ПОЛОЖЕННЯ

 

про навчально-науковий факультет мистецтв

 

імені Анатолія Авдієвського

 

Національного педагогічного університету

 

імені М.П. Драгоманова

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                      «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова профкому співробітників             на засіданні Вченої ради

та викладачів університету                     НПУ імені М.П. Драгоманова

                                                                           Протокол №______________

________І.Т. Горбачук                              Голова Вченої ради,  ректор,

                                                                   академік В.П.Андрущенко

«      » ___________ 20      р.                   «     »_____________________ 20     р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-науковий факультет мистецтв

імені Анатолія Авдієвського

Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова

Київ - 2017

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Положення про навчально-науковий факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова розроблено і затверджено у відповідності до ст. 35, 36, 39, 43 Закону України «Про вищу освіту» від            р. та Статуту Університету.

1.2. Навчально-науковий факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського (надалі – факультет) є структурним підрозділом Університету, який провадить освітню діяльність, спрямовану на реалізацію навчально-виховних, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань у сфері вищої освіти, має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

1.3.   Факультет об'єднує відповідні кафедри, центри і лабораторії та інші допоміжні підрозділи з метою підготовки фахівців у  галузях знань «Освіта» та «Культура і мистецтво», проведення наукових досліджень, виховної й культурно-просвітницької роботи.

1.4.   Факультет у своїй діяльності керується Конституцією України, нормативно-правовими актами України, в тому числі міжнародним законодавством, ратифікованим у встановленому порядку, Статутом Університету та цим Положенням.

1.5.  Факультет створено рішенням Вченої ради університету. До його складу входять 6 кафедр і в ньому навчається 375 студентів денної форми навчання.

1.6.  Для організації науково-методичної роботи на факультеті створено науково-методичну раду, до складу якої входять завідувачі кафедрами та провідні професори і доценти.

1.7.  Факультет відповідно до чинного законодавства та за погодженням з ректором Університету може утворювати навчальні комплекси з іншими навчальними закладами, працювати за спільно розробленими освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.{slide=Slider Title 1}

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО

 

2.1. Основними напрямами роботи факультету є:

- здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, методичну, культурну діяльність;

-  забезпечення умов для оволодіння всіма студентами системою знань про людину, природу, суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно, фізично здорового покоління громадян; формування у них громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю своїх вихованців, суспільства, держави, людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

- забезпечення набуття студентами фундаментальних знань з музичного мистецтва та хореографії та підготовка їх до професійної діяльності;

- накопичення та розповсюдження новітніх методик, в основі яких -  інтенсифікація процесу індивідуального духовно-естетичного виховання молоді засобами творчої діяльності в галузі мистецтва. Застосування сучасних методик, корекції та гармонізації особистості, активізація інтелектуальних та творчих можливостей учнів й студентів різних освітніх рівнів;

- філософське осмислення методології, теорії та практики педагогіки мистецтва; вивчення та узагальнення передового досвіду, втілення національно-освітніх та соціально-культурних програм художньо-естетичного виховання у провідних країнах зарубіжжя; Надання необхідної фахової науково-методичної допомоги мистецьким, культурним та загальноосвітнім навчальним закладам, ліцеям, коледжам тощо;

- забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- проведення наукових досліджень, творчої мистецької діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців;

-  підготовка майбутніх фахівців до самостійної професійної, педагогічної, наукової, викладацької, мистецької діяльності;

- сприяння розвитку української вищої школи, поширення науково-практичних знань, формування сучасного освітнього процесу;

-   підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань; розробка та запровадження власних програм наукової діяльності;

-   здійснення міжнародного співробітництва та партнерства на підставі угод, укладених Університетом;

-   здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності пов'язаної з метою та функціональними завданнями факультету Університету.

2.2. Факультет має право:

$1-   визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, освітньо-наукових програм, установлених для акредитованих вищих закладів освіти;

$1-   визначати форми, методи та засоби проведення навчально-виховного процесу;

$1-   отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, організацій, установ, громадян і благодійних фондів;

- мати бланк, власну печатку та штамп факультету;

-   укладати угоди про співпрацю з  установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань Університету відповідно до чинного законодавства України;

- брати участь у діяльності міжнародних освітніх фондів та організацій.

