ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

на дисципліну за вибором

«Етика науковця»

Шифр дисципліни ВВ2.1.01

 

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження

з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів - 3

Методи навчання

словесні:

розповідь-пояснення, бесіда, лекція;

наочні та практичні: підготовка студентами творчих есе, рефератів, презентацій, доповідей, виконання контрольних робіт

Спеціальність

025 Музичне мистецтво

024 хореографія

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

90

90

Освітній рівень

«магістр»(1,10р.)

Лекції:

16 год.

4 год.

Семінарські (практичні) заняття:

Вибіркова

(за вибором студента)

18 год.

5 год.

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

тестування,

контрольні роботи, практичні завдання.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

Семестр 3-й

   

Індивідуальна робота:

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:____;

- самостійна робота:  ____.

56 год.

81 год.

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

38%  до 62%

10%  до 90%

 

Сучасний науковець-гуманітарій може бути прикладом для наслідування і компетентним у царині підготовки молодого покоління, коли набуде необхідних знань та навичок у здійсненні самостійної морально-відповідальної науково-дослідної роботи (передовсім стосовно підготовки наукових публікацій, підготовки й захисту дипломної роботи, а потім і дисертаційного дослідження); рефлексії своєї фахової діяльності за принципами наукової об’єктивності і моральної відповідальності, осмисленні пророди та сутності моралі як форми суспільної свідомості і універсального регулятора людської поведінки у галузі наукової діяльності. Досягненню цих цілей сприятиме навчальний курс «Етика науковця».

Навчальна програма з «Етики науковця» побудована з урахуванням вимог кредитно-модульної системи та державних стандартів вищої освіти.

Метою викладання курсу є ознайомлення з змістом та принципами професійної етики вченого, вимогами до його діяльності у системі українського та світового наукового співтовариства.

Завданням даної дисципліни є методологічне забезпечення самостійної креативно-дослідницької діяльності на засадах морально-етичних принципів магістра – випускника вищого навчального закладу.

 

 

АНОТАЦІЯ

на дисципліну за вибором

«Етика науковця»

освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 Культура і мистецтво, 024- Хореографія                                                          факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

І. Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомлення зі змістом та принципами етики вченого, з вимогами до його діяльності у системі українського та світового наукового співтовариства.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Етика науковця» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенції при опануванні циклу дисциплін професійної теоретичної і практичної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни є методологічне забезпечення самостійної креативно-дослідницької діяльності студента у галузі науки і освіти.

 

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Результати навчання:

 • • мати цілісне уявлення про основні поняття та принципи етики вченого, засадничі положення документів світового наукового співтовариства;
 • • розуміти роль науки і статус ученого у суспільстві;
 • • знати законодавство України про інтелектуальну власність та професійну науково-дослідну діяльність;
 • • володіти належною світоглядно-моральною культурою відповідальності вченого за його результати.

Здобуті компетентності:

 • • ефективно здійснювати самостійну морально-відповідальну науково-дослідну роботу;
 • • бути толерантним у ставленні до опонентів, запобігати та долати конфліктні ситуації у науці;
 • • обирати відповідну фахову діяльність за принципами наукової об’єктивності і моральності.
 • • створити якісну високоморальну наукову репутацію.

ІV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Етика вченого як галузь етичного знання. Поняття науки і наукової діяльності вченого. Сутність та значення етики вченого. Основні етичні проблеми та перепони у наукових дослідженях.

Тема 2. Основні моральні якості вченого. Моральний вибір та свобода вченого. Моральні права і обов’язки вченого. Моральна справедливість та відповідальність вченого у сучасному світі. Проблеми аморальності вченого.

Тема 3. Етико-правове регулювання наукових досліджень. Міжнародне законодавство в сфері наукових досліджень. Інтелектуальна власність та її етико-правовий аспект. Законодавство України в галузі наукової та освітньої діяльності.

Тема 4. Моральність вченого та його специфіка. Моральні цінності вченого. Етичні конфлікти в науково-дослідницькій діяльності. Честь, гідність, повага в науковій справі.

Тема 5. Етико-естетичний аспект діяльності вченого. Етикет в науковій діяльності. Естетизація дослідної роботи та її результатів. Специфіка публічності персони вченого.

Тема 6. Актуальні проблеми етики науковця. Моральні заборони в науці. Суспільна реакція на наукову діяльність та її результати. Етичний аспект ефективності діяльності вченого.

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова; доцент П.М. Грицаєнко.

 

 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.

Згідно до навчального плану факультету.

 

VІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Малахов В. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник / В. Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 384 с.
 2. Апресян Р. Профессиональная, прикладная и практическая этики / Р. Апресян. Сайт Института философии РАН.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/Apressyan/Prof_ethics.html.
 3. Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність. Сайт Верховної Ради України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.
 4. Фролов И., Юдин Б.Этика науки : Пробл. и дискус. / И. Фролов, Б. Юдин. – М. : Политиздат, 1986. – 398 с.
 5. Драган Л. Професійна етика та культура педагогічних стосунків у сучасній школі // Директор школи. - 2001. - № 20.

 

VІІІ.Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на семінарських заняттях, виконання творчих індивідуальних завдань, підготовки есе за заданою тематикою.

Підсумковий контроль: залік.