Опис навчальної дисципліни ВВ2.1.3 

Аранжування

 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

та 025 Культура і мистецтво

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань                                  02 Культура і мистецтво

(шифр, назва)

Кількість кредитів –

3 ЄКТС

 

Методи навчання

 

Лекції із застосуванням аудіо та відео слайдів.   Семінарські  заняття.

 

 

Спеціальність                                 025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

бакалавр      (бакалавр/магістр)

Лекції:

20

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

16

4

Лабораторні заняття:

 

Форми поточного контролю

 

Модульні контрольні роботи,

Рік вивчення дисципліни            за навчальним планом

4 (2017)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр     VIІI

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    3години

- самостійна робота:

54

78

 

Форма підсумкового контролю

 

Залік

 

  

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/1,4

1/7

Передумови навчання

хорознавство, гармонія, аналіз музичних творів, хоровий клас, виробнича педагогічна практика з музичного мистецтва

 

   

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності з використанням досвіду аранжування.

Студент повинен знати способи аранжування хорових творів, прийоми перекладу камерно-вокальних творів для хору a cappella, алгоритм роботи над обробками оригінальних мелодій та народних пісень.

Студент повинен уміти адаптувати музичний матеріал засобом аранжування або перекладення для вокально-хорового колективу, знаходити  варіанти аранжування та композиції відповідно до художньо-образного завдання при створенні обробок оригінальних мелодій або народних пісень.     

 Програма навчальної дисципліни:

Адаптація музичного твору засобом аранжування або перекладення для вокально-хорового колективу.

Створення обробок  оригінальних мелодій та народних пісень  для хору або вокального ансамблю.

 Бібліографія:

  1. Іваницький А. Українська народна музична творчість / А.Іваницький. – Вінниця: «Нова книга», 2004. – 315 с. 2. Таранник З. Аранжування для  хору  пісень із супроводом. Методичні рекомендації  до курсу «Хорове  аранжування. – Харків, 2001. – 14 с. 3. Вахняк Є. Хорове аранжування / Є. Вахняк. – К.: Музична Україна, 1977. – 71 с. 4. Горохов П., Загрецький Д. Хорове аранжування / П. Горохов, Д. Загрецький. –  К., 1977. – 267 с. 5. Молдавін М. Народний підголосковий спів / М. Молдавін. – К.: Муз. Україна, 1980. – С. 35-76. 6.  Харковина Г. Хорове аранжування. Комплекс навчально-методичного забезпечення предмета. –  К., 2006. – 48 с.

 Методичне забезпечення:

Протягом лекцій та семінарських занять студентам пропонуються аудіо та відео записи зразків аранжування та обробок хорових творів. Схеми  сучасних MIDI-технологій для виконання практичних завдань.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Зауваження: Засвоєння навчальної дисципліни «Хорове аранжування» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін:  хорознавство, гармонія, аналіз музичних творів, хоровий клас, музичний фольклор України, читання хорових партитур, виробнича педагогічна практика з музики та музичного мистецтва.  

Лектор: Касьянова Вікторія Олександрівна - заслужений діяч мистецтв України, доцент.

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон: 044 486-99-36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Аранжування"

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів                                                                                          за спеціальністю 6.020204 Музичне мистецтво                                                                                                                                         факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П Драгоманова

Викладач – доцент кафедри

теорії та методики музичної освіти,

хорового співу і диригування

Касьянова В.О.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Аранжування" є оволодіння навичками хорового аранжування, уміння  перекладати музичний твір для хору або вокального ансамблю та створювати обробки оригінальних мелодій та народних пісень.

Засвоєння навчальної дисципліни «Аранжування» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін:  хорознавство, гармонія, аналіз музичних творів, вокальний клас, хоровий клас, музичний фольклор України, практикум роботи з хором,  виробнича педагогічна практика з музики та музичного мистецтва. 

Програма    начальної   дисципліни    складається    з  таких  змістових модулів:

  1. Формування вміння адаптувати музичний твір засобом аранжування або перекладення для вокально-хорового колективу.
  2. Створення обробок оригінальних мелодій та народних пісень для хору або вокального ансамблю.
  3. Мета і завдання навчальної дисципліни

  1.1.  Метою викладання навчальної дисципліни «Аранжування» є формування у студентів фахових компетенцій: оволодіння студентами принципами аналізу аранжованих творів та  навичками перекладення хорових і  вокально-інструментальних творів для мішаних та однорідних типів хорів чи вокальних ансамблів; сприяння розвитку творчого мислення студентів у процесі обробок народних пісень та оригінальних мелодій. 

            1.2.Основними  завданнями  вивчення   дисципліни   «Аранжування»  є:

      - створення нових варіантів звучання хорових творів для іншого складу виконавців;

 -опанування способами перекладення твору без зміни головних компонентів музичної мови;

 -  аранжування творів з розширенням і збагаченням засобів хорового звучання або зі спрощенням чи полегшенням фактури;

 -  художнє осмислення значення музичного супроводу для написання хорової партитури;

 - трансформація музичного твору шляхом гармонізації, аранжування або транскрипції.  