3. УПРАВЛІННЯ ФАКУЛЬТЕТОМ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО

3.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування факультету є збори  трудового колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік спільним рішенням первинної профспілкової організації факультету та декана і проводяться у порядку, визначеному Статутом Університету.

Збори є правомочними, якщо на них присутні більше 50 відсотків членів трудового колективу факультету та на них присутні 2/3 загальної кількості делегатів. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів таємним або відкритим голосуванням.

На загальних зборах трудового колективу факультету повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.2.  Обрання делегатів на збори трудового колективу факультету здійснюється на загальних зборах працівників кафедр та інших структурних підрозділів факультету.

3.3.    Представництво делегатів зборів трудового колективу факультету визначається у такому відношенні:

3.3.1. по 6 делегатів від кафедри;

3.3.2. від інших структурних підрозділів факультету з чисельністю понад 5 працівників - по 2 делегати;

3.3.3. від інших структурних підрозділів факультету з чисельністю до 5 працівників включно - 1 делегат.

3.4.   Загальні збори трудового колективу факультету:

$13.4.1.дають оцінку діяльність декана факультету, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів факультету;

$13.4.2.затверджують річний звіт про діяльність факультету;

$13.4.3.вносять пропозиції до Вченої ради Університету щодо кандидатур на посаду завідувачів кафедр;

$13.4.4.подають ректору пропозиції щодо відкликання з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету та/або укладеним з ним контрактом;

3.4.5.   обирають виборних представників до Вченої ради факультету;

3.4.6.    обирають делегатів на конференцію трудового колективу Університету;

3.4.7. обирають кандидатури до Вченої ради Університету;

3.4.8.   вирішують інші питання, пов'язані з діяльністю факультету у відповідності до чинного законодавства України.

$13.5.                                 Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету, що утворюється строком на п'ять років, яку очолює її голова.

$13.6.  До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, голова первинної профспілкової організації працівників факультету, голова первинної профспілкової організації студентів факультету, керівники органів самоврядування студентів факультету.

$13.7.  До складу Вченої ради факультету входять також виборні представники, які обираються з числа науково-педагогічних, наукових працівників, інших співробітників факультету і працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених Статутом Університету. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради становлять науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

$13.8.  Вибори до складу Вченої ради факультету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету.

3.9. Виборні представники обираються загальними зборами трудового колективу факультету за поданням кафедр та інших структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - вищим органом студентського самоврядування факультету.

$13.10.     Голова Вченої ради факультету є декан факультету.

$13.11.  Секретар Вченої ради факультету призначається наказом ректора Університету за поданням декана факультету на строк дії Вченої ради факультету з числа її членів, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів складу Вченої ради факультету.

$13.12.  Засідання Вченої ради факультету скликає та проводить її голова. У разі його відсутності на засіданні головує особа з числа членів Вченої ради факультету, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків голови.

$13.13.  Засідання Вченої ради факультету проводяться не рідше одного разу на місяць та є відкритими. Позачергове засідання може бути скликане за ініціативою голови чи 1/3 членів Вченої ради факультету.

$13.14.  Робота Вченої ради факультету проводиться за планом, який розробляється на кожен рік та затверджується головою.

$13.15.  Засідання Вченої ради факультету оформляються протоколом. Протоколи підписуються головою і вченим секретарем Вченої ради факультету.

$13.16.      Рішення Вченої ради факультету, крім окремо обумовлених випадків, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради факультету та вводяться в дію рішенням голови.

Рішення Вченої ради факультету може бути скасоване рішенням Вченої ради Університету.

