Список основних опублікованих праць Паньків Л.І. за темою дисертації

Монографія

 1. Паньків Л. І. Формування художніх орієнтацій старшокласників у процесі музично-театральної діяльності: теорія, методологія, методика: Монографія / Л. І. Паньків; за наук. ред. О. П. Щолокової. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 377 с.

Статті у фахових виданнях України

 1. Паньків Л. І. Розвиток духовно-творчих якостей учнів старшого шкільного віку засобами мистецтва / Л. І. Паньків // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 185. – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – 274 с. – С.139 -143. DOI: 10.3655/2415-7988.2019.185.29
 2. Паньків Л. І. Педагогічні умови формування художніх орієнтацій старшокласників / Л. І. Паньків // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип.8 (164) (Серія: Педагогічні науки). – Чернігів: НУЧК, 2020. – 376 с. -С. 82 -86.
 3. Паньків Л. І. Педагогічні принципи організації мистецької діяльності учнів в умовах позашкільної освіти / Л. І. Паньків // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: зб. наук. пр./ Арт академія сучасного мистецтва ім. С. Далі, Інститут ПТО НАПН України ; редкол. В. Ф. Орлов (голова) . – Київ: Вид-во «ТОНАР», 2019. Вип. 14. – 289 с. (Серія : Педагогічні науки) – С.130-142.
 4. Паньків Л.І. Зміст та функції художніх орієнтацій у контексті мистецької освіти/ Л. І. Паньків // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. – Вип. 18 (23). – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 342 с. – С. 37– 42.
 5. Паньків Л. І. Проблема формування художніх орієнтацій молоді у координатах духовності/ Л.І. Паньків // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки»/ за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2015. - №2. – 173 с. – С. 57 – 60.
 6. Паньків Л. І. Формування мистецьких орієнтацій старшокласників як вектор духовного розвитку особистості/ Л.І.Паньків// Мистецтво та освіта - № 1 (79) – 2016 – С. 16 – 20
 7. Паньків Л., Влох С., Андрушкевич Ф. Сутність ціннісних орієнтацій у контексті формування духовності особистості/ Паньків Л., Влох С., Андрушкевич Ф. // Наукові записки : [збірник наукових статей]  / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М.П.Драгоманова, упор. Л.Л.Макаренко. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск СХХХV (135). – 288 с. – (Серія педагогічні науки). – С. 188 – 196.
 8. Паньків Л. І. Методологічні засади формування художніх орієнтацій старшокласників в умовах позашкільної освіти/Л. І. Паньків// Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - № 1. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – С.45 – 49.
 9. Паньків Л. І. Музичний театр у педагогічному дискурсі /Л. І. Паньків// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. – Вип24 (29). – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. – 166 с. – С. 7 – 12.
 10. Паньків Л. І. Ціннісні пріоритети мистецького навчання старшокласників/ Л. І. Паньків// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць. – Вип 16 (21). Ч.2. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 253 с. – С. 117 – 120.
 11. Паньків Л. І. Аксіологічні засади мистецького навчання старшокласників / Л. І. Паньків// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 718. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 208 с. – С.142-147.
 12. Паньків Л. І. Жанри української фортепіанної музики в контексті розвитку світової культури/ Л. І. Паньків, Н. А. Василенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - №1. – Ніжин: НДУ, 2013. – С.40-48.
 13. Паньків Л. І. Методичні напрямки організації позаурочної мистецької діяльності школярів у контексті сучасної гуманістичної парадигми освіти / Л.І.Паньків// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. - №10(269). Ч.І. – 216 с. – С.43-49.
 14. Паньків Л. І. Музично-театральна діяльність як одна з форм позакласної виховної роботи/ Л. І. Паньків, О. Д. Чурікова-Кушнір// Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [ред. кол.: Побірченко Н.С. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Вип.8. – Ч.І. – С. 245-250.  
 15. Паньків Л. І. Сутність рефлексії у професійній діяльності вчителя музики / Л. І. Паньків// Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXIX (89). – 285 с. (Серія педагогічні та історичні науки). – С.171-176.
 16. Паньків Л. І. Методичні напрямки розвитку творчої самореалізації учнів мистецького колективу / Л. І. Паньків// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.- Ч.2. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. - №7. – 150 с. – С.12-17.
 17. Паньків Л. І. Діалоговий підхід у мистецькій освіті / Л.І.Паньків// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.- Ч.1. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. - №9. – 215 с. – С.110-121.
 18. Паньків Л. І. Майстер пензля / Л.І.Паньків// Мистецтво та освіта. - №1 (59). – 2011. – С.60-62.
 19. Паньків Л. І. Розвиток пам’яті у контексті професійного становлення майбутнього вчителя музики/ Л. І. Паньків, С. Д. Мельничук// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.- Ч.1. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. - №11 (246). – 216 с. – С.119-126.
 20. Паньків Л. І. Мальовничий світ на полотні /Л.І.Паньків// Рідна школа. - №6 (990). – 2012. – С.72-74.
 21. Паньків Л. І. Новорічна казка. Сценарій мистецького заходу/ Л.І.Паньків// Мистецтво та освіта. - №4(54). – 2009. – С.51-54.
 22. Паньків Л. І. Педагогічні умови забезпечення творчої самореалізації учнів у мистецькому колективі/ Л. І. Паньків// Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - №4. – Ніжин: НДУ, 2008. – С.146-149.
 23. Паньків Л.І. Жанр як категорія педагогіки мистецтва/ Л. І. Паньків, Л. О. Путішина// Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки.- Ч.2. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. - №7. – 174 с. – С.67-71.
 24. Паньків Л. І. Керівництво учнівським музичним колективом у контексті особистісно-орієнтованого навчання/ Л. І. Паньків// Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць №16. – Спеціальний випуск: Мистецько-педагогічна освіта (теорія, методи, технології). – Ч.2. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – 368 с. – С.3-9.
 25. Паньків Л .І. Підготовка майбутнього вчителя до керівництва учнівськими музичними колективами у контексті формування професійної компетентності/ Л. І. Паньків// Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 8. – Глухів: ГДПУ, 2006. – 278 с. – С.172-174.


