчі завдання

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2019)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр     III

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:  1,5 год/ тиж

- самостійна робота: 3,7 год/ тиж.

64

78

Форма підсумкового контролю

Залік

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1 / 2,4

1 / 6,5

Передумови навчання

Загальнопедагогічна та фахова підготовленість з методики музичної освіти

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування у майбутніх викладачів методичної компетентності в роботі зі студентами мистецьких спеціальностей; оволодіння теорією і практикою мистецько-педагогічної роботи. Студент повинен знати методологічні та організаційно-методичні засади мистецької педагогіки, володіти методикою роботи з творами мистецтва, педагогічною технікою для розв’язання методичних задач.

Програма навчальної дисципліни: Мистецька педагогіка як наука та практика в контексті методичних категорій. Методична система викладання мистецьких дисциплін: структура, принципи побудови та функціонування. Методика педагогічної роботи над твором мистецтва. Викладач як суб’єкт художньо-педагогічної дії. Педагогічна техніка та художньо-професійна рефлексія викладача. Методика самопрезентації. Мистецько-педагогічна ергономіка. 

Бібліографія: 1. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с. 2. О.П.Рудницька. Педагогіка: загальна та мистецька:навч. посіб. - Тернопіль, 2005. –360 с. 3. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч. посіб. – Тернопіль, 2011. – 640 с.

Методичне забезпечення: демонстрація відеоматеріалів навчальних занять зі студентами та концертних виступів, ілюстрація творів музичного та хореографічного мистецтва, робота з електронними підручниками та посібниками.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором): шляхом анкетування.

Зауваження: Необхідно володіти фаховими та методичними компетентностями, передбаченими професіограмою бакалавра мистецтва.

Лектор: Бодрова  Тетяна Олександрівна, професор, кандидат педагогічних наук.

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса: 01010, м.Київ, вул. Тургенєвська, 11, телефон: 486-99-36

 АНОТАЦІЯ

на дисципліну за вибором

„Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ”

освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво, 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

Викладач – к.п.н., професор кафедри

теорії та методики музичної освіти,

хорового співу і диригування

                                                               Бодрова Т.О.                                                                                    Предметом вивчення дисципліни за вибором „Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ” є методичні засади набуття магістрантами досвіду викладання дисциплін мистецького циклу у закладах педагогічної освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: “Педагогіка вищої школи”, “Методика викладання дисциплін кваліфікації”, “Педагогіка мистецтва”, “Практикум за кваліфікацією”, “Виконавський практикум”.

Програма дисципліни за вибором „Методика викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ” складається з двох змістовних модулів:

Модуль 1. Теоретико-методичні засади викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ. Мистецька педагогіка як наука та практика в контексті методичних категорій. Методична система викладання мистецьких дисциплін: структура, принципи побудови та функціонування. Сучасні художньо-педагогічні технології у навчальному процесі ВНЗ (інтерактивна, ігрова, проблемного навчання, тьюторська, проективного художньо-педагогічного моделювання навчальних занять, художньо-педагогічної драматургії, сугестопедачна, ситуативна).Організаційно-методичні основи навчального заняття з мистецтва. Методика роботи над твором мистецтва.

Модуль 2. Викладач як суб’єкт художньо-педагогічної взаємодії. Особистість викладача мистецьких дисциплін: суб’єкт-суб’єктний вимір. Режисура художньо-педагогічної дії. Педагогічна техніка та професійна рефлексія викладача мистецьких дисциплін. Методичні механізми мистецько-педагогічної ергономіки. Методика самопрезентації.

 

Метою викладання дисципліни є формування в майбутніх викладачів мистецьких дисциплін методичної компетентності в роботі зі студентами мистецьких спеціальностей.

Основні завдання:

  • формування у майбутніх фахівців обізнаності у методичному апараті мистецької педагогіки та особливостей професійної діяльності викладача мистецьких дисциплін;
  • формування у магістрантів професійно-педагогічних умінь (конструктивних, організаційних, комунікативних, оцінних) в моделюванні навчального процесу, а також в організації та проведенні занять;
  • розвиток якостей по збереженню здоров’я, умінь самовдосконалення та саморегуляції.

        Основні результати навчання та компетентності, які вони формують:

 

№ з/п

Результати навчання

компетентності

1.

2.

3.

4.

5.

Знати

основні мистецькі технології у вирішенні завдань підготовки майбутніх учителів музики; теоретичні основи викладання музичних дисциплін (у відповідності до кваліфікації)

Вміти застосовувати основні мистецькі технології у викладанні предмету за кваліфікацією.

Знати технологію розробки навчального заняття (у відповідності до кваліфікації);

Вміти розробити конспект лекційного (практичного, семінарського) заняття та провести його, поєднуючи традиційні та сучасні художньо-педагогічні методики.

 

 

Знати основні методи науково-дослідної роботи

Вміти проводити науково-педагогічні дії з проблеми магістерського дослідження

Знати систему методів викладання мистецьких дисциплін методичні засади організації та проведення мистецько-виховних заходів зі студентською аудиторією;

Вміти володіти комплексом мистецько-педагогічних методів, пов’язаних з організацією навчального процесу,стимулюванням навчальних дій, контролем та оцінкою досягнень студентів.

Знати психолого-педагогічні основи самовдосконалення та самоорганізаціїособистості викладача

Володіти уміннями самостійної музично-творчої та педагогічної діяльності

 

здатність до розуміння сутності мистецьких технологій та їх адекватного використання в практиці роботи зі студентами

здатність проектувати та здійснювати реалізацію поставлених виробничих мистецько-педагогічних завдань у різних формах навчально-виховної роботи зі студентами

здатність до реалізації дослідних завдань за допомогою системи методів експериментальної роботи

 

здатність до художнього проектування та здійснення мистецько-виховних завдань за допомогою комплексу методів у різних формах і видах мистецько-виховної роботи

здатність

до самостійних творчих педагогічних дій, прагнення до самовдосконалення