Опис начальної дисципліни  ВВ2.1.01

Історія гуманізації мистецької освіти 

                  

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів                                                                     за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань                                  02 Культура і мистецтво

(шифр, назва)

Кількість кредитів –

3 ЄКТС

 

Методи навчання

 

Лекції, семінарські заняття з використанням діалогових форм навчання

Спеціальність                                 025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

 магістр     (бакалавр/магістр)

Лекції:

24

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

10

4

Лабораторні заняття:

 

Форми поточного контролю

 

Тестові, модульні завдання;

реферати;

Рік вивчення дисципліни            за навчальним планом

1 (2019)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр     І

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

2- аудиторне:   

5- самостійна робота:

56

78

 

Форма підсумкового контролю

 

Залік

 

  

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/1,6

1/7

Передумови навчання

Історія педагогіки, методика музичної освіти, історія музики

 

 

 

 

 

   

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з методологічними, науково-теретичними та методичними основами організації гуманістично орієнтованого мистецького навчання і виховання,  прогресивними ідеями українських педагогів в галузі загальної мистецької освіти та освоєння шляхів  їх реалізації в практичній фаховій діяльності.

       Освоєння методологічних основ гуманізації освіти; ознайомлення з інформаційним матеріалом навчального курсу в історичному аспекті європейської культури та національних традицій навчання і виховання засобами мистецтва; формування світоглядної позиції студентів щодо нової парадигми освіти; реалізація гуманістично орієнтованих принципів, методів,  ідей українських педагогів у практику музичного навчання і виховання закладів загальної середньої освіти.

Студент повинен знати:  основні поняття теорії гуманізації освіти; гуманістичні орієнтири естетичного виховання дітей  засобами мистецтва у Європі ХУІІ-ХХ ст.

основні принципи навчання і виховання в укр. народній педагогіці; стан гуманізації мистецької освіти в період новітньої української культури та в умовах нового педагогічного мислення; пріоритетні напрями сучасної мистецької освіти гуманістичної спрямованості;

Студент повинен уміти: характеризувати принципи гуманізації сучасної освіти; виокремити найпомітніші ідеї художньо-естетичного виховання в різні епохи (Просвітництва.Відродження та ін.); доводити, що лейтмотивом нац. народного виховання є формування досконалої людини; пояснити поняття деідеологізації української мистецької  освіти і культури; характеризувати мистецьке заняття в системі особистісно орієнтованого навчання.

Програма навчальної дисципліни: Сутність гуманізму та історико-культурні умови його формування. Гуманізація освіти в контексті сучасних ціннісних пріоритетів: аксіологічного,культуро-логічного і конкретно-історичного. Зародження ранньогума-ністичних тенденцій мистецької освіти (ХУ-ХУІІ ст.). Гуманізація мистецької освіти учнів у період українського національно-культурного відродження (ХУІІІ- поч.ХХст.). Мистецька  освіта гуманістичної спрямованості у час новітньої української культури.

Пріоритетні напрями сучасної мистецької освіти гуманістичної спрямованості. .   Особистісно орієнтовані технології мистецького навчання і виховання

 Бібліографія: Горбенко С.С. Історія гуманізація музичної освіти: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання. Вид. друге, доповнене. – Житомир: В.Б.Котвицький, 2008.

Подмазин С.И. Личностно ориентированное образование. Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000.

Бех І.Д. Гуманістична педагогіка як нова інноваційна парадигма //Науковий вісник

Миколаївського державного педагогічного університету, Вип. 4. – Миколаїв, 2001.

 Глазкова І.Я. Гуманістична спрямованість підготовки майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і. пошуки. Зб. наук. праць. Вип 30. – К.- Запоріжжя, 2004.

Чубур Н.В. До проблеми розробки особистісно орієнтованого навчання у сучасній педагогічній науці // Актуальні  проблеми  трансформації соціогуманітарної освіти. Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2004.

Зязюн І.А. Три кити нової філософії освіти //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. № 1.