Статті в зарубіжних фахових виданнях

 

 1. Pankiv L. Axiological Aspects of Senior Pupils Art Education / L. Pankiv // Intellectual Archive, Volume 4, Number – November 2015 (Canada). – P. 132 – 141.
 2. Pankiv L., Sherbinina O. Modernization of instrumental-performing training of the musician-teacher in the conditions of informatization of modern education/ Pankiv, O. Sherbinina // Телавский Государственный Университет. Сборник научных трудов. - №1(30). – 2017. –Тбилиси: Телавский Государственный Университет имени Якова Гогебашвили. – 320 с. – С. 305 - 313
 3. Pankiv L .Formation of Artstic Orientations of Senior Pupils in the Context of Modern Methodological Approaches / L. Pankiv // Intellectual Archive, Volume 8, Number 3. – July – September 2019 (Canada). – P. 198 – 206.
 4. Pankiv L. Formation of art orientations of pupils in the context of modern education paradigm / L. Pankiv // Modern Science. – Praha. – Czech. Republic, Nemoros. – 2020. - № – P.113 – 122.
 5. (Казахстан)
 6. Kozyr A., Labunets V., Pankiv L., Liming W., Geyang Zh. Methodological aspects of modernization of professional training of future music teacher/Utopia y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofia y Teoria Social /Universidad del Zulia-Venezuela. – Vol. 25. – 2020. – pp. 370-377. - https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/32135
 7. Kanishevska L., Matvienko O., Pankiv L., Pet’ko L., Stepanova L., Ragozina V., Soichuk R. Innovation in arts and cultural education: Entrepreneurial aspect. /Journal of Entrepreneurship Education. – Vol. 23 (1), 2020. – pp.1-8. - https://www.abacademies.org/articles/Innovations-in-arts-and-cultural-education-1528-2651-23-1-518.pdf
 8. Pankiv L. Pedagogical principles of formation pupils artistic orientations for school education system/ Pankiv L. // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of  scientific articles. – Les Editions L’Originale, Paris, France, 2016. – 484 p. – P. 463 – 466
 9. Pankiv L. Methodological approaches of senor pupils artistic orientations formation for system to out-of-school education/ Pankiv L. // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. – Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. – 408 p. – P. 396 – 399

