Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01

Інформаційні технології у професійній діяльності

 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво, 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

(шифр, назва)                   

01 Освіта

02 Культура

і мистецтво

 

 

 

Кількість кредитів – 3 ECTS

Методи навчання:

Лекції із застосуванням мультимедійного обладнання та розробленим візуальним супроводом дисципліни.

Спеціальність 

 (код, назва)

014 Середня освіта

025 Музичне мистецтво

024 Хореографія

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень (бакалавр/магістр)

Магістр (1,4р.)

Лекції:

10

-

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

6

-

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

рубіжний контроль, модульні та комплексні контрольні роботи, тести.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:

- самостійна робота:

 

 

4 години

3 години

74

-

Форма підсумкового контролю

 

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання –

українська

1/3

-

Передумови навчання

Інформатика, Сучасні інформаційні технології.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

 

Інформаційні технології у професійній діяльності

освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво, 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

(шифр, назва)                   

01 Освіта

02 Культура

і мистецтво

 

 

 

Кількість кредитів – 3 ECTS

Методи навчання:

Лекції із застосуванням мультимедійного обладнання та розробленим візуальним супроводом дисципліни.

Спеціальність 

 (код, назва)

014 Середня освіта

025 Музичне мистецтво

024 Хореографія

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень (бакалавр/магістр)

Магістр (1,10р)

Лекції:

20

-

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

26

-

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

рубіжний контроль, модульні та комплексні контрольні роботи, тести.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:

- самостійна робота:

 

 

4 години

3 години

64

-

Форма підсумкового контролю

 

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання –

українська

1/3

-

Передумови навчання

Інформатика, Сучасні інформаційні технології.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація начальної дисципліни ВВ2.2.02

 

Інформаційні технології у професійній діяльності

 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння сучасними інформаційно-телекомунікаційними технологіями, що використовуються у професійній галузі, уміннями їх практичного використання у роботі за фахом.

            Програма навчальної дисципліни: Методичні підходи та особливості використання технології мультимедіа та технології телекомунікації в освітніх цілях. Реалізація можливостей «віртуальна реальність» в освіті. Теорія інформаційно-комунікаційної предметного середовища. Інформаційна взаємодія освітнього призначення. Автоматизація інформаційного забезпечення науково-педагогічних досліджень. Застосування засобів інформаційних та комунікаційних технологій в процесі інформаційного забезпечення та організаційного управління. Експертиза і сертифікація педагогічної продукції, що функціонує на базі інформаційних і комунікаційних технологій.

            Бібліографія: Информационные технологии: учебник/ под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 624 с. Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : Навчальний посібник / В. І. Косинський . - Київ : "Знання", 2012. - 318 с.

            Методичне забезпечення: електронні презентації, опорні конспекти лекцій; нормативні документи; навчально-методичні посібники; ілюстративні матеріали; методичні рекомендації.

Зауваження: Необхідні загальні знання психології, педагогіки, методик викладання, сучасних інформаційних технологій які є невід’ємною частиною методичної підготовки майбутнього вчителя.

Лектор: Бордюк Олександр Миколайович, к. пед. наук., доцент

Факультет: Інженерно-педагогічний

Адреса: 03148, м. Київ, вул. Л. Курбаса, 2-а, телефон: 403-81-68, факс. 403-81-68