Опис навчальної дисципліни

Колір як естетичне явище

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

Згідно з навч.планом  

 (шифр, назва)          

Кількість кредитів

 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, аудіо- ,  відеосупроводу, технічних засобів навчання

 

Семінарські, практичні  та лабораторні заняття

Спеціальність

Згідно з навч.планом  

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:

10

4

Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(нормативна/вибіркова)

Згідно з навч.планом  

24

2

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування, тестування, індивідуальні творчі завдання  

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

Згідно з навч.планом  

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

Згідно з навч.планом   

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:

- самостійна робота:

56

39

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

1/8

Передумови навчання

 філософія

Мета і завдання навчальної дисципліни: основною метою викладання навчальної дисципліни «Колір як естетичне явище» є вивчення естетичної природи кольору як важливого чинника формування почуттєвої культури людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Колір як естетичне явище» є осягнення природи кольору, визначення основних видів впливу кольору на людину, з’ясування естетичної природи кольору, відображення функції кольору в мистецтві, аналіз кольорових констант сучасних видів культуротворчості (реклама, засоби комунікації, дизайн) та кольорових інтерпретацій характеристики особистості.

Програма навчальної дисципліни: Психофізичні засади сприйняття кольору. Психологічний вплив кольору на людину. Використання можливостей кольору в мистецтві. Кольорові константи сучасних видів культуротворчості (дизайн, реклама, засоби комунікації). Кольорові інтерпретації характеристики особистості. Естетико-культурологічні виміри кольору.

Бібліографія:

Естетика: навчальний посібник для рпедагогів/ за ред.Т.І.Андрущенко.- К.: «МП Леся», 2014. – 613 с.

Андрущенко Тетяна. Феномен естетичного (філософсько-історичний аналіз)/ Тетяна Андрущенко. – К., 2007

Левчук Л.Т. Основи естетики: навч.посібник/ Л.Т. Левчук, О.І. Оніщенко. – К.,2000

Естетична освіта педагога: колективна монографія/ [Андрущенко Т.І. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 174 с.

Естетика: підручник/ Л.Т,Левчук, В.І.Панченко, О.І.Оніщенко, Д.Ю.Кучерук. – Е.,2005

Методичне забезпечення: Програми навчальної дисципліни, презентації до тем, авторські лекції, навчальні посібники та підручники, електронна бібліотека кафедри.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Зауваження: Необхідні знання з основ філософії, історії української культури та культурології. Рекомендуємо до початку курсу ознайомитися із навчальними посібниками з бібліографії.

Лектор: кандидат філософських наук, професор кафедри етики та естетики Дорога А.Є.  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Колір як естетичне явище»

 

 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни: основною метою викладання навчальної дисципліни «Колір як естетичне явище» є вивчення естетичної природи кольору як важливого чинника формування почуттєвої культури людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Колір як естетичне явище» є осягнення природи кольору, визначення основних видів впливу кольору на людину, з’ясування естетичної природи кольору, відображення функції кольору в мистецтві, аналіз кольорових констант сучасних видів культуротворчості (реклама, засоби комунікації, дизайн) та кольорових інтерпретацій характеристики особистості.

Програма навчальної дисципліни: Психофізичні засади сприйняття кольору. Психологічний вплив кольору на людину. Використання можливостей кольору в мистецтві. Кольорові константи сучасних видів культуротворчості (дизайн, реклама, засоби комунікації). Кольорові інтерпретації характеристики особистості. Естетико-культурологічні виміри кольору.

Бібліографія:

Естетика: навчальний посібник для педагогів/ за ред.Т.І.Андрущенко.- К.: «МП Леся», 2014. – 613 с.

Андрущенко Тетяна. Феномен естетичного (філософсько-історичний аналіз)/ Тетяна Андрущенко. – К., 2007

Левчук Л.Т. Основи естетики: навч.посібник/ Л.Т. Левчук, О.І. Оніщенко. – К.,2000

Естетична освіта педагога: колективна монографія/ [Андрущенко Т.І. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 174 с.

Естетика: підручник/ Л.Т,Левчук, В.І.Панченко, О.І.Оніщенко, Д.Ю.Кучерук. – Е.,2005

Методичне забезпечення: Програми навчальної дисципліни, презентації до тем, авторські лекції, навчальні посібники та підручники, електронна бібліотека кафедри.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)      

Зауваження: Необхідні знання з основ філософії, історії української культури та культурології. Рекомендуємо до початку курсу ознайомитися із навчальними посібниками з бібліографії.

Лектор: кандидат філософських наук, професор кафедри етики та естетики Дорога А.Є.