Дисципліни за вибором студента

Анотація - опис "Музична психологія" 2 к

Details

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.1

Музична психологія

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та

025 Культура і мистецтво факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П Драгоманова

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань                                  02 Культура і мистецтво

(шифр, назва)

Кількість кредитів –

3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням аудіо, проведення навчального тестування.   Семінарські заняття.

Спеціальність                                 025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

бакалавр     (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

6

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

Вибіркова (за вибором студента)

16

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Тести, модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни           за навчальним планом

2 (2019)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр    IV

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:     2 години

- самостійна робота:

56

76

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/1,8

1/7,6

Передумови навчання

Філософія, загальна психологія, педагогіка, теорія музики

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування у майбутніх вчителів музики уявлення про психічні акти в процесі творчої діяльності композиторів, виконавців, слухачів на основі знань педагогіки та психологічних особливостей музичного мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Музична психологія» є формування у студентів відповідних умінь і навичок, які дозволяють узагальнювати сучасні концепції музичної психології та доцільно застосувати їх в художньо-творчій, музично-виконавської та музично-педагогічній практиці.

Студент повинен знати:

об’єкт, предмет, структуру курсу «Музична психологія» як складової світової музичної освіти;

$1-            особливості професійної діяльності в галузі музичного мистецтва, освіти та культури;

$1-            фізіологічні та музично-психологічні особливості людини;

$1-            специфіку музичного сприйняття школярами різних вікових категорій;

$1-            базові музично-психологічні поняття;

$1-            закономірності та принципи музичного розвитку;

$1-            основи музичного психотренінгу;

$1-            основні напрямку розвитку музичної арт-терапії;

$1-            спеціальну літературу у сфері професійної діяльності;

Студент повинен уміти:

самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах музичної психології на основі базових знань музичного мистецтва;

‑ використовувати дослідницький інструментарій методологічного апарату музичної психології вільно оперуючи основними категоріями мистецтвознавства та педагогіки;

‑ здійснювати музично-психологічну діагностику з подальшим прогнозуванням та проектуванням ситуації музичної діяльності;

‑ обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем інтерпретації художнього твору в контексті психотренінгу;

‑ організувати та здійснювати музично-психологічний експеримент та оцінювати його результати;

  

Програма навчальної дисципліни:

Тема 1. Загальні основи музичної психології.

Тема 2. Історія розвитку музичної психології з позиції комплексного підходу.

Тема 3. Цілеспрямованість музичної психології.

Тема 4. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві.

Тема 5. Сприйняття та пам’ять, як складові пізнавального процесу в музичному мистецтві.

Тема 6. Процес пізнання в музичному мистецтві через мислення та уяву.

Тема 7. Емоційно-вольова сфера музичного мистецтва.

Тема 8. Індивідуально-психологічні відмінності в музичному мистецтві.

Тема 9. Визначення здібностей. Тести.

Тема 10. Психологічні основи музичного навчання.

Тема 11. Психотренінг музиканта.

Тема 12. Музикотерапія.

     Бібліографія:

$11.         Ананьев Б.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. [Текст]: исследования /Б.Г. Ананьев, М.Д. Дворяшина, Н.А. Кудрявцева. - М.: Просвещение, 1968. - 335 с.

$12.         Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. [Текст]: монография /Л.Л. Бочкарёв. ‑ М.: Из-во «Институт психологии РАН», 1997 г. — 352 с., илл.

$13.         Выготский Л.С. Психология искусства. [Текст]: монография /Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.

$14.         Герсамия И.К. К проблеме психологии творчества певца. [Текст]: монография /И.К. Герсамия. ‑ Тбилиси: Б. и., 1985. – 230 с.

$15.         Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. [Текст]: монография /С.В. Гиппиус. ‑ М.–Л.: Искусство, 1967. – 295 с.

$16.         Гребенюк Н.С. Вокально-виконавська творчість: Психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти. [Текст]: монографія /Н.С. Гребенюк. /Нац. Музична Академія України ім. П.І. Чайковського ‑ К.: НМАІ ім. П.І. Чайковського, 1999. – 271 с.

$17.         Мэй Р. Мужество творить: Очерк психологии творчества [Текст]: исследования /Р. Мэй. – Львов: Инициатива; М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 128 с.

$18.         Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Монографія. — К.: Освіта України, 2008. — 274 с.

$19.         Петрушин В.И. Музыкальная психология. [Текст]: учебное пособие /В.И. Петрушин. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 400 с.

$110.     Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика. [Текст]: учеб. пособие для высш. учебн. заведений по пед. специальностям. /В.И. Петрушин. ‑ М.: Гуманитарное изд. центр ВЛАДОС, 2000. ‑ 176 с.

$111.     Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная. [Текст]: исследования /Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов. ‑ М.: Наука, 1990. ‑ 222 с.

$112.     Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн. 2. Работа психолога с взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. [Текст]: Учеб. Пособие /Е.И. Рогов. ‑ М.: ВЛАДОС, 1999. ‑ 383 с.

$113.     Розет И.М. Психология фантазии: Эксперт. – теор. исслед. внутренних закономерностей продуктивности умственной деятельности. [Текст]: монография /И.М. Розет. ‑ Минск: Университетское, 1991. – 339 [3] с.

$114.     Стромов Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению. [Текст]: учебное пособие /Ю.А. Стромов /Пред. Б.Е. Захавы. ‑ М.: Просвещение, 1980. – 80 с.

$115.     Щербіна, І.В. Психотренінг як засіб реалізації художнього образу у вокальному мистецтві. [Текст]: стаття /І.В. Щербіна //Культура України. ‑ Вип. 16. Мистецтвознавство. Філософія. Зб. наук. пр. /ХДАК; Відп. ред. М.В. Дяченко. – Х.: ХДАК, 2005. – С. 226‑237.

$116.     Элькис Г.Я. О пластическом тренаже актера. [Текст]: учебное пособие /Г.Я. Элькис. ‑ К.: Мистецтво, 1986. – 118 с.

     Методичне забезпечення:

Протягом лекцій та семінарських занять студентам пропонуються лекції (електронні та онлайн), аудіо та відео записи зразків музичного мистецтва, комплекси тестів для діагностики музичних здібностей, база інтерент-джерел

Реєстрація на навчальну дисципліну                                         

Зауваження:необхідні знання загальної психології, історії музичного мистецтва

Лектор: Полатайко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон

Анотація "Музична психологія" 1-2 к

Details

АНОТАЦІЯ до навчальної програми

МУЗИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Read more: Анотація "Музична психологія" 1-2 к

Анотація «Основи професіоналізму викладача вищої школи»

Details

АНОТАЦІЯ

на дисципліну за вибором

«Основи професіоналізму викладача вищої школи»

Read more: Анотація «Основи професіоналізму викладача вищої школи»

   

Електронний деканат  

   

Новини та афіши  

   

Всього відвідувань  

5129846
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2626
4525
31054
4498544
114036
147473
5129846

Your IP: 34.226.244.70
Server Time: 2020-02-23 14:04:57
   

On-Line відвідувачів  

We have 55 guests and no members online

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