Сущенко Т.І. Особливості особистісно орієнтованого педагогічного процесу // Педагогіка і психологія формування творчої особистості:

проблеми і пошуки. Зб. наук. праць. Вип.19 – К. – Запоріжжя, 2001.

Пєхота О.М. Педагогічна підготовка вчителя: шляхи гуманізації // Науковий вісник Миколаївського ДПУ. Вип. 4 – Миколаїв, 2001.

Заховаева А.Г. Гуманизирующее искусство и гуманизирующее образование. // Искусство и образование. – 2005. - № 3.

Жабокрицька О. Підготовка майбутнього вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В.Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, 2006. – Вип.68.

Волковська Т. Особистісно зорієнтоване виховання // Відкритий урок, - 2006. - № 10.

Горбенко С.С. Гуманізація художньої освіти // Мистецтво та освіта. – 2002. - № 2.

Білецька М.В., Підварко Т.О. Формування професійної компетенції майбутнього вчителя музики // Постметодика, - 2006. - № 7.

Методичне забезпечення: заняття проводяться за авторським навчальним посібником лектора з використанням діалогової форми навчання і тестових завдань.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Зауваження: необхідні знання з історії педагогіки, методики музичної освіти, історії музики.

Лектор: Горбенко Сергій Семенович, професор.

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенівська, 11. Телефон: 486-99-36.

АНОТАЦІЯ

на дисципліну за вибором

“Історія гуманізації музичної освіти”

освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво, 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

Викладач – д.п.н., професор кафедри

теорії та методики музичної освіти,

хорового співу і диригування

Горбенко С.С.

Жодна галузь людської діяльності і людських знань не позбавлена сьогодні проблем людини. А відтак, у науці склався напрям, що дістав назву гуманістичний, де людина розглядається, як неповторна унікальна цінність, творіння природи і продукт само створення. “Національною стратегією розвитку освіти в Україні 2012-2021рр.” гуманізація визначена пріоритетним напрямом, базовим принципом реформування освіти в нашому суспільстві. Гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. За цих умов школа повинна стати культурним центром - місцем, де відбувається реалізація творчих здібностей дитини, розвиток її особистісних якостей.  На жаль, практика показує, що у більшості випадків продовжується апелювання не до розвитку особистості, а до розвитку психіки, і перш за все,  як сукупності певних когнітивних процесів. Тому в сучасних умовах найактуальнішим питанням педагогічної науки є конструювання і вироблення на гуманістичній основі нового змісту освіти і перспективних педагогічних технологій з урахуванням національно-культурних традицій і світових досягнень. Ціллю виховання і навчання повинні стати педагогічна підтримка досягнень особистості, реалізація її прагнень і утвердження людського достоїнства. Тобто, виникає  необхідність створення  умов для розвитку здібностей, інтересів і нахилів  дітей. Їх розвиток   буде успішнішим, ефективнішим, якщо ми зуміємо творчо використати кращі здобутки попередніх поколінь, зокрема, тих періодів історії, які виявилися багатими на суспільно-політичні, економічні, соціальні та культурні події не тільки в Україні, а й за її межами.                                                               

В.О.Сухомлинський неодноразово підкреслював, що без глибокого аналізу того, що зроблено і досягнуто в минулому, без постійного осмислення теоретичної спадщини немислима пошукова робота взагалі,  в дослідженні ж проблем виховання особистості ігнорування історичного аспекту привело б до дилетанства і кустарщини.  Ця  важлива і глибока  думка відомого у всьому світі педагога-гуманіста стосується, в першу чергу, вищої школи.  У нинішніх умовах, разом з усіма існуючими  освітніми напрямками,  потребує реформування, інтенсифікації, модернізації теоретико-методичних засад і вища   мистецька  освіта, яка поступово переходить до динамічної ступневої підготовки фахівців з орієнтацією на фундаментальні цінності загальноєвропейської  культури.