3.17. До компетенції Вченої ради факультету належать:

-    визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету; 

- внесення пропозицій до Вченої ради Університету щодо кандидатур на посаду декана факультету та професора;

$1-     обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента;

$1-     визначення тематики наукових досліджень та обговорення звітів про їх виконання;

$1-   затвердження тем кандидатських та докторських дисертацій, проведення атестації аспірантів та докторантів;

$1-   вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

-    розгляд питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційних питань навчальної та виховної роботи;

- ухвалення навчальних програм, навчальних планів та фінансових планів факультету та ін.

3.18. На факультеті створено органи студентського самоврядування, які здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України та Статуту Університету. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, а також може здійснюється на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, інших структурних підрозділів Університету.

Студентське самоврядування обирає свої представницькі та виконавчі органи, визначає напрями та форми їх діяльності, структуру, повноваження, порядок їх обрання та звітності, що визначені окремим положенням. Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, цього положення, а також мети та завдань функціонування студентського самоврядування.

$13.19.Керівництво факультетом у межах своєї компетенції на постійній основі здійснює декан, який несе особисту відповідальність за результати роботи факультету. Декан може делегувати частину своїх повноважень заступникам.

$13.20.Декан факультету обирається Вченою радою Університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій Вченої ради факультету.

$13.21.     Висування кандидатів на посаду декана факультету здійснюється з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету, вільно володіють українською мовою та мають стаж науково-педагогічної роботи на факультеті не менше 5 років.

$13.22.     Висування кандидатів на посаду декана факультету може здійснюватися: кафедрами, органом студентського самоврядування факультету - лише по одному кандидату або шляхом самовисування.

$13.23.  Висування кандидатів на посаду декана факультету здійснюється протягом 10 днів з моменту підписання ректором наказу про оголошення виборів декана факультету.

$13.24.  Кандидати на посаду декана факультету подають у Вчену раду Університету заяву, документи про освіту, дипломи про науковий ступінь та атестати про вчене звання і витяг із трудової книжки. Список кандидатів, які подали заяву та відповідають вимогам, передбаченим п. 3.21., подається до Вченої ради факультету.

$13.25.  На засіданні Вченої ради факультету проводиться обговорення кандидатур.

$13.26.  З числа висунутих кандидатів Вчена рада факультету рекомендує Вченій раді Університету не більше двох кандидатур для обрання на посаду  декана факультету.

Прийняття рішення про рекомендацію кандидатів на посаду декана факультету приймається таємним або відкритим голосуванням за рішенням Вченої ради факультету.

У випадку, якщо один із претендентів на посаду декана факультету набере при голосуванні більше 50 відсотків голосів від загальної кількості присутніх членів Вченої ради факультету, до Вченої ради Університету подається одна кандидатура.

3.27. Декан факультету обирається із рекомендованих Вченою радою факультету кандидатур таємним голосуванням Вченою радою Університету.

3.27.1.   Лічильна комісія обирається перед початком голосування відкритим голосуванням у складі не менше 3 членів Вченої ради Університету.

$13.27.2.  Прізвища усіх кандидатів на посаду декана факультету вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради Університету має право голосувати за одну кандидатуру шляхом проставлення у бюлетені для голосування позначки «плюс» («+») або іншої, що засвідчує її волевиявлення, навпроти прізвища кандидата на посаду декана факультету.

$13.27.3.  Обраним вважається кандидат, який набрав більше 50 відсотків голосів від загальної кількості присутніх членів Вченої ради Університету за умови присутності не менше 2/3 її складу.

$13.27.4.  Якщо жоден із кандидатів на посаду декана факультету не набере більше 50 відсотків голосів, проводиться повторне голосування на цьому ж засіданні Вченої ради Університету.

У разі, якщо результати повторного голосування співпадають з результатами першого голосування, то проводяться повторні вибори відповідно до визначеного цим положенням порядку.

За таких умов, у разі потреби, виконання обов'язків декана факультету покладається наказом ректора Університету на одного із заступників декана факультету до видання наказу про призначення декана факультету після його обрання.

$13.28.Ректор Університету призначає обраного кандидата на посаду декана факультету та укладає з ним контракт.

$13.29.Декан факультету може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням Вченої ради Університету або загальних зборів трудового колективу факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету, умов контракту.

$13.30.Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до загальних зборів трудового колективу факультету не менш як половиною голосів складу Вченої ради факультету. Така пропозиція приймається не менш як 2/3 голосів складу загальних зборів трудового колективу факультету.

$13.31.Одна і та сама особа не може бути деканом факультету Університету більше ніж два строки.

$13.32.Декан факультету видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету, які є обов'язковими для виконання всіма його працівниками і студентами. У разі, коли розпорядження не відповідає чинному законодавству України, Статуту Університету чи завдають шкоди інтересам Університету або факультету, вони можуть бути скасовані ректором Університету.

$13.33.Повноваження декана факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського:

-   представляти факультет в Університеті, підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування;

-  здійснювати контроль за якістю наукової і методичної роботи науково-педагогічних працівників, організації навчально-виховної та культурно-дозвіллєвої роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів;

-   організовувати розробку навчальних планів, програм, проведення навчальних та виробничих практик студентів;

$1-   контролювати виконання навчальних планів і програм, планів науково-дослідних робіт;

$1-   здійснювати контроль за проведенням усіх видів навчальних занять, практик, підсумкової атестації студентів факультету;

-    керувати роботою стипендіальної комісії факультету відповідно до існуючого положення;

-  керувати роботою з підготовки аспірантів та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;

- головувати у комісіях прийому вступних іспитів до аспірантури, кандидатських іспитів, конкурсних комісіях для зарахування до магістратури, державних екзаменаційних комісіях за спеціальностями факультету «Музичне мистецтво» та «Хореографія» тощо;

- проводити наради із заступниками, завідувачами кафедр та керівниками інших структурних підрозділів факультету, рішення яких мають рекомендаційний характер;

- надавати студентам дозволи на навчання за індивідуальним графіком, видавати розпорядження про складання академічної різниці особам, які отримали дозвіл на переведення чи поновлення в установленому законодавством порядку;

$1-   здійснювати контроль стану закріплених за факультетом навчально-лабораторних приміщень та підтримання їх в робочому стані;

$1-   здійснювати заходи для зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази факультету;

$1-   брати участь в організації робіт з благоустрою закріпленої за факультетом території та підтриманню її в належному стані;

$1-   здійснювати загальне керівництво підготовкою підручників, навчальних і методичних посібників з навчальних дисциплін у відповідності до спеціалізації факультету;

$1-   забезпечувати моніторинг ринку праці та своєчасне вдосконалення структури спеціальностей через механізм ліцензування освітніх послуг та акредитацію спеціальностей;

$1-   здійснювати загальне керівництво науковою роботою студентів, яка проводиться на кафедрах, у наукових гуртках і наукових товариствах;

$1-   забезпечувати реалізацію прав і обов'язків учасників навчально-виховного процесу, які визначаються Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Університету;

$1-   вчасно доводити до відома завідувачів кафедр та співробітників факультету накази, розпорядження та інші документи деканату факультету та керівництва Університету щодо діяльності факультету чи Університету та контролювати їх виконання;

$1-   застосовувати заходи морального і матеріального заохочення, притягати до дисциплінарної відповідальності згідно із чинним законодавством України;

- забезпечувати  охорону  праці,  дотримання  законності  та порядку  на факультеті;

-        вирішувати інші питання, що належать до його компетенції, відповідно до чинного законодавства України та Статуту університету.

3.34. Декан факультету несе відповідальність за:

$1-   використання матеріально-технічної бази факультету не за її функціональним призначенням;

$1-   неналежне забезпечення безпечних умов праці співробітників факультету при проведенні навчальних занять в приміщеннях закріплених за факультетом;

$1-   неналежне забезпечення пожежної безпеки та виконання протипожежних заходів на факультеті;

-   невиконання своїх повноважень, передбачених цим положенням, посадовою інструкцією та чинним законодавством України.

3.35. Декан факультету:

3.35.1. затверджує:

$1-  плани та обсяги видання (поширення) навчально-методичних матеріалів, надає дозволи на друк таких матеріалів;

$1-  індивідуальні графіки навчання студентів та здійснює контроль за їх виконанням;

$1-  графіки роботи державних екзаменаційних комісій;

$1-  педагогічне навантаження викладачів кафедр;

$1-  розклад занять, проведення заліків та екзаменів;

-  графіки навчального процесу факультету відповідно до графіка організації навчального процесу в Університеті;

3.35.2.        візує:

- посадові обов'язки співробітників факультету;

-   навчальні плани підготовки аспірантів за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»;

- договори про підготовку фахівців на факультеті;

$1-   угоди, договори, меморандуми про співробітництво і партнерство, які стосуються діяльності факультету;

$1-   накази про переведення та поновлення осіб з інших вищих навчальних закладів;

-    накази про відрахування та поновлення студентів факультету;

$1-   накази про переведення студентів факультету з однієї форми навчання на іншу, надання повторного курсу навчання, академічних відпусток, відпусток у зв'язку із вагітністю і пологами та по догляду за дитиною тощо;

$1-   інші документи, пов'язані із діяльністю факультету;

3.35.3.        підписує:

$1-   залікові книжки, довідки;

$1-   інші документи, пов'язані з діяльністю факультету.

$13.36.Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень заступникам, кількість яких визначається, виходячи з обсягів навчальної, виховної і наукової роботи на факультеті.

$13.37.Заступники декана факультету призначаються наказом ректора університету із числа осіб, які мають науковий ступінь або вчене звання, за поданням декана факультету.

$13.38.   Базовим структурним підрозділом є кафедра, яка визначається основною і визначальною ланкою навчально-виховного процесу та несе повну відповідальність за проведення навчально-виховної і методичної роботи з однієї або декількох споріднених навчальних дисциплін, здійснення науково-дослідної, науково-технічної діяльності за певним напрямом. Кафедра створюється, реорганізується, ліквідується рішенням Вченої ради Університету.

$13.39.   Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки, та повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою Університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій загальних зборів трудового колективу факультету та відповідної кафедри. Ректор Університету укладає з завідувачем кафедри контракт.

$13.40.      Прийняття рішення про рекомендацію кандидатів на посаду завідувача кафедри факультету приймається таємним або відкритим голосуванням за рішенням загальних зборів  трудового колективу факультету.

Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання   навчальних  планів   і  програм   навчальних  дисциплін,   здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

Функції та повноваження завідувача кафедри визначаються положенням про кафедру Університету, яке розробляється та затверджується в установленому порядку.

3.42. Професор обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою Університету на строк п’ять років. Ректор Університету укладає із працівником, якого обрано на посаду за конкурсом, контракт, в якому визначає строк його дії.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛЬТЕТІ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО

4.1.   З метою забезпечення якісної підготовки фахівців та удосконалення організації навчального процесу факультет забезпечує запровадження системи кредитів європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS).

$14.2.  Факультет визначає спеціалізації зі спеціальностей «Музичне мистецтво» та «Хореографія» усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

$14.3.  Факультет визначає зміст освіти з урахуванням вимог державних, галузевих стандартів вищої освіти та освітнього стандарту Університету, розробляє освітні програми.

Факультет визначає зміст варіативних частин освітньо-професійних і освітньо-наукових програм підготовки, реалізує систему забезпечення якості вищої освіти у межах структури та форм, встановлених нормами чинного законодавства.

$14.4.  Відповідно до профілю освітніх програм підготовки фахівців факультет розробляє навчальні плани та програми навчальних дисциплін, які затверджуються Вченою радою Університету.

$14.5.  З метою створення сучасного навчально-методичного забезпечення факультет здійснює підготовку і видання підручників, посібників, інструктивно-методичних матеріалів до лабораторних, практичних, семінарських занять та з питань організації самостійної роботи, виступає ініціатором розробки новітніх інформаційних та навчально-методичних технологій навчання студентів.

4.6.   Державна атестація осіб, які закінчили навчання на факультеті, здійснюється екзаменаційною комісією з підсумкової атестації.

4.7. Відрахування, перерва навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються на факультеті, проводиться у відповідності до чинного законодавства України.

5. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО

Структура факультету визначається Статутом НПУ імені М.П.Драгоманова та цим Положенням, яке затверджується ректором університету.

Основними структурними підрозділами факультету є:

кафедри:

$11)                теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування;

$12)                педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства;

$13)                теорії та методики постановки голосу;

$14)                інструментального та оркестрового виконавства;

$15)                теорії та історії музики;

$16)                хореографії;

лабораторії:

- навчальна лабораторія кафедри теорії та історії музики;

- навчальна лабораторія кафедри теорії та методики постановки голосу;

- навчально-практична лабораторія кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування;

- Навчально-науково-практичний центр мистецької інтегрованої освіти факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова;

- студія звукозапису;

- філія наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО

6.1. Науково-дослідна і навчально-методична діяльність на факультеті проводиться і фінансується відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

6.2.  Факультет проводить науково-дослідну та іншу творчу діяльність з пріоритетних напрямів розвитку педагогічної освіти, основні завдання і порядок організації якої визначаються Міністерством освіти і науки України, наказами ректора та положеннями Університету.

6.3.    Фінансування наукових досліджень здійснюється в межах асигнувань, що виділяються Університетом та з інших джерел, визначених чинним законодавством України.

6.4.  Науково-дослідна діяльність факультету є одним з головних засобів підвищення якості підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників. До участі в її організації та проведенні залучаються провідні вчені, науковці, аспіранти і докторанти, студенти, стажисти-дослідники, викладачі-стажисти факультету, науковці інших організацій, установ, вищих навчальних закладів.

6.5. Науково-дослідна діяльність факультету забезпечується через:

- органічну єдність змісту і програм наукової діяльності;

- створення стандартів освіти, підручників та навчальних посібників;

- розвиток різних форм наукової співпраці: реалізація мистецьких проектів, художньо-просвітницька діяльність, презентація концертних програм, демонстрація майстер-класів;

- безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу у науково-дослідних роботах, що проводяться на факультеті;

- планування   і   виконання   науково-педагогічними   працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;

- організацію  наукових,  науково-практичних,   науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, виконавських конкурсів різного рівня тощо.

$16.6.                                  Науково-дослідна діяльність на факультеті може здійснюватися на підставі договорів та угод, укладених Університетом.

$16.7.                                  Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру, докторантуру, надання творчих відпусток. Вступ до аспірантури, прийом вступних і кандидатських іспитів зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» здійснюють екзаменаційні комісії з числа викладачів кафедр факультету, затверджені ректором Університету.

$16.8.                                  Зовнішньоекономічна діяльність факультету проводиться відповідно до чинного законодавства України шляхом укладання Університетом договорів з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями.

$16.9.                                  Основними видами міжнародних зв'язків та зовнішньоекономічної діяльності факультету є:

$1-    здійснення освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів;

$1-    створення спільних з іноземними освітньо-культурними центрами та  вищими навчальними закладами лабораторій та центрів;

$1-    відрядження та стажування науково-педагогічних кадрів і студентів за кордоном.

7. МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ І ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО

$17.1.                                 З метою забезпечення діяльності факультету Університет передає йому у користування навчальні приміщення за адресою: м. Київ, 01054, вул. Тургенєвська, 11, майно, технічні засоби навчання, обладнання та інше майно.

$17.2.                                 Фінансування факультету та його матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів  із загального та спеціального фондів держбюджету; коштів, одержаних від надання платних послуг; за рахунок добровільних внесків і пожертвувань юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО

Реорганізація або ліквідація факультету проводиться за рішенням Вченої ради Університету відповідно до чинного законодавства України.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення до цього положення вносяться Вченою радою Університету відповідно до чинного законодавства України.

Декан факультету мистецтв

імені Анатолія Авдієвського,

заслужений діяч мистецтв України,

доктор педагогічних наук, професор                              В.І. Федоришин

     

         

   

Новини та афіши  

   

Електронний деканат  

   

On-Line відвідувачів  

We have 95 guests and no members online