Статті у колективних монографіях та наукових збірках

 1. Паньків Л. І. Методичні засади проведення мистецьких заходів у загальноосвітній школі /Л. І. Паньків // Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г. М. Падалки. Колективна монографія / наук. ред. А. В. Козир. – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 360 с. – С. 294-299.
 2. Паньків Л. І. Аксіологічний контекст мистецтва у педагогічному дискурсі / Л. І. Паньків // Мистецька освіта у вимірах сучасності: проблеми теорії та практики. Наукова школа Ольги Пилипівни Щолокової . Колективна монографія/ Заг. ред. О. М. Полатайко. – К.: «Адверта», 2014. – 305 с. – С. 209-213.
 3. Панькив Л.И. Ценностные содержание художественных ориентаций личности в контексте художественного образования/ Л. И. Панькив // Актуальные проблемы организации обучения в высшей и средней школе – история, теория, практика: монография / общая редакция проф. Мельниченко О.В. – Саабрюккен / Гемания: LAP LAMBERT  Academic Publishing. , – 294 p. – P.170 – 188.
 4. Паньків Л. І. Технологічний підхід у мистецькій освіті: сутність, перспективи/ Л. І. Паньків// Innovative processes in education. Collective monograph – AMEET Sp. Z o. o., Lodz, Poland, 2017 – 256 p. – P. 152 – 160.
 5. Pankiv L., Wang Yayueqi. Pedagogical technologies for forming multifarious artistic outlook in a future music teacher/Pankiv, Wang Yayueqi // Science and society:  Collection of  scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2017. – 452 p. – P. 407 – 413.

 

Матеріали конференцій

 

 1. Паньків Л. І. Учнівський музичний театр як художньо-освітнє середовище в умовах сучасних викликів суспільства / Л. І. Паньків // Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції; Київ, 27 лютого 2020 р. / за наук. ред. О. І. Бондаря, О. М. Отич. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 188 с.
 2. Паньків Л. І. Діалогова стратегія музично-навчального процесу / Л. І. Паньків // Проблеми музично-естетичного виховання учнів мистецьких закладів освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 березня 2020 р.) – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С.5-7.
 3. Паньків Л. І. Синтез мистецтв у розвитку творчих якостей майбутнього вчителя / Л. І. Паньків // Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-2 травня 2020 р.). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. – С.63-65.
 4. Паньків Л. І. Діалогічний вектор сучасної мистецької освіти / Л. І. Паньків // У діалозі з музикою : Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції; Ужгород, 30 квітня – 01 травня 2020 р.- Ужгород: Видавництво «Карпати», 2020. – С.157-159.
 5. Паньків Л. І. Формування художньої емпатії старшокласників на аксіологічних засадах в умовах позашкільної мистецької освіти/ Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. Матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 22-23 квітня 2020 р. – Мукачево: МДУ, 2020. – С.188-122.
 6. Паньків Л. І. Музичний театр у педагогічному дискурсі/ Л. І. Паньків// Сучасна мистецька освіта: матеріали ІІ Міжнародних науково-практичних читань пам’яті академіка Анатолія Авдієвського/ Укл. : докт. пед.н., проф. А. В. Козир. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – С.61-63.
 7. Паньків Л. І. Аксіологічна специфіка художніх орієнтацій особистості в контексті соціально-культурної активності/ Л. І. Паньків// Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 23 листопада 2017 р.). – Київ: НАКККіМ, 2017. – 424 с. – С.207-210.
 8. Паньків Л. І. Інтегративні тенденції розвитку мистецької освіти / Л. І. Паньків // Проблеми державного будівництва в Україні. Вип.25. Т.1: матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом : реалії та перспективи»; Київ, 15 березня 2017 р. – Т.1.- 238 с. – С.167-171.
 9. Паньків Л. І. Аксіологічний контекст художніх орієнтацій особистості / Л. І. Паньків / Художня освіта на межі тисячоліть : здобутки, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; Ніжин, 24-25 квітня 2015 р. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 125 с. – С.6-8.
 10. Паньків Л. І. Аксіологічні координати фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін /Л. І. Паньків // Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 2016). – Херсон: МППП «Издательство ІТ», 2016. – С.96-100.
 11. Паньків Л .І. Аксіологічні виміри мистецької освіти / Л. І. Паньків // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару 27-28 лютого 2014 р.- Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 46-47.
 12. Паньків Л. І. Формування мистецьких орієнтацій старшокласників: особливості та перспективи/ Л. І. Паньків // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results - 2016: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 15 – 16 March 2016).- K.: LLC  «NVP  Interservice», 2016. – 168 p. – P.52 – 53.

Методичні рекомендації та програми

 1. Паньків Л. І. Методичні рекомендації з організації та проведення мистецьких заходів у загальноосвітній школі / Л. І. Паньків. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 22 с.
 2. Мистецтво. Програми для 5-9 класів / Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова // Мистецьво та освіта. – 2013 - №1(67). – С.2-10.
 3. Мистецтво. Програми для 5-9 класів / Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова // Мистецтво та освіта. – 2013 - №2. – С.2-6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2013_2_2