Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.3 

Інформаційні технології  професійної галузі

 

                                                                                           назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

(шифр, назва)                   

01 Освіта

02 Культура

і мистецтво

 

 

 

Кількість кредитів – 3 ECTS

Методи навчання:

Лекції із застосуванням мультимедійного обладнання та розробленим візуальним супроводом дисципліни.

Спеціальність 

 (код, назва)

014 Середня освіта

025 Музичне мистецтво

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень (бакалавр/магістр)

Бакалавр

Лекції:

18

-

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова

26

-

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

рубіжний контроль, модульні та комплексні контрольні роботи, тести.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

4

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр

7

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:

- самостійна робота:

 

 

3 години

3 години

46

-

Форма підсумкового контролю

 

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання –

українська

1/3

-

Передумови навчання

Інформатика, Сучасні інформаційні технології.

           

 

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння сучасними інформаційно-телекомунікаційними технологіями, що використовуються у професійній галузі, уміннями їх практичного використання у роботі за фахом.

Програма навчальної дисципліни: Методичні підходи та особливості використання технології мультимедіа та технології телекомунікації в освітніх цілях. Реалізація можливостей «віртуальна реальність» в освіті. Теорія інформаційно-комунікаційної предметного середовища. Інформаційна взаємодія освітнього призначення. Автоматизація інформаційного забезпечення науково-педагогічних досліджень. Застосування засобів інформаційних та комунікаційних технологій в процесі інформаційного забезпечення та організаційного управління. Експертиза і сертифікація педагогічної продукції, що функціонує на базі інформаційних і комунікаційних технологій.

Бібліографія: Информационные технологии: учебник/ под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 624 с. Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : Навчальний посібник / В. І. Косинський . - Київ : "Знання", 2012. - 318 с.

Методичне забезпечення: електронні презентації, опорні конспекти лекцій; нормативні документи; навчально-методичні посібники; ілюстративні матеріали; методичні рекомендації.

Зауваження: Необхідні загальні знання психології, педагогіки, методик викладання, сучасних інформаційних технологій які є невід’ємною частиною методичної підготовки майбутнього вчителя.

Лектор: Бордюк Олександр Миколайович, к. пед. наук., доцент

Факультет: Інженерно-педагогічний

Адреса: 03148, м. Київ, вул. Л. Курбаса, 2-а, телефон: 403-81-68, факс. 403-81-68

Анотація навчальної дисципліни

«Інформаційні технології  професійної галузі»

 

Шифр дисципліни за навчальним планом

Види навчальної діяльності

Назва

дисципліни

Розподіл

по семестрах

Кредити EСTS

Кількість годин

екзамен

залік

Загальний обсяг

аудиторних

Самостійна робота

Всього

у тому числі

Лекції

Практичні

Семінарські

Лабораторні

 

Інформаційні технології у професійній галузі

 

77

3

90

22

8

   

14

68

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни Інформаційні технології  професійної галузі складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності - 024 Хореографія.

Мета і завдання навчальної дисципліни – оволодіння сучасними інформаційно-телекомунікаційними технологіями, що використовуються у професійній галузі, уміннями їх практичного використання у роботі за фахом.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: теоретичні основи розвитку інформатизації освіти; методичні підходи до використання ІКТ у професійній галузі, види інформаційно-комунікаційного предметного середовища.

Програма навчальної дисципліни: Методичні підходи та особливості використання технології мультимедіа та технології телекомунікації в освітніх цілях. Реалізація можливостей «віртуальна реальність» в освіті. Теорія інформаційно-комунікаційної предметного середовища. Інформаційна взаємодія освітнього призначення. Автоматизація інформаційного забезпечення науково-педагогічних досліджень. Застосування засобів інформаційних та комунікаційних технологій в процесі інформаційного забезпечення та організаційного управління. Експертиза і сертифікація педагогічної продукції, що функціонує на базі інформаційних і комунікаційних технологій.

Методичне забезпечення: електронні презентації, опорні конспекти лекцій; нормативні документи; навчально-методичні посібники; ілюстративні матеріали; методичні рекомендації.