Сутність і зміст процесів гуманізації навчально-виховного процесу, що відбуваються у загальноосвітніх навчальних закладах повинні знайти не  просто відображення у знаннях, поглядах та уміннях майбутніх фахівців мистецького напряму, а  стати їх  переконанням. Відтак, цей важливий принцип сучасної освіти потрібно розглядати у площині його історичного розвитку. На жаль, до сьогоднішнього дня у навчальних  планах більшості педагогічних університетів із спеціальності „Музика” з різними додатковими кваліфікаціями відсутня навіть дисципліна  „Історія музичної освіти дітей в Україні”, не говорячи вже про інші курси, необхідність введення яких до нових навчальних планів назріла. Особливо гостро стоїть питання із сучасним методичним забезпеченням більшої  частини навчальних музичних дисциплін.

Керуючись положеннями останніх  державних освітніх документів, враховуючи  вимоги часу, ми  ставимо основною  метою даного навчального курсу спрямувати теоретичну і практичну підготовку майбутніх викладачів мистецьких дисциплін у русло гуманізації процесу навчання та виховання особистості як пріоритетного напряму розвитку сучасної освіти; ознайомити студентів  з історією розвитку музичної освіти дітей шкільного віку гуманістичної спрямованості.

 

 

Завдання курсу:

  • засвоєння студентами магістратури методологічних основ гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ;
  • ознайомити магістрантів із зародженням та різними періодами розвитку загальної музичної освіти гуманістичної спрямованості в історії європейської та вітчизняної культури і педагогіки;
  • забезпечити усвідомлення майбутніми фахівцями особливостей процесу гуманізації музичної освіти на початку ХХІ ст. та набуття знань для побудови особистісно орієнтованого уроку музики на основі принципу історизму.

Зміст пропонованого навчального матеріалу викладено за принципом модульної системи навчання. Індивідуальна робота студентів вибудовується за трьома рівнями:

репродуктивним, що вимагає від студента знання основної інформації згідно теми  міні-модуля, історико-культурних закономірностей та уміння їх використання у практичній діяльності;

  • репродуктивно-творчим, що потребує самостійного пошуку, порівняння, аналізу публікацій з метою знаходження відповіді на запитання та повнішого освоєння матеріалу;
  • творчо-пошуковим, який передбачає самостійне виконання індивідуальних завдань, відповіді на тести, підготовку доповідей та написання рефератів.

В основу змісту гуманістичного підходу до загальної музичної освіти дітей шкільного віку покладено три концепції: культурологічну, аксіологічну та конкретно-історичну.

Сутність культурологічної концепції  полягає в тому, що культура розглядається в якості соціально-антропологічного і власне педагогічного явища. Це дозволяє розглядати музичну освіту, педагогічну діяльність на загальнокультурному фоні. Культура тут представляє інтерес як діяльність особистості і її результат, що виражається у прагненні підтримати і відтворити соціально-цінні традиції та умови їх існування.

            Основою аксіологічної концепції є культура, як процес пошуку, створення та набуття цінностей і одночасно їх сукупність. Ідеали і цінності, кристалізуючись у цілі та завдання освіти і виховання, стають ключовою ланкою при розгляді педагогічних явищ. Ціннісний підхід допомагає розглядати проблеми освіти і виховання з позицій основних завдань гуманізації педагогічного процесу.

            Конкретно-історична концепція базується на тому факті, що педагогіка гуманістичного спрямування, в тому числі й музична, народилась не на пустому місці, її корені глибокі, як і в самої освіти. Але розвивалась вона дуже повільно, бо її випереджала практика завуальованої форми авторитаризму і тиску. Тому, аналізуючи музично-освітні події, погляди та ідеї минулого, важливо історично підійти до понять гуманізму і гуманності, показавши обумовленість цих понять місцем і часом.

            Ми вважаємо, що запропонований  навчальний курс, якість засвоєння якого передбачено за допомогою численних тестових завдань, є корисним і потрібним  для студентів магістратури, як з методологічної, теоретичної, так і  практичної точок зору.