   1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 -    теоретичні основи хорового виконавства ;

 -    способи аранжування хорових творів;

 -    прийоми перекладу камерно-вокальних творів для хору a cappella;

 -    засоби роботи над обробками оригінальних мелодій та народних пісень;

 -  методи  використання  набутих знань та умінь  у  самостійній  творчій діяльності;

уміти:

   - аранжувати хорові твори з допомогою транспозиції без зміни фактури;

  - робити переклад хорового твору зі спрощенням або з ускладненням фактури;

   - аранжувати хорові твори мішаним (комбінованим) способом;

   - перекладати камерно-вокальні твори для хору a cappella;

  - створювати обробки оригінальних мелодій або народних пісень.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

2.1. Модуль 1. Формування вміння адаптувати музичний твір засобом аранжування або перекладення для вокально-хорового колективу.

          Засвоєння студентами теоретичних знань з питань аналізу

хорового письма, ознайомлення зі способами та прийомами перекладів хорових творів для іншого складу виконавців. Програмою передбачено аналіз відеозаписів однорідних і мішаних хорових колективів, порівняння перекладу відомих творів духовної, класичної та сучасної музики для різних типів хорів.Опанування програмного забезпечення:

Band-in-a-Box в MIDI-інформаційному блоці,

Windows XP, програвачі Windows Media Player та Winamp,

аудіоредактор Sound Forte,

графічні нотні редактори Encore, Finale i Sibelius.

Студентами аналізуються умови досягнення природного хорового звучання: врахування теситурно-регістрових умов, фактурного викладу, основних тембрових відмінностей та характеру голосоведення. Засвоюються навички аранжування хорових творів без зміни головних компонентів музичної мови (гармонії, ритмічної структури тощо) з допомогою транспозиції без зміни  фактури або з її зміною і переміщенням середніх голосів.

Студенти опановують вміння аранжувати хорові твори зі спрощенням чи ускладненням фактури та мішаним (комбінованим) способом. 

2.2. Модуль 2. Створення обробок оригінальних мелодій та народних пісень для хору або вокального ансамблю.

Вивчення студентами прийомів та способів перекладення камерно-вокальних творів для хору a cappella. Художнє осмислення значення музичного супроводу у створенні хорової партитури.

Опанування студентами навичок перекладення інструментальних творів для хору. Створення обробок народних пісень для вокально-хорових колективів, формування у студентів навичок імпровізаційності добору засобів музичної виразності.

Робота в цій галузі сприяє не тільки розширенню музичного інтелекту, але й певною мірою розвиває техніку, поглиблює знання специфіки хорового звучання тощо.

Обмежимося тільки загальними порадами й пошлемося на класичні зразки цього жанру. Приступаючи до обробки оригінальної  або народної мелодії, потрібно визначити її ладові особливості, обрати форму для майбутньої композиції, зручну для хору тональність тощо. Гармонія твору повинна випливати з ладової природи даної пісні, хорові партії треба подати у зручних теситурних умовах.

Форма обробки оригінальної або народної мелодії може бути куплетною, куплетно-варіаційною, варіаційною, двочастинною, тричастинною і т. д., склад - гомофонно-гармонічним, акордовим, поліфонічним або мішаним.

Художня цінність обробки залежить від загальномузичної підготовки студента, його відчуття специфічних рис даної пісні.           Розширенню музичного світогляду студента сприятиме відвідування професійних хорових колективів.

Форми занять з навчальної дисципліни «Аранжування» - лекційні, семінарські, індивідуальні та самостійні.

Кожний студент має можливість випробувати  себе:

- аранжувати хорові твори   і продемонструвати їх з хоровим ансамблем; - перекласти камерно-вокальні твори для хору a cappella;

 - створити обробки оригінальних мелодій або народних пісень.

Засоби діагностики успішності навчання:

Вхідний контроль – діагностика рівня сформованості хорового мислення і  знань з «Хорознавства» у формі співбесіди проводиться на першому занятті для з’ясування рівня підготовки студентів до наступного опанування сутності понять предмету.

Поточний контроль – здійснюється кожний тиждень після початку вивчення дисципліни з метою перевірки стану засвоєння алгоритму  перекладення музичних творів для вокально-хорових колективів та опанування сучасних MIDI-технологій для виконання практичних завдань.

Контроль за самостійною (індивідуальною) роботою – здійснюється протягом навчання з використанням дистанційної форми навчання і полягає у перевірці самостійних завдань.

Модульний контроль – здійснюється за навчальним планом з метою перевірки стану готовності студента до самостійного виконання перекладень та аранжувань хорових творів і обробок народних пісень.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  Касьянова Вікторія Олександрівна,   заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова.