Абітурієнт

Дочірні категорії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

«Затверджено»

на засіданні приймальної комісії

НПУ імені М.П.Драгоманова

протокол №___ від «___»_________р.

Голова приймальної комісії

________________ Андрущенко В.П.

«Рекомендовано»

Вченою Радою факультету мистецтв

імені Анатолія Авдієвського

протокол № ___від «__»_____р.

Голова Вченої Ради

___________ Федоришин В.І.

ПРОГРАМА

творчого конкурсу

з хореографії (співбесіда)

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

При вступі на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр»

на базі повної загальної середньої освіти

напрям підготовки 024 Хореографія

КИЇВ – 2020

ПРОГРАМА З ХОРЕОГРАФІЇ

На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну фахову підготовку.

Підготовка бакалавра з “Хореографії та художньої культури” полягає у виробленні вмінь та навичок, необхідних для роботи у сфері художньо-естетичного виховання дітей та молоді засобами хореографії та художньої культури. Специфіка участі цих видів мистецтв у формуванні гармонійно розвинутої особистості обумовлена природою, виразними засобами танцю.

Програма випробування з хореографії передбачає показ абітурієнтом своїх творчих здібностей та виконавських умінь з хореографії.

До проведення іспитів проводиться обов’язкове консультування з класичного, народно-сценічного та українського танців, яке передбачає групові (10-12 осіб) вправи, загальним часом 4-8 годин (в розрахунку 5 хвилин на одного абітурієнта загалом). Іспит з класичного танцю – 1 година на групу, іспит з народно-сценічного танцю – 1 година на групу, показ хореографічних композицій та творче завдання – 15 хвилин на студента.

Програма випробування включає:

І ТУР

1. Демонстрацію абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів екзерсису класичного танцю:

—   основні позиції ніг;

—   основні позиції рук;

—   напівприсідання й повне присідання /plie/;

—   вправи на розвиток рухливості стопи /battementtendu/;

—   маленькі кидки /battementtendujete/;

—   низькі й високі розвороти ноги /battementfondu/;

—   ударяючі рухи ноги /battement frappe/;

—   колові рухи по підлозі /ronddejambeparterre/;

—   піднімання ноги під кутом 900 /battementdeveloppe, releve lent/;

—   великий кидок ногою на 900 /grandbattement/;

—   перегинання корпусу (вперед, вбік, назад);

—   переступання з ноги на ногу /pas   debourree/;

—   вправи для рук /port-de-bras/;

—   вправи на поєднання рухів ніг, рук, голови й корпусу /tempslie/;

—   пози класичного танцю;

—   allegro (стрибки) - tempsleve sauté,   shangement de pieds,   pas eshappe,   pas assemble,   pas balance,   sissonne fermee,   pas jete;

—   елементи віртуозної техніки (індивідуально).

Елементи екзерсису народно-сценічного танцю:

– каблучні вправи (іспанські „сапатеадо”, російські „дробі”);

– позиції рук та ніг, в народно-сценічному танці;

– елементи екзерсису українського народного танцю;

– оберти в українському танці;

– віртуозна техніка (індивідуально).

2. Виконання танцю за власним бажанням абітурієнта /з особистого репертуару/ протягом 3-4 хвилин. Це можуть бути: історико-побутовий танець /менует, гавот, вальс, полька, кадриль, мазурка та ін./; класичний танець; народно-сценічний танець /український, російський, білоруський, угорський, молдавський, іспанський тощо/, бальний танець, який включає в себе традиційні європейські бальні танці /вальс віденський, англійський класичний вальс, танго, повільний та швидкий фокстрот та ін./ латиноамериканські танці /самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв/, сучасний танець-модерн, джаз, степ та інші.

3. Творче завдання: створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему. Етюд повинен мати закінчену музично-хореографічну форму: мати експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію та розв’язку. Тривалість – 2-3 хвилини.

Зміст творчого завдання може бути різноманітним:

— відображення явищ навколишнього життя й природи;

— акторські завдання;

— танцювальна імпровізація на народну, сучасну музику;

$1—     уміння передавати музику й зміст образу рухом; зміна характеру музики /ритм, темп, динаміка, тощо/.

4. Загальні питання з хореографії

Питання з класичного танцю:

-         позиції рук та ніг у класичному танці;

-         пози в класичному танці;

-         положення ніг та тулубу в класичному екзерсисі;

-         форми port-de-brass;

-         поділ сценічного простору по точках (за системою А.Я.Ваганової).

Питання з народно-сценічного танцю:

-         позиції рук та ніг у народно-сценічному танці;

-         різновиди вистукувань (в яких народних танцях вони присутні та яку мають назву);

-         регіональний поділ українських народних танців;

-         назвати та показати основні рухи українського танцю.

Назвати провідних українських танцівників.

Творчий внесок у спадок української хореографічної культури П.П.Вірського.

Внесок М.М. Вантуха у розвиток української хореографії.

Назвати провідні професійні танцювальні колективи України.

Назвати балети на українську тематику.

Назвати балети П.І.Чайковського.

Назвати балети Ф.Мінкуса, А.Адана.

Назвати постановки балетів А.Ф.Шекери.

Назвати постановки балетів Ю.М.Григоровича та виконавців головних партій у цих постановках.

Назвати викладачів-теоретиків з класичного та народно-сценічного танців та їх праці.

Назвати українських хореографів, які присвятили своє життя пропаганді та збиранню українського фольклорного танцю.

Критерії оцінювання творчого конкурсу абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

Демонстрація абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема елементів класичного, народно-сценічного екзерсису, українського народного танцю

Виконавські здібності та виконавська майстерність

Творче завдання

Створення та виконання танцювального етюду на запропоновану тему

0-99 бали

Низький

отримують абітурієнти, які не змогли на задовільному рівні виконати завдання, продемонструвати на прийнятному рівні свої вміння та навички з народно-сценічного, українського народного танців, з виконавської майстерності та виконання танцювального етюду.

100-139 балів

Задовільний

отримують абітурієнти, які не змогли на задовільному рівні виконати запропонований матеріал, завдання виконане лише частково з порушенням порядку комбінацій, їх невиразним та неритмічним виконанням.

отримують абітурієнти, які не змогли виконати запропонований матеріал.

отримують абітурієнти, які не впоралися із завданням ( не показали закінчену музично-хореографічну форму, не передали музику й зміст образу рухом танцю), або виконали завдання лише частково, з суттєвими помилками.

140-169балів

Достатній

виставляється абітурієнтам, які виконали запропонований програмний матеріал, але допустили ряд несуттєвих помилок у відтворенні хореографічного тексту запропонованих комбінацій, припускали помилки у ритмічному та темповому малюнках, поверхово передали характер та методичну правильність виконання.

виставляється абітурієнтам, які добре виконали свій номер, фрагмент чи етюд, але допустили окремі неточності у виконанні рухів, млявість, ритмічну неточність.

отримують абітурієнти, які правильно виконали етюд, але допустили окремі помилки в його створенні та виконанні.

170-200 балів

Високий

отримують абітурієнти, які на високому художньому рівні виконали запропонований матеріал, всебічно розкрили характерні стильові особливості класичного, народно-сценічного та українського народного танців.

отримують абітурієнти, які на високому художньому рівні виконали хореографічний номер чи фрагмент вистави. Розкрили суть виконання, показали високий рівень виконання, виразність та віртуозну майстерність

виставляється абітурієнтам, які зробили і виконали етюд на високому художньому рівні. Передали характер танцю, показали яскраве виконання.

Критерії оцінювання творчого конкурсу абітурієнтів спеціальності «Хореографія»

За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

0-99 бали

Низький

отримують абітурієнти, які не впорались із завданням.

100-139 балів

Задовільний

отримують абітурієнти, які не дали повної відповіді на питання чи розкрили питання поверхово з окремими неточностями, припустилися деяких помилок, але загалом розкрили питання.

140-169балів

Достатній

отримують абітурієнти, які правильно та ґрунтовно   відповіли на питання, розкрили його суть, але допустили незначні неточності

170-200 балів

Високий

отримують абітурієнти, які повністю розкрили питання, показали обізнаність в хореографічній термінології, високі знання з теорії та історії вітчизняного та зарубіжного хореографічного мистецтва

 

   

Новини та афіши  

   

Електронний деканат